Ολοκληρώθηκε, με επιτυχία, το Πρόγραμμα ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ / ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ στο τομέα ΜΕΤΑΛΛΟΥ, που οργάνωσε  και υλοποίησε το Ε.Β.Ε.Π., με χρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, μέσα από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του ΕΣΠΑ 2014-2020, «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία».

Στο Πρόγραμμα συμμετείχαν 1.200 εργαζόμενοι του ιδιωτικού τομέα από όλους τους κλάδους της οικονομίας, σχεδόν από όλες τις Περιφέρειες της χώρας. Η Κατάρτιση, 70 ωρών,  έγινε με τη μέθοδο της Τηλεκατάρτισης  και τα εκπαιδευτικά αντικείμενα ήταν τα εξής: Τεχνικός Συγκολλήσεων και Κοπής Μετάλλων, Τεχνίτης Ελασματουργός, Τεχνίτης Σωληνουργός, Τεχνίτης Εργαλειομηχανών, Τεχνικός Συντήρησης Εγκαταστάσεων. Η Πιστοποίηση αντιστοιχούσε στις ειδικότητες της Κατάρτισης. Πιστοποίηση έλαβαν 809 καταρτισθέντες.

Με την ολοκλήρωση του Προγράμματος, ο Πρόεδρος του Ε.Β.Ε.Π., κ. Βασίλης Κορκίδης, σημείωσε: «Το Ε.Β.Ε.Π. έχει δημιουργήσει από το 2012, αδιαλείπτως μέχρι σήμερα, μία αξιοπρόσεκτη παράδοση στην επιτυχή υλοποίηση προγραμμάτων ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ / ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ εργαζομένων και ανέργων σε σύγχρονα θεματικά αντικείμενα, που αντιστοιχούν στις ανάγκες και τις προοπτικές της αγοράς. Τα Προγράμματα αυτά απευθύνονται σε μεγάλο αριθμό ανθρώπων της εργασίας και υποστηρίζονται από σημαντικούς προϋπολογισμούς, με την αξιοποίηση κονδυλίων των ΕΣΠΑ.

Με την υλοποίησή τους διαχέονται, σύγχρονη γνώση και δεξιότητες, σε χιλιάδες ωφελούμενους, χωρίς να αγνοείται και η σημασία της καταβολής προς αυτούς των Εκπαιδευτικών Επιδομάτων. Ο τελευταίος κρίκος σε αυτή την αλυσίδα αξιόλογων επιδόσεων του Ε.Β.Ε.Π. και προσφοράς του προς τις επιχειρήσεις και τους εργαζόμενους, είναι η επιτυχής υλοποίηση του Προγράμματος «Κατάρτιση και Πιστοποίηση εργαζομένων σε Τεχνικά Επαγγέλματα του κλάδου “Υλικά – Κατασκευές” τομέας “Μετάλλου”».

Το Ε.Β.Ε.Π. συνεχίζει, από αρχές Μαρτίου, με το νέο Πρόγραμμα «Ενίσχυση της προσαρμοστικότητας εργαζομένων στο νέο αναπτυξιακό πρότυπο της Περιφέρειας Αττικής από το ΕΜΠΟΡΙΚΟ και ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ». Απευθύνεται στους εργαζόμενους  σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα , με έδρα ή υποκατάστημα,  στη Περιφέρεια Αττικής,  όλων των κλάδων της οικονομίας. Με πόρους του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου, μέσα από το  Επιχειρησιακό Πρόγραμμα της ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ του ΕΣΠΑ 2014-2020, θα χρηματοδοτηθούν η κατάρτιση, η συμβουλευτική, η πιστοποίηση, το εκπαιδευτικό επίδομα, 760 εργαζόμενων / ωφελούμενων που θα επιλεγούν για να συμμετάσχουν.