Τη διαβάθμιση ΑΑ που απεικονίζει τη δυνατότητα των εταιρειών να ανταπεξέλθουν στις υποχρεώσεις τους ακόμα και υπό δυσμενείς οικονομικές συγκυρίες, έδωσε η ΙCAP στον Όμιλο Olympia του Παναγιώτη Γερμανού.

Οι επιχειρήσεις µε διαβάθμιση ΑΑ χαρακτηρίζονται από τα πολύ σημαντικά οικονομικά μεγέθη τους, την ανοδική πορεία και τη σημαντική θέση τους στην αγορά. Η ICAP A.E είναι η μόνη εταιρεία στην Ελλάδα που έχει εγγραφεί ως Οργανισμός αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας (CRA) από την Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών (ESMA) και  ως Ίδρυμα Εξωτερικής Πιστωτικής Αξιολόγησης (ECAI) από την Τράπεζα της Ελλάδος. Οι Αξιολογήσεις Πιστοληπτικής Ικανότητας (Credit Ratings) είναι σύμφωνες με τις απαιτήσεις του Κανονισμού (ΕΚ) 1060/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης  Σεπτεμβρίου 2009 για τους Οργανισμούς Αξιολόγησης Πιστοληπτικής Ικανότητας, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

Ο όμιλος Olympia είναι ένας διεθνής επενδυτικός όμιλος με σημαντικό μερίδιο συμμετοχών σε πέντε βασικές επιχειρήσεις: την SUNLIGHT (αποθήκευση ενέργειας), την Public MediaMarkt (λιανικό εμπόριο), την SoftOne (λογισμικό ERP), την Lamda Development (ανάπτυξη, επένδυση & διαχείριση ακινήτων) και την Westnet (διανομή προϊόντων πληροφορικής και υψηλής τεχνολογίας). Με ιδρυτή τον Πάνο Γερμανό το 1980, η εταιρία δημιουργεί μακροπρόθεσμη αξία και οδηγεί την ανάπτυξη και βιωσιμότητα των επενδύσεων της. Η Olympia λειτουργεί ως ένα επενδυτικό κεφάλαιο δημιουργίας επιχειρηματικών αξιών, και ως συν-επενδυτής σε συνεργασία με κορυφαίους στρατηγικούς επενδυτές και χρηματοοικονομικούς οργανισμούς. Ο Όμιλος Olympia δεσμεύεται στην υιοθέτηση ισχυρών προτύπων εταιρικής διακυβέρνησης και βέλτιστων πρακτικών βιώσιμης ανάπτυξης.