To OEE έχει επανειλημμένα διατυπώσει τη θέση του για την κατεύθυνση του  αναπτυξιακού πλαισίου, το οποίο πρέπει να έχει ως στόχο την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας, την κινητοποίηση των παραγωγικών δυνάμεων της  ελληνικής οικονομίας, τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας και την εξάλειψη  της γραφειοκρατίας, που παρατηρήθηκε κατά την εφαρμογή των  προηγούμενων αναπτυξιακών νόμων.

Ένας αναπτυξιακός νόμος πρέπει να λαμβάνει υπόψη τον απολογισμό και τα  αποτελέσματα των προηγούμενων νόμων, να συγχρονίζει το επενδυτικό  πλαίσιο με τις εκάστοτε επικρατούσες συνθήκες σε όλα τα πεδία και να  αποφεύγει λάθη, που οδηγούν σε μηχανισμό δημιουργίας μη παραγωγικών  επενδύσεων. Δυστυχώς, μέχρι σήμερα, δεν έχει γίνει καταγραφή των  αρνητικών συνεπειών των προηγούμενων αναπτυξιακών νόμων ώστε να  αποφευχθούν τα λάθη και να μετατραπεί το νέο αναπτυξιακό πλαίσιο σε  πραγματικό επενδυτικό εργαλείο, σε κλάδους με συγκριτικά πλεονεκτήματα,  με παραγωγικές δραστηριότητες και προϊόντα προστιθέμενης αξίας.

Αναφέρονται, καταρχάς, συνοπτικά οι απόψεις του ΟΕΕ για τις  προτεραιότητες της αναπτυξιακής κατεύθυνσης και ακολούθως κατατίθενται οι παρατηρήσεις του Φορέα επί των διατάξεων του νομοσχεδίου.

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

α) Προώθηση ειδικών κατηγοριών επενδυτικών σχεδίων με δυνατότητα  δημιουργίας ισχυρού ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος, ήτοι διασφάλιση  προτεραιότητας σε επενδύσεις που θα στοχεύουν:

– στην ανάπτυξη υψηλής ποιότητας και εξωστρεφών προϊόντων και  υπηρεσιών,

– στην ανάπτυξη ειδικών κατηγοριών καινοτομίας,

– στην ενίσχυση της σύνδεσης της έρευνας με την παραγωγή, ✓ στην προώθηση της βιώσιμης απασχόλησης,

– στην προώθηση της ανάπτυξης και αποτελεσματικής λειτουργίας  συνεργατικών σχηματισμών (οριζόντιου και κάθετου χαρακτήρα) σε  όλο το εύρος της παραγωγικής αλυσίδας,

– στη σύνδεση των επενδύσεων με την τοπική οικονομία, με προώθηση  συνεργειών με άλλους παραγωγικούς τομείς και αξιοποίηση τοπικών  χαρακτηριστικών και πλεονεκτημάτων,

– στην ανάπτυξη νέων τουριστικών προϊόντων – διεύρυνση της  Τουριστικής Περιόδου,

– στην αύξηση και της έμμεσης απασχόλησης, μέσω των συνεργειών με  άλλους παραγωγικούς τομείς.

β) Σχετικά με τις συνθήκες που επικρατούν στη χώρα μας, η διατήρηση του  θεσμού των άμεσων ενισχύσεων επιβάλλεται από τη διαρθρωτική εικόνα της  ελληνικής οικονομίας (πολύ μικρές επιχειρήσεις οικογενειακού χαρακτήρα  κ.λπ.).

Ειδικότερα:

Πρωτογενής Τομέας: Η χώρα μας θα πρέπει να δώσει ιδιαίτερη έμφαση σε όλες τις δραστηριότητες  του πρωτογενούς τομέα και τα κίνητρα που προβλέπονται για τις επιχειρήσεις  του γεωργικού, κτηνοτροφικού και αλιευτικού τομέα είναι ανάγκη να  επεκταθούν και στις δραστηριότητες τυποποίησης, προώθησης εξαγωγών,  μεταφοράς και εφαρμογής νέων τεχνολογιών.

