Την Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυυξης 2021 δημοσιοποίησε η Nova – Wind, υλοποιώντας με συνέπεια για 2η συνεχή χρονιά τη στρατηγική βιώσιμης ανάπτυξης «25 Στόχοι για το 2025».

Στην έκθεση η εταιρεία περιγράφει τον αντίκτυπο των δραστηριοτήτων της στην αγορά, στην κοινωνία και στο περιβάλλον, ενώ καταγράφει τους στόχους και τα μέτρα που λαμβάνει, καθώς και τους επιλεγμένους δείκτες απόδοσης που χρησιμοποιεί για να κατευθύνει τις δράσεις της.

Σύμφωνα με τα κυριότερα σημεία προόδου, το 2021, η εταιρεία σημείωσε σημαντική πρόοδο στους στόχους της σχετικά με το περιβάλλον, την κοινωνία και τη διακυβέρνηση (ESG) που έχει θέσει για το 2025 και συγκεκριμένα 91,86% αύξηση του ποσοστού ικανοποίησης πελατών (CSAT) και 94,2% αύξηση του ποσοστού των δαπανών σε τοπικούς προμηθευτές. Επιπλέον, πέτυχε ανάπτυξη Internet of Things (IoT) συνεργιών και υπηρεσιών για την προστασία του περιβάλλοντος και της βιοποικιλότητας, και στην υιοθέτηση βιώσιμων πρακτικών, εισήγαγε τη θέσπιση της πρωτοβουλίας «W for Women» και πρόγραμμα για την αναβάθμιση των δεξιοτήτων των γυναικών στον τομέα του STEM, συμμετείχε στον Διεθνή Δείκτη Βιώσιμης Ανάπτυξης της S&P, Corporate Sustainable Assessment 2021 (CSA) και εντάχθηκε για δεύτερη φορά στις «The most sustainable companies in Greece» για το 2022

Στις δράσεις που ξεχώρισαν την προηγούμενη χρονιά, περιλαμβάνονται οι εξής:

– Μουσείο Μπενάκη δημιουργία του πρώτου 5G μουσείου στην Ελλάδα. Στρατηγική συνεργασία για τη δημιουργία του πρώτου 5G μουσείου στην Ελλάδα. Μέσα από τα δίκτυα νέας γενιάς της WIND, το Μουσείο αυξάνει την ψηφιακή του ικανότητα να προωθεί το πολιτιστικό του έργο.

– Μερόπειο Ίδρυμα ένα κτήριο ζωντανό παράδειγμα κυκλικής οικονομίας. Η Wind ανέλαβε ένα κτήριο έτοιμο προς κατεδάφιση και το έδωσε πίσω στην πόλη και την κοινωνία. Επαναχρησιμοποιήθηκαν υλικά και ενσωματώθηκαν νεωτερικές πρακτικές για την επέκταση της ζωής του κτιρίου, την ενεργειακή του αναβάθμιση με υλικά νέας γενιάς, φιλικά στο περιβάλλον.

Η Έκθεση καλύπτει την περίοδο από την 1η Ιανουαρίου 2021 έως και την 31η Δεκεμβρίου 2021. Είναι η 14η κατά σειρά Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης (η πρώτη εκδόθηκε το 2008). Η παρούσα έκθεση έχει συνταχθεί με βάση τα διεθνή πρότυπα GRI (Global Reporting Initiative) και του SASB (Sustainability Standards Accounting), ενώ καλύπτει όλα τα ουσιαστικά θέματα όπως έχουν αναγνωριστεί από την Wind και τα Ενδιαφερόμενα Μέρη της. Για τον καθορισμό του περιεχομένου έχουν ληφθεί υπόψη τα αποτελέσματα της ανάλυσης της Ουσιαστικότητας, οι Αρχές και οι Στόχοι Βιώσιμης Ανάπτυξης, έτσι όπως ορίζονται από το Πρότυπο Global Compact των Ηνωμένων Εθνών και την Agenda 2030 αντίστοιχα. Επιπλέον, το Τμήμα Εσωτερικού Ελέγχου της Εταιρείας διεξήγαγε έλεγχο για την επικύρωση των στοιχείων.