Navigation
22
Σεπ
location
Αθήνα
28oC
Αραιή συννεφιά
13 Μαρ 2015

ΧΑΛΚΟΡ: Βελτίωση κερδοφορίας το 2015

halkor Επιχειρήσεις

Την αισιοδοξία της για βελτίωση των αποτελεσμάτων της φέτος εκφράζει σε ανακοίνωσή της η Χαλκόρ.

‘Οπως αναφέρει η ισχυροποίηση της παγκόσμιας οικονομίας σε συνδυασμό με την ποσοτική χαλάρωση που ανακοινώθηκε από την ΕΚΤ κατά την αρχή του έτους δικαιολογούν συγκρατημένη αισιοδοξία για το 2015. Η περαιτέρω βελτίωση της οικονομίας των ΗΠΑ και το ισχυρό δολάριο θα βοηθήσουν ακόμα περισσότερο τις εξαγωγές και την ανταγωνιστικότητα των προϊόντων του Ομίλου, ενώ θετική αναμένεται και η επίπτωση από τη μείωση της τιμής του πετρελαίου. Τέλος, τα ήδη ανειλημμένα έργα στον τομέα των καλωδίων και οι δυνατότητες της θυγατρικής δημιουργούν ακόμα μεγαλύτερη αισιοδοξία για τη βελτίωση της κερδοφορίας του Ομίλου.

 Σε όλη τη διάρκεια του 2014, και ιδιαίτερα στο δεύτερο τρίμηνο, η ανάκαμψη στην Ευρωζώνη παρέμεινε αναιμική. Η Ελληνική αγορά, μετά από σχεδόν έξι έτη ύφεσης, εμφάνισε σημάδια σταθεροποίησης. Αντίθετα η οικονομία στις Η.Π.Α. έδειξε περαιτέρω σημάδια βελτίωσης, κάτι που ο Όμιλος αξιοποίησε αυξάνοντας την παρουσία του στη συγκεκριμένη αγορά.

Σε αυτό το δύσκολο περιβάλλον, ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών διαμορφώθηκε κατά το 2014 σε Ευρώ 1.080 εκατ. έναντι Ευρώ 1.102 εκατ. το 2013 σημειώνοντας μείωση 2,0%. Η μείωση αυτή οφείλεται κυρίως στη μειωμένη τιμή του χαλκού συγκριτικά με το προηγούμενο έτος, αλλά και τις μειωμένες τιμές κατεργασίες σε ορισμένες κατηγορίες προϊόντων. Αντίθετα ο όγκος πωλήσεων σημείωσε σημαντική άνοδο κατά 6,7%, με τις περισσότερες κατηγορίες προϊόντων να εμφανίζουν άνοδο εκτός από τις λάμες χαλκού οι πωλήσεις των οποίων ήταν πτωτικές λόγω της στασιμότητας της ζήτησης για τα συγκεκριμένα προϊόντα και της έντασης του ανταγωνισμού.

Στο τέλος του έτους, η Εταιρία και ο Όμιλος, για να απεικονίσουν ορθότερα τις πραγματικές αξίες των περιουσιακών τους στοιχείων, αποφάσισαν την αλλαγή της πολιτικής αποτίμησης των γηπέδων-οικοπέδων, κτιρίων και μηχανημάτων. Από την αποτίμηση προέκυψαν σημαντικές υπεραξίες, οι οποίες ανήλθαν στο ύψος των Ευρώ 163,1 εκατ. για τον Όμιλο και Ευρώ 55,1 εκατ. για τη μητρική και επηρέασαν απευθείας την Καθαρή θέση, αλλά και υποτιμήσεις ύψους Ευρώ 23,4 εκατ. για τον Όμιλο και Ευρώ 10,8 εκατ. για τη μητρική οι οποίες επηρέασαν το αποτέλεσμα. Η συνολική επίπτωση στην Καθαρή θέση (απευθείας ή μέσω του αποτελέσματος), μετά τον υπολογισμό και της αντιστοιχούσας αναβαλλόμενης φορολογίας ανήλθε στα Ευρώ 113,6 εκατ. σε επίπεδο Ομίλου και Ευρώ 32,8 εκατ. στη μητρική.

Τα ενοποιημένα μικτά κέρδη σημείωσαν αύξηση κατά 81,0% και ανήλθαν σε Ευρώ 29,9 εκατ. έναντι Ευρώ 16,5 εκατ. το 2013. Η αύξηση αυτή οφείλεται κυρίως στη βελτίωση του αποτελέσματος μετάλλου, το οποίο ανήλθε σε ζημιά ύψους Ευρώ 11,0 εκατ. έναντι ζημιάς Ευρώ 20,4 εκατ. το 2013, από την αποτίμηση του βασικού αποθέματος λειτουργίας των παραγωγικών εταιριών του Ομίλου, ως συνέπεια της πτώσης της τιμής του χαλκού. Τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) χωρίς την επίπτωση της υποτίμησης  των παγίων διαμορφώθηκαν το 2014 σε Ευρώ 18,2 εκατ. έναντι Ευρώ 6,7 εκατ. την προηγούμενη χρονιά σημειώνοντας αύξηση κατά 171,8%, και με την επίπτωση της υποτίμησης σε ζημιές Ευρώ 5,2 εκατ., ενώ τα αποτελέσματα προ φόρων και τόκων (ΕΒΙΤ) διαμορφώθηκαν σε ζημιές Ευρώ 28,8 εκατ. έναντι ζημιών Ευρώ 15,6 εκατ. την αντίστοιχη περυσινή χρήση. Τα ενοποιημένα αποτελέσματα (κέρδη/ζημιές προ φόρων), ανήλθαν το 2014 σε ζημιές Ευρώ 73,0 εκατ. έναντι ζημιών Ευρώ 53,6 εκατ. το 2013. Τέλος, οι ζημιές μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας ανήλθαν σε Ευρώ 51,2 εκατ. ή Ευρώ  -0,5059 ανά μετοχή έναντι ζημιών Ευρώ 58 εκατ. ή Ευρώ -0,5725 ανά μετοχή το 2013, ενώ χωρίς την επίπτωση της υποτίμησης των παγίων θα ήταν Ευρώ 14,8 εκατ. λιγότερες δηλαδή στα Ευρώ 36,4 εκατ..