Τουριστικός Τομέας: Η χώρα μας διέθετε ανέκαθεν συγκριτικό πλεονέκτημα ως χώρα θερινών  διακοπών, σε συνδυασμό με τις καλές κλιματολογικές συνθήκες και την  επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου.

Όμως τα προβλήματα της υγειονομικής κρίσης στον τουρισμό, μας οδηγούν  σήμερα στην ανάγκη να επανασχεδιάσουμε την επενδυτική πολιτική στον  τομέα αυτό και να διαμορφώσουμε ένα νέο μοντέλο τουριστικής ανάπτυξης, που θα στηρίζεται σε νέες μορφές τουρισμού, όπως ο ιατρικός τουρισμός, ο  τουρισμός τρίτης ηλικίας, ο θρησκευτικός κ.λπ.

Είναι επιτακτική η ανάγκη ολοκλήρωσης του θεσμικού πλαισίου για τον  ιατρικό τουρισμό και τον τουρισμό τρίτης ηλικίας, που μπορούν να δώσουν  ώθηση σε περιοχές της χώρας, οι οποίες δεν θα μπορούσαν να αναπτυχθούν  τουριστικά, όπως είναι οι ορεινές και μη παραθαλάσσιες περιοχές της χώρας  ενώ ταυτόχρονα θα προστεθεί ένα σημαντικό αντικείμενο στον  κατασκευαστικό (οικοδομικό) κλάδο.

γ) Δομή – Σύνθεση των ενισχύσεων:

– Τα φορολογικά κίνητρα στοχεύουν σε μακροπρόθεσμη ενίσχυση της  επένδυσης και τα οφέλη από την εφαρμογή τους καθίστανται ορατά  κυρίως σε υφιστάμενες επιχειρήσεις (παλαιοί φορείς), οι οποίοι  πραγματοποιούν νέες επενδύσεις στα πλαίσια των αναπτυξιακών  νόμων, ενώ για νέες επιχειρήσεις (νέους φορείς), οι ενισχύσεις από την εφαρμογή των φορολογικών κινήτρων περιορίζονται από λογιστικής  πλευράς σε χαμηλά επίπεδα και σε βάθος χρόνου μετά την υλοποίηση  της επένδυσης. Η αποτελεσματικότητα της φορολογικής απαλλαγής  διασφαλίζεται με την ταχύτερη και χωρίς καθυστερήσεις ανάκτηση της  ισοδύναμης επιχορήγησης (για παράδειγμα, με συνυπολογισμό  εκπτώσεων και σε έμμεσους φόρους, π.χ. στον ΦΠΑ).

– Προώθηση δράσεων για τη στήριξη και διατήρηση της λειτουργίας των  επιχειρήσεων με εξαγωγικό χαρακτήρα, όπως χρηματοπιστωτικά  εργαλεία που θα ενισχύσουν πραγματικά τη ρευστότητα των  επιχειρήσεων.

– Εφαρμογή της επιδότησης χρηματοδοτικής μίσθωσης σε όλες τις  κατηγορίες επενδυτικών σχεδίων και για το σύνολο των αποκτούμενων  στοιχείων ενεργητικού. Στο κόστος να συμπεριλαμβάνονται και οι  δαπάνες μεταφοράς και εγκατάστασης των αποκτούμενων στοιχείων.

 

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΟΕΕ ΕΠΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ  ΝΟΜΟΣ – ΕΛΛΑΔΑ ΙΣΧΥΡΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ»

Διατάξεις που κινούνται σε θετική κατεύθυνση:

1. Ο νέος Χάρτης Περιφερειακών Ενισχύσεων αναμένεται να παρουσιάσει  αύξηση των ποσοστών στο σύνολο των Περιφερειών, πλην της Αττικής όπου  τα ποσοστά μειώνονται, βάσει του κειμένου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής  «Κατευθυντήριες γραμμές για τις κρατικές ενισχύσεις περιφερειακού  χαρακτήρα (2021/C 153/01)».

