Navigation
23
Οκτ
location
Αθήνα
26oC
Αίθριος - καθαρός
19 Μαρ 2015

Τράπεζα Πειραιώς: Ζημιές 1,97 δισ. ευρώ το 2014

trapeza-peiraios-arxeio Uncategorized

Zημιές ύψους   1,97 δισ. ευρώ παρουσίασε η Τράπεζα Πειραιώς για το σύνολο του 2014 ενώ οι ζημιές του Δ’ τριμήνου ανήλθαν σε 332 εκατ. ευρώ  από συνεχιζόμενες δραστηριότητες. Στις  υψηλές προβλέψεις αλλά και τα έξοδα αναδιάρθρωσης οφείλεται η αρνητική πορεία των αποτελεσμάτων.
Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, την ίδια στιγμή τα επαναλαμβανόμενα προ φόρων και προβλέψεων κέρδη (εξαιρουμένων των χρηματοοικονομικών αποτελεσμάτων) διαμορφώθηκαν σε €280 εκατ. ευρώ στο δ’ τρίμηνο της παρελθούσης χρήσης, αυξημένα κατά 2% έναντι του προηγούμενου τριμήνου  και 32% έναντι του δ’ τριμήνου 2013. Σε επίπεδο έτους, τα εν λόγω επαναλαμβανόμενα κέρδη διαμορφώθηκαν σε €1.044 εκατ.

Τα καθαρά έντοκα έσοδα του Ομίλου διατηρήθηκαν σε ανοδική πορεία το 4ο 3μηνο του έτους και διαμορφώθηκαν σε €513 εκατ, αυξημένα κατά 8% σε ετήσια βάση και 1% σε τριμηνιαία. Η περαιτέρω αποκλιμάκωση του κόστους των προθεσμιακών καταθέσεων στην Ελλάδα το Δεκέμβριο 2014 στις 193 μ.β. από 225 μ.β. τον Σεπτέμβριο 2014 συνέβαλε στη βελτίωση του καθαρού εντόκου αποτελέσματος. Το επιτοκιακό περιθώριο αυξήθηκε κατά 36 μ.β. σε ετήσια βάση στις 284 μ.β.

Τα καθαρά έσοδα προμηθειών ανήλθαν σε €87 εκατ το 4ο 3μηνο, παρουσιάζοντας ετήσια άνοδο 5% σε εξομαλυμένη βάση. Ως ποσοστό του ενεργητικού, οι καθαρές προμήθειες ανήλθαν σε 48 μ.β., αυξημένες κατά 5 μ.β. έναντι του 4ου 3μήνου 2013.

Τα καθαρά λειτουργικά έσοδα διαμορφώθηκαν σε €559 εκατ. Εξαιρουμένων των εκτάκτων αποτελεσμάτων και των χρηματοοικονομικών, τα καθαρά λειτουργικά έσοδα στο 4ο 3μηνο 2014 ανήλθαν σε €640 εκατ, αυξημένα 3% ετησίως.

Το λειτουργικό κόστος διαμορφώθηκε στα €360 εκατ, μειωμένο κατά 12% έναντι του 4ου 3μήνου 2013, μη συμπεριλαμβάνοντας έκτακτα έξοδα και στα δύο τρίμηνα. Ειδικότερα, οι δαπάνες προσωπικού παρουσίασαν μείωση κατά 20% σε ετήσια βάση, εξαιρώντας το κόστος των προγραμμάτων αποχώρησης και στα δύο τρίμηνα, υποδηλώνοντας τη σημαντική πρόοδο που έχει επέλθει στον τομέα αυτό.

Ο δείκτης δανείων σε καθυστέρηση άνω των 90 ημερών διαμορφώθηκε στο 38,8% έναντι 39,0% το Σεπτέμβριο του 2014 (δεν περιλαμβάνεται το εποχικό δάνειο προς τον ΟΠΕΚΕΠΕ ύψους €1,8 δισ που δόθηκε στο 4ο 3μηνο 2014 και εξοφλήθηκε το Φεβρουάριο 2015). Αυτό ήταν αποτέλεσμα αφενός της σχεδόν μηδενικής παραγωγής νέων δανείων σε καθυστέρηση στο 4ο 3μηνο 2014  και αφετέρου διαγραφών ύψους €0,6 δισ. O δείκτης κάλυψης των δανείων σε καθυστέρηση από συσσωρευμένες προβλέψεις διαμορφώθηκε στο 57,4%, σημαντικά αυξημένος έναντι του Δεκεμβρίου 2013 (50,6%).

Οι προβλέψεις δανείων στο 4ο 3μήνο ανήλθαν σε €519 εκατ, με αποτέλεσμα ο δείκτης συσσωρευμένων προβλέψεων προς δάνεια να διαμορφωθεί στο υψηλό επίπεδο του 22,3% (χωρίς το δάνειο ΟΠΕΚΕΠΕ). Για το 2014, το συνολικό ύψος προβλέψεων δανείων ανήλθε σε €3,7 δισ υπερκαλύπτοντας το άθροισμα της Άσκησης Ελέγχου Ποιότητας Ενεργητικού (AQR) €2,7 δισ και τις προβλέψεις 1ου έτους του Stress Test της ΕΚΤ €0,7 δισ (σύνολο €3,4 δισ).

