Υπερκάλυψη κατά 2,8 φορές και επιτόκιο 2,65%, δηλαδή το χαμηλότερο από το προκαθορισμένο εύρος, σημείωσε η δημόσια προσφορά για το ομολογιακό δάνειο της Noval Property.

Η Εθνική Τράπεζα και η Τράπεζα Πειραιώς, ως συντονιστές κύριοι ανάδοχοι, ανακοίνωσαν ότι οι συνολικές προσφορές ανήλθαν σε 335,2 εκατ. ευρώ. Η θυγατρική του Ομίλου ΒΙΟΧΑΛΚΟ, δεύτερη μεγαλύτερη εταιρεία ακινήτων της χώρας, άντλησε με χαρακτηριστική ευκολία τα 120 εκατ. ευρώ που ζητούσε από τις αγορές, ενώ η τιμή διάθεσης είχε προσδιοριστεί στα 1.000 ευρώ ανά ομολογία. Οι Ομολογίες κατανεμήθηκαν ως εξής: α) 78.000 Ομολογίες (65% επί του συνόλου των εκδοθεισών Ομολογιών) κατανεμήθηκαν σε Ιδιώτες Επενδυτές, και β) 42.000 Ομολογίες (35% επί του συνόλου των εκδοθεισών Ομολογιών) κατανεμήθηκαν σε Ειδικούς Επενδυτές.