2. Άρθρο 12 – Στην πλειοψηφία των Νέων Καθεστώτων το συνολικό ποσό  ενίσχυσης ανέρχεται πλέον στα 10 εκατ. ευρώ ανά επενδυτικό σχέδιο, 20  εκατ. ευρώ ανά ΑΦΜ, 30 εκατ. ευρώ ανά Όμιλο. Ο προηγούμενος Νόμος  προέβλεπε 3 εκατ. ευρώ για τις Μικρές και Πολύ Μικρές Επιχειρήσεις και 10  εκατ. ευρώ για τις Μεσαίες & Μεγάλες Επιχειρήσεις. Για το κίνητρο της  Φορολογικής Απαλλαγής προτείνεται να απελευθερωθεί το όριο των  ανωτέρω ποσών.

3. Άρθρο 15 – Αυξάνονται τα ποσά του ελάχιστου ύψους των Επενδυτικών  Σχεδίων σε:

1.000.000 € για Μεγάλες επιχειρήσεις αντί των 500.000 €.

500.000 € για Μεσαίες επιχειρήσεις αντί των 250.000 €.

250.000 € για Μικρές επιχειρήσεις αντί των 150.000 €.

150.000 € για Πολύ Μικρές επιχειρήσεις αντί των 100.000 €.

Παραμένουν οι 50.000 € για Συνεταιρισμούς.

4. Άρθρο 19 – Η αξιολόγηση διενεργείται με τη μέθοδο της συγκριτικής  αξιολόγησης ή με τη μέθοδο της άμεσης αξιολόγησης, κατά τα οριζόμενα  στην οικεία προκήρυξη των καθεστώτων ενίσχυσης. Η αξιολόγηση των  επενδυτικών σχεδίων εκκινεί από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης και  ολοκληρώνεται, με το αποτέλεσμα του ελέγχου αξιολόγησης από την  Επιτροπή Αξιολόγησης:

• εντός προθεσμίας σαράντα πέντε (45) ημερών από τη λήξη του  καθεστώτος, για τις περιπτώσεις της συγκριτικής αξιολόγησης και

• εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών για τις περιπτώσεις της άμεσης  αξιολόγησης.

5. Άρθρο 126 – Για την υποστήριξη της εφαρμογής των καθεστώτων του  παρόντος λειτουργεί στο Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων  Πληροφοριακό Σύστημα Αναπτυξιακού Νόμου (ΠΣ-Αν), το οποίο  διαλειτουργεί με το Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων  (ΠΣΚΕ).

6. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’ – Προστέθηκε ο ΚΑΔ 52.1 Αποθήκευση, καθώς δεν  προβλεπόταν στον προηγούμενο νόμο.

7. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’ – Στον τομέα του χονδρικού εμπορίου κατ’ εξαίρεση  ενισχύονται τα επενδυτικά σχέδια των Κ.Α.Δ. 46.71.12.05, 46.71.13.14 και  46.71.13.16 που υλοποιούνται στα νησιά, για τη δημιουργία εγκαταστάσεων  αποθήκευσης. Ομοίως κατ’ εξαίρεση ενισχύονται επενδυτικά σχέδια των  ΚΑΔ 46.46 – Χονδρικό Εμπόριο Φαρμακευτικών Προϊόντων.

