Το “πράσινο φως” άναψε η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς για την ομολογιακή έκδοση της Noval Property, ύψους 120 εκατ. ευρώ,. Η θυγατρική του Ομίλου ΒΙΟΧΑΛΚΟ, αποτελεί τον δεύτερο ισχυρότερο “παίκτη” στο real estate και η έκδοση του ομολόγου, αποτελεί το πρώτο βήμα για την εισαγωγή των μετοχών της αργότερα στο Χρηματιστήριο Αθηνών.

Σύμφωνα με το ενημερωτικό δελτίο που εγκρίθηκε από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, η διάρκεια της έκδοσης θα είναι 7 έτη και το συνολικό ποσό των 120.000.000 ευρώ, διαιρείται σε 120.000 άυλες, κοινές, ανώνυμες, ομολογίες με ονομαστική αξία εκάστης 1.000 ευρώ η καθεμία. Οι Ομολογίες  που πρόκειται να εκδοθούν θα διατεθούν προς κάλυψη από το επενδυτικό κοινό μέσω δημόσιας  προσφοράς εντός της Ελληνικής Επικράτειας (η «Δημόσια Προσφορά»), με χρήση της υπηρεσίας  Ηλεκτρονικού Βιβλίου Προσφορών («Η.ΒΙ.Π.») του Χρηματιστηρίου Αθηνών, θα καταχωρηθούν στο Σ.Α.Τ. και θα εισαχθούν προς διαπραγμάτευση στην Κατηγορία Τίτλων Σταθερού Εισοδήματος της Ρυθμιζόμενης  Αγοράς του Χρηματιστηρίου Αθηνών (εφεξής το «Χ.Α.»).

Το Χ.Α., κατά τη χθεσινή συνεδρίαση ενέκρινε την εισαγωγή των Ομολογιών στην Κατηγορία Τίτλων  Σταθερού Εισοδήματος της Ρυθμιζόμενης Αγοράς του Χ.Α., υπό την αίρεση έγκρισης του Ενημερωτικού  Δελτίου από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και επιτυχούς ολοκλήρωσης της Δημόσιας Προσφοράς των  Ομολογιών της Εκδότριας. Το αναμενόμενο χρονοδιάγραμμα της ολοκλήρωσης της Δημόσιας Προσφοράς της  έκδοσης του ΚΟΔ και της εισαγωγής προς διαπραγμάτευση των Ομολογιών στην Κατηγορία Τίτλων  Σταθερού Εισοδήματος της Ρυθμιζόμενης Αγοράς του Χ.Α., έχει ως εξής:

– 29.11.2021: Ανακοίνωση του εύρους απόδοσης.

– 30.11.2021: Έναρξη δημόσιας προσφοράς – εγγραφής επενδυτών μέσω του Η.ΒΙ.Π. (ώρα  Ελλάδος 10 π.μ.).

– 02.12.2021: Λήξη δημόσιας προσφοράς -εγγραφής επενδυτών μέσω του Η.ΒΙ.Π. (ώρα Ελλάδος  16:00).

– 02.12.2021: Ανακοίνωση της πλήρωσης των προϋποθέσεων έκδοσης του ΚΟΔ, της τελικής  απόδοσης και του Επιτοκίου στο Η.Δ.Τ. του Χ.Α. και στην ιστοσελίδα της  Εταιρείας.

– 06.12.2021: Δημοσίευση αναλυτικής ανακοίνωσης για την έκβαση της Δημόσιας Προσφοράς.

– 06.12.2021: Πιστοποίηση της καταβολής των αντληθέντων κεφαλαίων και έκδοσης του ΚΟΔ  από την Εταιρεία και παράδοση των Ομολογιών στους επενδυτές μέσω καταχώρισης σε Λογαριασμούς  Αξιογράφων στο Σύστημα Άυλων Τίτλων. Δημοσίευση ανακοίνωσης για την έναρξη διαπραγμάτευσης.

– 07.12.2021: Έναρξη διαπραγμάτευσης των Ομολογιών στην Κατηγορία Τίτλων Σταθερού  Εισοδήματος της Ρυθμιζόμενης Αγοράς του Χ.Α.

Σε περίπτωση ματαίωσης της Έκδοσης, θα ενημερωθεί το επενδυτικό κοινό για τον τρόπο και την  ημερομηνία αποδέσμευσης των κεφαλαίων εντός δύο Εργάσιμων Hμερών. Σημειώνεται, ότι το ως άνω χρονοδιάγραμμα εξαρτάται από πολλούς αστάθμητους παράγοντες και  ενδέχεται να μεταβληθεί. Σε κάθε περίπτωση, θα υπάρξει ενημέρωση του επενδυτικού κοινού με σχετική  ανακοίνωση της Εταιρείας. Το Ενημερωτικό Δελτίο, όπως εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς στις  24.11.2021, θα είναι διαθέσιμο στο επενδυτικό κοινό, σύμφωνα με το άρθρο 21, παρ. 2 του Κανονισμού (ΕΕ)  2017/1129, σε ηλεκτρονική μορφή στις ακόλουθες ιστοσελίδες:

  • της «Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε. – Χρηματιστήριο Αθηνών»:

athexgroup.gr/el/web/guest/companies-new-listings,

Επίσης, κατά τη διάρκεια της περιόδου της Δημόσιας Προσφοράς, το Ενημερωτικό Δελτίο θα είναι διαθέσιμο  δωρεάν στο επενδυτικό κοινό και σε έντυπη μορφή, εφόσον ζητηθεί, στα γραφεία Διοίκησης της Εταιρείας,  στην οδό Ολυμπιονίκη Τσικλητήρα 41 & Κων/νου Καραμανλή 67, Μαρούσι 15125, στο δίκτυο καταστημάτων των Συντονιστών Κύριων Αναδόχων «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.» (Αιόλου 86, Αθήνα 10559, τηλ.  2103337000) και «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ» (Αμερικής 4, Αθήνα 10564, τηλ. 2103288000), των Κυρίων Αναδόχων «ALPHA BANK A.E.» (Σταδίου 40, Αθήνα, Τ.Κ. 102 52, τηλ. 210 3260000), «EUROBANK» (Όθωνος 8, Αθήνα,  Τ.Κ.105 57, τηλ. 210 955 5000) και «OPTIMA BANK», (Αιγιαλείας 32, Μαρούσι, 151 25, τηλ 210 8173000),  καθώς και των Αναδόχων «ΑΧΙΑ VENTURES GROUP Ltd» (Γιάννου Κρανιδιώτη 10, 1065 Λευκωσία, Κύπρος,  τηλ. 210 7414400) και «EUROXX Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ.», (Παλαιολόγου 7, Χαλάνδρι, Τ.Κ. 152 32, τηλ.  210 6879400).

Οι επενδυτές που ενδιαφέρονται για περισσότερες πληροφορίες και διευκρινίσεις μπορούν να  απευθύνονται τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στα γραφεία Διοίκησης της Εταιρείας, στην οδό Ολυμπιονίκη  Τσικλητήρα 41 & Κων/νου Καραμανλή 67, Μαρούσι 15125, τηλ. 216- 8608088 (αρμόδιοι κ.κ. Αικατερίνη  Απέργη και Γεώργιος Καραπαναγιώτης).