Navigation
12
Ιούλ
location
Αθήνα
31oC
Αίθριος - καθαρός
8 Ιαν 2016

“Τρέχουν” για τις φορολογικές δηλώσεις του 2016

εφορία Χρήμα & Πολίτης

Το υπουργείο Οικονομικών θέλει να αποδείξει πως δεν θα ακολουθήσει την συνήθεια της κυβέρνησης να… καθυστερεί και έχει αυξήσει τον ρυθμό ετοιμότητας προκειμένου να γίνει πράξη η εξαγγελία πως η υποβολή των φορολογικών δηλώσεων θα ξεκινήσει από τον Φεβρουάριο κιόλας.

Μπορεί το υπουργείο Οικονομικών ακόμη να μην έχει απαντήσει τι θα συμβεί με τις αποδείξεις καθώς συνεχίζει τα ήξεις-αφίξεις, επιβάλλοντας στους φορολογούμενους να συνεχίσουν να διατηρούν βουνά από αποδείξεις.

Αντιθέτως, η διαδικασία (προ-) συμπλήρωσης των νέων φορολογικών δηλώσεων ουσιαστικά ξεκίνησε από χθες, με την απόφαση που εξέδωσε το υπουργείο Οικονομικών και με την οποία καλεί τις επιχειρήσεις να αποστείλουν στην ΓΓΠΣ τις βεβαιώσεις μισθοδοσίας και παρακράτησης φόρων του 2015 έως τις 15 Φεβρουαρίου το αργότερο –έστω και αν οι εργοδότες έχουν περιθώριο να καταβάλουν τους φόρους που παρακράτησαν από τους υπαλλήλους τους έως τις 28 Φεβρουαρίου.

Παρόλα αυτά, στην απόφαση τονίζεται ότι οι εργοδότες έχουν την υποχρέωση να δώσουν και στους υπαλλήλους τους τις σχετικές βεβαιώσεις, είτε εντύπως είτε σε ηλεκτρονική μορφή, κάτι που τα τελευταία χρόνια πολλές επιχειρήσεις ξεχνούσαν ή απέφευγαν να πράξουν καθώς θεωρούσαν πως αρκούσε που τις έστειλαν στο υπουργείο Οικονομικών και τις έβλεπε συμπληρωμένες στο Taxisnet ο φορολογούμενος υπάλληλος.

Στόχος του υπουργείου Οικονομικών είναι η κατάθεση των φορολογικών δηλώσεων να κλείσει εφέτος στις 30 Ιουνίου και ο φόρος να καταβληθεί σε τρεις δόσεις (τέλος Ιουλίου, τέλος Σεπτεμβρίου και τέλος Νοεμβρίου) ;ώστε να μην πέσουν ξανά μαζεμένες όλες οι πληρωμές φόρων στο β΄εξάμηνο της χρονιάς.

Διαδικασία υποβολής των στοιχείων 

1. Η υποβολή των στοιχείων πραγματοποιείται με την αποστολή ηλεκτρονικού αρχείου μέσω διαδικτύου (TAXISnet).
2. Οι υπόχρεοι μπορούν, για τη δημιουργία των κατάλληλων αρχείων, να χρησιμοποιούν τις αντίστοιχες εφαρμογές του TAXISnet.

Πεδίο εφαρμογής και προϋποθέσεις αποδοχής

1. Τα υποβαλλόμενα στοιχεία γίνονται αποδεκτά εφόσον πληρούν τις κάτωθι προϋποθέσεις: Οι δικαιούχοι όλων των εισοδημάτων καταχωρούνται υποχρεωτικά με τον Α.Φ.Μ. τους. Προκειμένου για δικαιούχους αμοιβών από επιχειρηματική δραστηριότητα καθώς και εισοδημάτων από μερίσματα Νομικών Προσώπων και Νομικών Οντοτήτων μη εισηγμένων στο Χρηματιστήριο, τόκους (εκτός των τόκων τραπεζικών καταθέσεων), δικαιώματα καταχωρείται προαιρετικά για το φορολογικό έτος 2015 ο ΑΜΚΑ τους. Ενώ για τους μισθωτούς ο ΑΜΚΑ καταχωρείται υποχρεωτικά εκτός από τις περιπτώσεις που δεν είναι δυνατό να χορηγηθεί.