Διατάξεις που χρήζουν τροποποίησης:

1. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ – Δεν προβλέπεται το κίνητρο της επιδότησης στις Μεσαίες  Επιχειρήσεις. Στον προηγούμενο Νόμο, οι Μεσαίες έπαιρναν επιδότηση αν  ήταν στον Τομέα Τεχνολογίας – Πληροφορίας – Επικοινωνίας & στον Τομέα  Αγροδιατροφής. Θα πρέπει να αντικατασταθεί και να δοθεί το εν λόγω  κίνητρο, καθώς οι Μεσαίες επιχειρήσεις διαδραματίζουν κρίσιμο ρόλο στην  ανάπτυξη της χώρας.

2. Άρθρο 19 – Η προθεσμία για την υποβολή συμπληρωματικών  δικαιολογητικών ή δικαιολογητικών που δεν υποβλήθηκαν από τον φορέα  του επενδυτικού σχεδίου, ορίζεται σε επτά (7) εργάσιμες ημέρες.  Προτείνουμε να διευρυνθεί σε δέκα (10) εργάσιμες ημέρες.

3. Άρθρο 19 – Επίσης η προθεσμία υποβολής ενστάσεων ορίζεται σε δέκα (10)  ημερολογιακές ημέρες, η οποία θεωρούμε ότι είναι πολύ μικρή για τη σωστή  στοιχειοθέτηση και τεκμηρίωση μιας ένστασης. Προτείνουμε να διευρυνθεί  σε είκοσι (20) ημερολογιακές ημέρες.

Διατάξεις που χρήζουν διευκρινίσεων:

1. Άρθρο 17 – Τα επενδυτικά σχέδια άνω του 1.000.000 € αξιολογούνται από  την ΓΔΙΕ. Στο προηγούμενο καθεστώς το ποσό ήταν 3.000.000 €. Ποιος είναι  ο λόγος αλλαγής του ποσού;

2. Άρθρο 13 – Δεν περιλαμβάνονται πλέον στους Δικαιούχους οι Ατομικές  Επιχειρήσεις. Θα μπορούσε να τεθεί διευκρίνιση για ορισμένα Καθεστώτα,  όπως στην Αγροδιατροφή για τους Αγρότες – Κτηνοτρόφους.

3. Οι αιτήσεις υπαγωγής της περ. β της παρ. 3, οι οποίες υποβάλλονται στη  Γενική Διεύθυνση Ιδιωτικών Επενδύσεων της Γενικής Γραμματείας Ιδιωτικών Επενδύσεων και Συμπράξεων Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα (Σ.Δ.Ι.Τ.) του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, συνοδεύονται  υποχρεωτικά από έκθεση πιστοποίησης, το πρότυπο της οποίας αποτελεί παράρτημα της οικείας προκήρυξης καθεστώτος. Η έκθεση πιστοποίησης υπογράφεται από μέλος του Οικονομικού Επιμελητήριου Ελλάδος,  εγγεγραμμένο στο Εθνικό Μητρώο Πιστοποιημένων Αξιολογητών του  άρθρου 117.

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

1. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ – Να δοθεί κίνητρο Επιχορήγησης στις Μεσαίες Επιχειρήσεις.

2. Άρθρο 126 – Το Νέο Πληροφοριακό Σύστημα Αναπτυξιακού Νόμου (ΠΣ – Αν) πρέπει να αναβαθμιστεί σε λογισμικό και τεχνολογική υποστήριξη, ώστε  να αποφευχθεί η χρήση πεπαλαιωμένων προγραμμάτων περιήγησης και να  αποφευχθούν τα τεχνικά προβλήματα (αδυναμία server, πτώση συστήματος  κ.λπ.).

3. Άρθρο 13 – Πρόβλεψη για την ένταξη των Ατομικών Επιχειρήσεων στους  Δικαιούχους σε ορισμένα Καθεστώτα (π.χ. αγροτικός τομέας).

4. Άρθρο 19 – Η προθεσμία για την υποβολή των συμπληρωματικών  δικαιολογητικών ή δικαιολογητικών που δεν υποβλήθηκαν, να διευρυνθεί  σε δέκα (10) εργάσιμες ημέρες.

