Την Ετήσια Έκθεση Φερεγγυότητας και Χρηματοοικονομικής Κατάστασης (SFCR) με ημερομηνία αναφοράς την 31/12/2021 δημοσιοποίησε σήμερα η INTERLIFE Α.Α.Ε.Γ.Α. στην ιστοσελίδα της και ενημέρωσε το επενδυτικό κοινό με σχετική ανακοίνωση στα Χρηματιστήρια Αθηνών και Κύπρου.

Η Έκθεση συντάχθηκε σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Εποπτικό Πλαίσιο Φερεγγυότητα II (Solvency ΙΙ), το οποίο διέπει τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις.

Ακολουθεί η Ανακοίνωση της Εταιρίας:

Η Εταιρία ανακοινώνει ότι, σήμερα, 08/04/2022, δημοσιοποιεί στον ιστότοπό της (www.interlife.gr) την Ετήσια Έκθεση Φερεγγυότητας και Χρηματοοικονομικής Κατάστασης (SFCR), με ημερομηνία αναφοράς την 31/12/2021, συνταχθείσα σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Εποπτικό Πλαίσιο Φερεγγυότητα II (Solvency ΙΙ), το οποίο διέπει τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις.

Η εν λόγω Έκθεση εγκρίθηκε δυνάμει του από 08/04/2022 πρακτικού Δ.Σ.

Συνημμένα: Η Ετήσια Έκθεση Φερεγγυότητας και Χρηματοοικονομικής Κατάστασης (SFCR) με ημερομηνία αναφοράς την 31/12/2021.

Θεσσαλονίκη, 08/04/2022,

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΙΝΤΕΡΛΑΪΦ Α.Α.Ε.Γ.Α.

Δείτε εδώ την Ετήσια Έκθεση Φερεγγυότητας και Χρηματοοικονομικής Κατάστασης (SFCR).