Τα στοιχεία της βεβαίωσης αποδοχών ή συντάξεων που υποβάλλονται με διαφορετικό τρόπο από τον οριζόμενο στην παρούσα απόφαση, δεν παράγουν κανένα έννομο αποτέλεσμα. Με την υποβολή του ηλεκτρονικού αρχείου δεν εξαντλείται η υποχρέωση των εργοδοτών – ασφαλιστικών φορέων σχετικά με τις βεβαιώσεις όλων των εισοδημάτων, αλλά απαιτείται η χορήγηση βεβαιώσεων προς τους δικαιούχους σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή. Ο χρόνος χορήγησης της βεβαίωσης είναι ο ίδιος με το χρόνο υποχρέωσης υποβολής του ηλεκτρονικού αρχείου.

Επισημαίνεται ότι εφόσον χορηγείται βεβαίωση αμοιβών από επιχειρηματική δραστηριότητα, για το φορολογικό έτος 2015 αυτή θα πρέπει να υποβληθεί ηλεκτρονικά , χρόνος κτήσης του εισοδήματος θεωρείται ο χρόνος που ο δικαιούχος απέκτησε δικαίωμα είσπραξης και ο παρακρατηθείς φόρος. Προκειμένου να διασφαλιστεί η απλοποίηση των διαδικασιών και προς αποφυγή ταλαιπωρίας των φορολογουμένων με την υποβολή τροποποιητικών δηλώσεων στις Δ.Ο.Υ, οι αμοιβές που καταβλήθηκαν μέσα στο φορολογικό έτος 2015 και αφορούν προηγούμενα έτη θα υποβάλλονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά.

Ο παρακρατηθείς φόρος των αμοιβών αυτών που αποδόθηκε στο έτος αυτό, θα συμψηφιστεί κατά την εκκαθάριση του φορολογικού έτους 2015.

Ημερομηνία υποβολής 

Για το φορολογικό έτος 2015 ως καταληκτική ημερομηνία εμπρόθεσμης υποβολής ορίζεται η 15 Φεβρουαρίου 2016. Εξαιρετικά για τις βεβαιώσεις εισοδημάτων από μερίσματα, τόκους, δικαιώματα ως καταληκτική ημερομηνία εμπρόθεσμης υποβολής ορίζεται η 31 Δεκεμβρίου 2016. Ως ημερομηνία υποβολής, κατά την ηλεκτρονική υποβολή, θεωρείται η ημερομηνία αποδοχής και επιτυχούς καταχώρησης αυτών στο σύστημα υποβολής των σχετικών βεβαιώσεων του TAXISnet με αυτόματη απόδοση στον αποστολέα-υπόχρεο μοναδικού αριθμού καταχώρησης.

Αποδεικτικό ηλεκτρονικής υποβολής 

Μετά την αποστολή του ηλεκτρονικού αρχείου βεβαιώσεων ως αποδεικτικά υποβολής εμφανίζονται και εκτυπώνονται κατά περίπτωση τα παρακάτω:

1. Το φορολογικό έτος.

2. Ο αριθμός και η ημερομηνία υποβολής δήλωσης TAXISnet.

3. Το ονοματεπώνυμο ή η επωνυμία και ο Α.Φ.Μ. δηλούντος.

4. Το σύνολο των ακαθαρίστων αποδοχών, αμοιβών και εισοδημάτων.

5. Το σύνολο των καθαρών αποδοχών.

6. Το σύνολο των αναλογούντων φόρων, προκειμένου για αποδοχές από μισθωτή εργασία και συντάξεις.

7. Το σύνολο των παρακρατηθέντων φόρων.

8. Το σύνολο των παρακρατηθέντων ποσών της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης του άρθρου 29 του ν. 3986/2011 (ΦΕΚ Α’ 152) προκειμένου για αποδοχές από μισθωτή εργασία και συντάξεις.

9. Χαρτόσημο και ΟΓΑ Χαρτοσήμου. Εκτός από την υποβολή των βεβαιώσεων αποδοχών ή συντάξεων και λοιπών παροχών και των βεβαιώσεων αμοιβών από επιχειρηματική δραστηριότητα, που έχει ήδη καταστεί υποχρεωτική σε προηγούμενα φορολογικά έτη, καθίσταται υποχρεωτική από το φορολογικό έτος 2015 και εξής η υποβολή αρχείου για τα εισοδήματα από μερίσματα Νομικών Προσώπων και Νομικών Οντοτήτων μη εισηγμένων στο Χρηματιστήριο, τόκους (εκτός των τόκων τραπεζικών καταθέσεων) και δικαιώματα με τη χρήση της ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας μέσω διαδικτύου ή με μαγνητικό μέσο στη Δ.Ο.Υ., σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παρούσα.

ΕΤΙΚΕΤΕΣ:

ΓΡΑΨΤΕ ΤΟ ΣΧΟΛΙΟ ΣΑΣ