5. Άρθρο 19 – Η προθεσμία υποβολής ενστάσεων να διευρυνθεί σε είκοσι (20)  ημερολογιακές ημέρες.

6. Άρθρο 19 – Η διαδικασία αξιολόγησης των ενστάσεων να υλοποιείται άμεσα,  ώστε να αποφευχθεί η χρονική καθυστέρηση πολλών μηνών.

7. Επικαιροποίηση του πίνακα για τα Πρότυπα Κόστη, λαμβάνοντας υπόψη  τις μεγάλες ανατιμήσεις των πρώτων υλών (π.χ. κατασκευαστικός τομέας,  μηχανολογικός εξοπλισμός).

8. Άρθρο 25 – Αύξηση από τα 3 έτη σε 5 έτη του διαστήματος τήρησης  μακροχρόνιων υποχρεώσεων των Μικρών & Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων,  από τα 4 έτη σε 5 έτη για τις Μεσαίες και από 5 έτη σε 6 έτη για τις Μεγάλες  Επιχειρήσεις.

9. Προσθήκη ειδικής πρόβλεψης για την αύξηση των ποσοστών (%)  ενισχύσεων βάσει του Νέου Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων, για την  Υπαγωγή Επενδυτικών Σχεδίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται σε  περιοχές που επλήγησαν από σοβαρές Φυσικές Καταστροφές (φωτιές – πλημμύρες).

10. Στη βάση του άρθρου 130 που αναφέρει ότι: Επενδυτικά σχέδια που έχουν  υποβληθεί στα καθεστώτα ενισχύσεων του ν. 4399/2016 και για τα οποία  δεν έχουν εκδοθεί αποφάσεις υπαγωγής ή απόρριψης μέχρι την 31η  Δεκεμβρίου 2021, εξετάζονται σύμφωνα με τον ν. 4399/2016 και το οικείο  καθεστώς ενίσχυσης αυτού. Στις περιπτώσεις που μετά την 1η Ιανουαρίου  2022 εκδίδονται αποφάσεις υπαγωγής και μόνο εφόσον το ύψος ενίσχυσής  τους υπερβαίνει τα όρια του Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων 2022 – 2027, πραγματοποιείται η προσαρμογή στα νέα όρια. Προτείνεται η εισαγωγή διευκρίνισης περί υιοθέτησης των ευνοϊκών όρων του Νέου Αναπτυξιακού  Νόμου για όσα Επενδυτικά Σχέδια επηρεάζονται θετικά και η υιοθέτηση  των ευνοϊκών όρων του προηγούμενου Αναπτυξιακού Νόμου για όσα  Επενδυτικά Σχέδια επηρεάζονται αρνητικά.

11. Στη βάση του άρθρου 128 προτείνεται στην Επιτροπή Αξιολόγησης των  Επιπτώσεων των Ενισχύσεων να συμμετέχουν ένας εκπρόσωπος του  Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος (Ο.Ε.Ε.) και ένας Εκπρόσωπος του  Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος (Τ.Ε.Ε.).

12. Άρθρο 54 – Παροχή Διευκρινίσεων επί του Καθεστώτος Δίκαιης  Αναπτυξιακής Μετάβασης σχετικά με τα κίνητρα επένδυσης, το ύψος των  επενδυτικών σχεδίων και των ποσοστών ενίσχυσης πλέον των ποσοστών  του Νέου Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων.

13. Στην τροποποίηση του κανονισμού 651 του Απριλίου 2021, υπάρχει μία  καλύτερη αναφορά στις αραιοκατοικημένες περιοχές ενός κράτους – μέλους.