Ως συνέπεια των υψηλών προβλέψεων, αλλά και των εξόδων αναδιάρθρωσης, τα καθαρά αποτελέσματα από συνεχιζόμενες δραστηριότητες που αναλογούν στους μετόχους στο 4o 3μηνο διαμορφώθηκαν σε -€332 εκατ. Σε σύνολο έτους, τα καθαρά αποτελέσματα ανήλθαν σε -€1.972 εκατ.

Το ενεργητικό του Ομίλου διαμορφώθηκε σε €89,1 δισ, παρουσιάζοντας μείωση 3% έναντι του Δεκεμβρίου 2013, κυρίως λόγω της μείωσης του καθαρού δανειακού χαρτοφυλακίου.

Οι καταθέσεις πελατών διαμορφώθηκαν στα €54,8 δισ, σημειώνοντας αύξηση κατά 1% έναντι του 2013, ενώ ήταν οριακά μειωμένες (-0,4%) σε σχέση με το Σεπτέμβριο του 2014,  λόγω της πολιτικής αβεβαιότητας που εντάθηκε το Δεκέμβριο του 2014. Το πρώτο δίμηνο του 2015 οι καταθέσεις μειώθηκαν περαιτέρω κατά €6,9 δισ. Σημειώνεται ότι η εκροή αυτή έχει ελαχιστοποιηθεί μετά τη συμφωνία στο Eurogroup της 20ης Φεβρουαρίου 2015, ενώ δεν επηρέασε την πτωτική τάση του κόστους των προθεσμιακών καταθέσεων, η οποία συνεχίζεται και τους πρώτους μήνες του τρέχοντος έτους.

Τα δάνεια προ προβλέψεων και προσαρμογών, συνεχίζοντας την πορεία απομόχλευσής τους, εμφάνισαν μείωση 2% σε τριμηνιαία βάση στα €71,2 δισ (εξαιρώντας το εποχικό δάνειο ΟΠΕΚΕΠΕ). Τα δάνεια μετά από προβλέψεις (χωρίς το εποχικό δάνειο) διαμορφώθηκαν σε €55,3 δισ.

Ο δείκτης δανείων προς καταθέσεις διαμορφώθηκε στο 101% (χωρίς το ΟΠΕΚΕΠΕ δάνειο) το Δεκέμβριο 2014 από 102% το Σεπτέμβριο 2014. Ο δείκτης καθαρής χρηματοδότησης από το Ευρωσύστημα (χωρίς τα ομόλογα EFSF που έχουν χρησιμοποιηθεί για την άντληση ρευστότητας από την ΕΚΤ) ανήλθε στο 9,4% επί του ενεργητικού έναντι 5,3% το Σεπτέμβριο 2014, επηρεαζόμενος αρνητικά από την πολιτική αβεβαιότητα.

Τα συνολικά ίδια κεφάλαια του Ομίλου Πειραιώς ανέρχονται σε €7,3 δισ, διαμορφώνοντας το δείκτη μόχλευσης στο 8%, σημαντικά υψηλότερο από τον ελάχιστο δείκτη 3% που έχει ορίσει η Επιτροπή της Βασιλείας. Ο συνολικός δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας του Ομίλου σύμφωνα με το πλαίσιο Βασιλείας ΙΙΙ διαμορφώνεται στο 12,5%, ενώ ο δείκτης Common Equity Tier 1 ανέρχεται στο 12,4%. Με βάση την πλήρη εφαρμογή των κανόνων της Βασιλείας ΙΙΙ (fully loaded with DTC) ο δείκτης CET-1 διαμορφώθηκε σε 11,2%.

Το δίκτυο καταστημάτων στο τέλος Δεκεμβρίου 2014 αριθμούσε 1.175 μονάδες, με 803 καταστήματα στην Ελλάδα και 372 στο εξωτερικό. Το δίκτυο του Ομίλου μειώθηκε κατά 274 καταστήματα στη διάρκεια του 2014, εκ των οποίων 234 στην Ελλάδα, επιτυγχάνοντας έτσι το στόχο του Σχεδίου Αναδιάρθρωσης για 870 καταστήματα το 2017, τρία έτη νωρίτερα.

Στο πλαίσιο του Σχεδίου Αναδιάρθρωσης, η Τράπεζα πραγματοποίησε στο 4ο 3μηνο 2014 νέο πρόγραμμα εθελούσιας αποχώρησης προσωπικού στην Ελλάδα, στο οποίο συμμετείχαν 1.000 άτομα περίπου. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα το ανθρώπινο δυναμικό στην Ελλάδα να διαμορφωθεί στο τέλος Δεκεμβρίου 2014 σε 15.539, επιτυγχάνοντας ουσιαστικά και αυτόν το στόχο του Σχεδίου Αναδιάρθρωσης τρία έτη νωρίτερα. Το προσωπικό των διεθνών δραστηριοτήτων διαμορφώθηκε σε 5.705 άτομα, διαμορφώνοντας το δυναμικό του Ομίλου στα 21.243 άτομα συνολικά.

ΕΤΙΚΕΤΕΣ:

ΓΡΑΨΤΕ ΤΟ ΣΧΟΛΙΟ ΣΑΣ