Χρονιά ιστορικών υψηλών επιδόσεων τόσο σε οικονομικό όσο και σε επίπεδο περιβαλλοντικό, κοινωνικό και διακυβέρνησης (ESG) ήταν το 2022, για τη MYTILINEOS. Η διαχείριση της  Βιώσιμης Ανάπτυξης ως αναπόσπαστο μέρος του επιχειρηματικού  μοντέλου της Εταιρείας, ενίσχυσε περαιτέρω την ικανότητά της να αναπτύσσεται επιχειρηματικά και οικονομικά, παράλληλα με τη δέσμευσή της στους Παγκόσμιους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης.

Όπως ανέφερε ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας, Ευ. Μυτιληναίος, στην εισαγωγική του τοποθέτηση, στην ετήσια Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης 2022: «H ολιστική διαχείριση ενός πλήθους κριτηρίων περιβαλλοντικών, κοινωνικών και διακυβέρνησης (ESG) σε συνδυασμό με τα οικονομικά κριτήρια που υιοθετούμε, έχουν ως αποτέλεσμα ιδιαίτερα θετικές επιδόσεις που μας επιτρέπουν να οικοδομήσουμε ένα ακόμα ισχυρότερο μέλλον, με ακόμα πιο δυναμική προοπτική».

Το 2022, η MYTILINEOS συγκαταλέχθηκε στο κορυφαίο 10% των εταιρειών στον κλάδο δραστηριότητάς της σε 8 από τους 11 δείκτες ΕSG που συμμετέχει (Arabesque, Bloomberg, CDP Ecovadis, FTSE Russell, Ideal Ratings, ISS, MSCI, Refinitiv, S&P CSA, Sustainalytics) και εντάχθηκε για πρώτη φορά στους Δείκτες Βιωσιμότητας Dow Jones (Dow Jones Sustainability Indices), που αποτελούν διεθνώς σημείο αναφοράς για τις επιδόσεις των εταιρειών σε θέματα βιωσιμότητας. Σημειώνεται, πως η MYTILINEOS είναι η μοναδική ελληνική εταιρεία, που συμμετέχει στον δείκτη DJSI Emerging Markets.

Η 15η κατά σειρά  Έκθεση: Βιώσιμη Ανάπτυξη και Επιδόσεις ESG για το έτος 2022 της MYTILINEOS περιλαμβάνει εκτενείς πληροφορίες σχετικά με:

  • τον τρόπο με τον οποίο η Εταιρεία προσεγγίζει τα πιο σημαντικά θέματα Βιώσιμης Ανάπτυξης
  • τις σημαντικές πολιτικές και δεσμεύσεις που η MYTILINEOS αναλαμβάνει,
  • τους τρόπους διαχείρισης των επιδράσεων της επιχειρηματικής της δραστηριότητας στο περιβάλλον και την ευρύτερη κοινωνία
  • τα αποτελέσματα που έχουν επιτευχθεί και τη γενικότερη πρόοδό της σε σχέση με τους στόχους της.

Στην Έκθεση γίνεται επίσης αναφορά στα σημαντικά επιτεύγματα της Εταιρείας για το 2022, μεταξύ των οποίων:

  • η μείωση -15,5% σε σύγκριση με το έτος βάσης 2019 των απόλυτων τιμών άμεσων και έμμεσων εκπομπών CO2 ως αποτέλεσμα της συνέχισης της υλοποίησης των πρωτοβουλιών μείωσης των εκπομπών CO2 σε όλους τους Επιχειρηματικούς Τομείς, παράλληλα με την επέκταση του επενδυτικού προγράμματος της Εταιρείας στις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας.
  • η αποτύπωση σεναρίων προσαρμογής της Εταιρείας στην κλιματική αλλαγή, σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο Task Force on Climate-Related Financial Disclosures (TCFD),
  • η αύξηση 12,3%, της συνολικής απασχόλησης (άμεσης & έμμεσης), διατηρώντας παράλληλα το ποσοστό των εργαζομένων μερικής απασχόλησης σε πολύ χαμηλά επίπεδα.
  • τα μηδενικά περιστατικά δυστυχημάτων και τραυματισμών με σοβαρές συνέπειες στη ζωή των εργαζομένων, ως αποτέλεσμα εμπέδωσης κουλτούρας Υγείας και Ασφάλειας στην εργασία καθολικά εντός της Εταιρείας.
  • η υποστήριξη 80.000 πολιτών, μέσω των 16 και πλέον βασικών κοινωνικών προγραμμάτων και ειδικών κοινωνικών δράσεων.
  • η αξιολόγηση βασικών προμηθευτών της Εταιρείας μέσω συγκεκριμένων κριτηρίων ESG, παράλληλα με τη συνέχιση παροχής εκπαίδευσης για τη βελτίωση του επιπέδου ωριμότητάς τους σε θέματα ESG.

Μπορείτε να περιηγηθείτε στις σελίδες της Έκθεσης[1]: Βιώσιμη Ανάπτυξη και Επιδόσεις ESG για το έτος 2022, και σας καλούμε, εφόσον το επιθυμείτε, να συμβάλετε στη βελτίωσή της, απαντώντας στο σύντομο ερωτηματολόγιο που βρίσκεται διαθέσιμο ΕΔΩ.

Τέλος, στα microsites Sustainability Actions Map & Integrated value creation Scorecard, καθώς και στην ενότητα ESG Scorecard, στην επίσημη ιστοσελίδα της Εταιρείας, παρουσιάζεται η αξία που δημιουργεί η δραστηριότητα της MYTILINEOS, καθώς και ο τρόπος που η Εταιρεία συνθέτει τα βασικά οικονομικά της στοιχεία με τις επιδόσεις της στη Βιώσιμη Ανάπτυξη.

Η Έκθεση δημοσιεύτηκε κατά τη διάρκεια της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας στη 1 Ιουνίου 2023.

[1]Η Έκθεση συντάχθηκε σύμφωνα με τα Πρότυπα τoυ Οργανισμού Global Reporting Initiative (GRI STANDARDS), βασικούς δείκτες του Sustainability Accounting Standards Board (SASB), τις 10 Αρχές του Οικουμενικού Συμφώνου του Ο.Η.Ε. Global Compact, το AA1000AP 2018 Accountability Principles Standard και λαμβάνοντας υπόψη το διεθνές πρότυπο Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης ISO 26000. Επιπλέον, η Έκθεση είναι σύμφωνη με τις σχετικές υποχρεώσεις που απορρέουν από την ελληνική νομοθεσία και τις Ευρωπαϊκές Οδηγίες. Επίσης, έχει ελεγχθεί και πιστοποιηθεί από ανεξάρτητο ελεγκτή, KPMG, σύμφωνα με το πρότυπο ISAE 3000 και τις απαιτήσεις ενός Τύπου 2 έργου διασφάλισης, όπως αυτές ορίζονται από το Πρότυπο Διασφάλισης AA1000AS.