Σημαντική βελτίωση είχαν τα αποτελέσματα της μητρικής εταιρίας, καθώς τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) χωρίς την υποτίμηση των παγίων διαμορφώθηκαν το 2014 σε Ευρώ 11,8 εκατ. έναντι Ευρώ 2,1 εκατ. πέρυσι και σε Ευρώ 1,0 εκατ. μετά από την υποτίμηση. Από τη βελτίωση αυτή τα Ευρώ 4,9 εκατ. αφορούν σε βελτίωση του αποτελέσματος μετάλλου, ενώ τα Ευρώ 4,8 εκατ. βελτίωση της οργανικής κερδοφορίας.

Τα αποτελέσματα μετά από φόρους ανήλθαν το 2014 σε ζημιές Ευρώ 16,1 εκατ., από τα οποία τα Ευρώ 8 εκατ. περίπου οφείλονται στην υποτίμηση των παγίων, έναντι ζημιών Ευρώ 28,5 εκατ. το 2013.

Στην Ευρωζώνη, η χαμηλή οικονομική ανάπτυξη ενίσχυσε τις ανταγωνιστικές πιέσεις και επηρέασε αρνητικά τις τιμές κατεργασίας στα περισσότερα από τα προϊόντα του Ομίλου. Αντίθετα, η συνεχιζόμενη βελτίωση των οικονομικών συνθηκών σε Η.Π.Α. και Ηνωμένο Βασίλειο οδήγησαν σε αύξηση των πωλήσεων και σε καλύτερα περιθώρια. Ειδικότερα πιεσμένη ήταν η ζήτηση για προϊόντα εγκαταστάσεων ενώ η ζήτηση για βιομηχανικά προϊόντα στις βασικές ευρωπαϊκές αγορές, έδειξε σημάδια σταθεροποίησης μετά από ένα πτωτικό 2013 με αποτέλεσμα ο Όμιλος να αυξήσει τον όγκο πωλήσεων σε αυτά. Όσον αφορά τα καλώδια, ο αυξημένος ανταγωνισμός και η προσωρινή αναβολή σημαντικών έργων στην Ελλάδα και στο εξωτερικό σε προϊόντα υψηλής προστιθέμενης αξίας πίεσαν σημαντικά τα περιθώρια και επηρέασαν αρνητικά την κερδοφορία της Ελληνικά Καλώδια. Μόνο στο  τέταρτο τρίμηνο, και μετά την υπογραφή σημαντικών συμβάσεων, ξεκίνησε η παραγωγή και τιμολόγηση υποβρυχίων καλωδίων για τα μεγάλα έργα που ανέλαβε η θυγατρική.

Σε ότι αφορά το κόστος, οι μειώσεις στις τιμές της ενέργειας σε συνδυασμό με τη βελτιστοποίηση των παραγωγικών διαδικασιών οδήγησαν σε περαιτέρω μείωση του βιομηχανικού κόστους και βοήθησαν στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των προϊόντων του Ομίλου στο εξωτερικό. Ωστόσο, το υψηλό χρηματοοικονομικό κόστος συνέχισε να επηρεάζει αρνητικά την κερδοφορία του Ομίλου έναντι των βασικών ανταγωνιστών μας.

Το 2014 ο Όμιλος Χαλκόρ πραγματοποίησε συνολικές επενδύσεις ύψους Ευρώ 45,8 εκατ. περίπου, από τις οποίες ποσό Ευρώ 31,1 εκατ. περίπου αφορούσε τον Όμιλο Ελληνικά Καλώδια στο πλαίσιο της ολοκλήρωσης του επενδυτικού προγράμματος για την παραγωγή υποβρύχιων καλωδίων υψηλής τάσης. Έχοντας ολοκληρώσει το επενδυτικό του πρόγραμμα, ο Όμιλος Ελληνικά Καλώδια αποτελεί πλέον έναν από τους ελάχιστους κατασκευαστές καλωδίων σε όλο τον κόσμο που είναι σε θέση να παράγουν υποβρύχια καλώδια υψηλής τάσης.

ΕΤΙΚΕΤΕΣ:

ΓΡΑΨΤΕ ΤΟ ΣΧΟΛΙΟ ΣΑΣ