Για την πρόληψη ή την ανάσχεση της μείωσης του πληθυσμού σε αραιοκατοικημένες και πολύ αραιοκατοικημένες περιοχές, τα κράτη – μέλη πρέπει να αποδεικνύουν τον κίνδυνο μείωσης του πληθυσμού σε περίπτωση μη χορήγησης ενίσχυσης λειτουργίας. Σε ό,τι αφορά

την παρέκκλιση του άρθρου 107 παράγραφος 3 στοιχείο γ)  «Αραιοκατοικημένες περιοχές: περιφέρειες NUTS 2 με λιγότερους από 8  κατοίκους ανά τετραγωνικό χιλιόμετρο ή περιφέρειες NUTS 3 με λιγότερους  από 12,5 κατοίκους ανά τετραγωνικό χιλιόμετρο (με βάση τα στοιχεία της  Eurostat για την πυκνότητα του πληθυσμού για το 2018)», προτείνουμε να  δοθεί μία κατεύθυνση ώστε να αξιοποιηθεί αυτή η δυνατότητα για επιπλέον  κίνητρα (ίσως με την πρόσθεση και λειτουργικών εξόδων, ή ίσως με την  αύξηση ποσοστού επιδότησης) σε περιοχές που παρουσιάζουν μείωση  πληθυσμού (το Βόρειο Τμήμα του Νομού Έβρου άνω της Ορεστιάδας, που  συνορεύει ανατολικά με Τουρκία και Δυτικά με Βουλγαρία, οι περιοχές  Νευροκοπίου και Παρανεστίου της ΠΕ Δράμας κ.λπ.).

14. Να ληφθεί μέριμνα για τον κλάδο της Μεταποίησης στην Περιφέρεια  Αττικής και να δοθεί το κίνητρο της επιχορήγησης στις Μεσαίες & Μεγάλες  Επιχειρήσεις, καθώς και να αυξηθεί το Ποσοστό Ενίσχυσης.

15. Νέος Χάρτης Περιφερειακών Ενισχύσεων (Χ.Π.Ε.) με αναπροσαρμογή των  ποσοστών ενίσχυσης ανά γεωγραφική περιοχή (ο υφιστάμενος Χ.Π.Ε. έχει  ισχύ έως 31-12-2020). Προκύπτει λοιπόν, πως απομακρυσμένες νησιωτικές  περιοχές της Ευρώπης, οι οποίες δεν αντιμετωπίζουν σε καμία περίπτωση  το προσφυγικό κύμα το οποίο έχουν επωμιστεί τα ελληνικά νησιά ως πύλες  εισόδου των προσφύγων στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αντιμετωπίζονται  προνομιακά σε σχέση με τα ελληνικά νησιά.

16. Θεωρούμε, κατά συνέπεια, πως υπάρχει σημαντικό περιθώριο βελτίωσης  των συνθηκών αναφορικά με την ελληνική περιφέρεια και τις ενισχύσεις  περιφερειακού χαρακτήρα, τόσο σε επίπεδο αναθεώρησης του ΧΠΕ που θα  γίνει το 2020, όσο και σε επίπεδο ύψους των χορηγούμενων κονδυλίων και  των γενικότερων ενισχύσεων.

17. Χαρακτήρας κινήτρου. Αναπροσαρμογή των προϋποθέσεων και  απλοποίηση της τεκμηρίωσης του Χαρακτήρα Κινήτρου. Περιορισμός των  απαγορεύσεων που θέτει ο Αναπτυξιακός Νόμος σε όσα αναφέρει ο Γενικός  Απαλλακτικός Κανονισμός 651/2014 με βάση τον οποίο χορηγούνται οι  ενισχύσεις. Ο Αναπτυξιακός στηρίζεται στον κανονισμό 651.

18. Εμπλουτισμός των ειδικών περιπτώσεων του άρθρου 12 του ν. 4399/2016,  με την προσθήκη περιπτώσεων σε σχέση με τα ποσοστά ανεργίας και το  κατά κεφαλήν εισόδημα της κάθε περιοχής, προκειμένου να δοθούν  κίνητρα σε επιχειρήσεις να δημιουργήσουν νέες θέσεις εργασίας και να  δώσουν ώθηση στην τοπική οικονομία και ανάπτυξη της περιοχής. Αύξηση  ποσοστού ενίσχυσης σε περιοχές με αυξημένη ανεργία και χαμηλό κατά  κεφαλήν ΑΕΠ.

19. Καθορισμός αυστηρών χρονοδιαγραμμάτων για όλα τα στάδια υλοποίησης  των Επενδυτικών Σχεδίων (χρόνος αξιολόγησης επενδυτικών σχεδίων,  χρόνος έκδοσης αποφάσεων υπαγωγής, χρόνος υλοποίησης επενδύσεων,

χρόνος πραγματοποίησης επιτόπιων – διοικητικών ελέγχων, χρόνος  ολοκλήρωσης από Υπηρεσία και χρόνος εκταμιεύσεων επιχορήγησης).

20. Προτείνεται να εξεταστεί η διεύρυνση των επιλέξιμων επενδυτικών σχεδίων  εντάσσοντας δραστηριότητες που δεν απαγορεύει η Ευρωπαϊκή Νομοθεσία,  όπως είναι ο ιατρικός τουρισμός.

21. Αύξηση του ποσοστού προκαταβολής στα επενδυτικά σχέδια των  ν. 3908/2011 και ν. 3299/04 από 1/7 σε 3/7 (με την προσκόμιση  αντίστοιχων εξοφλημένων παραστατικών).

22. Προτείνεται η χορήγηση παράτασης στους Αναπτυξιακούς Νόμους  3299/04 και 3908/11 για τουλάχιστον ένα έτος.

23. Προτείνεται η χορήγηση στους επενδυτές της δυνατότητας πιστοποίησης,  μέσω διοικητικού ελέγχου, μέχρι και ποσοστού 80% υλοποίησης  επενδυτικού σχεδίου, όπως γίνεται ήδη με επιτυχία στα προγράμματα του  ΕΣΠΑ.

24. Να συμπεριληφθούν οι Αποθήκες Επιχειρήσεων για όλους τους κλάδους με  την προϋπόθεση ότι η τήρηση των Μακροχρόνιων Υποχρεώσεων να  ανέρχεται σε 10 έτη, ώστε να μην καταστρατηγείται ο όρος «Αποθήκες  Επιχειρήσεων» για άλλες χρήσεις και να είναι η χρήση τους είτε προς  τρίτους είτε για ιδία χρήση.

25. Για τις Μεσαίες επιχειρήσεις, αναφορικά με το κίνητρο της επιχορήγησης,  προτείνεται να παραμείνουν τουλάχιστον οι πρόνοιες του Άρθρου 12 του  ν. 4399/2016, σύμφωνα με τις οποίες, μόνο όσες Μεσαίες επιχειρήσεις  ενέπιπταν στις εν λόγω πρόνοιες αξιοποιούσαν το κίνητρο της  επιχορήγησης.

26. Εγγυημένα δάνεια θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για να καλύψουν  την ιδία συμμετοχή σε καινοτόμα και νεανικά επενδυτικά σχέδια όπου  σήμερα υπάρχει σημαντικό κενό χρηματοδότησης από τα παραδοσιακά τραπεζικά εργαλεία.

27. Πρέπει να προβλεφθεί υποχρεωτική υπογραφή οικονομολόγου – μέλους  του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος σε όλες τις αιτήσεις υπαγωγής  ανεξαρτήτου προϋπολογισμού, προκειμένου να διασφαλιστεί το επίπεδο  των προτάσεων. Απαραίτητη είναι η δημιουργία μητρώου πιστοποιημένων  οικονομολόγων μελετητών, προκειμένου να υπάρχει υψηλό επίπεδο  επενδυτικών σχεδίων. Αρμόδιος φορέας για την αξιολόγηση, δημιουργία  και τήρηση του μητρώου προτείνεται να είναι το ΟΕΕ.