Navigation
4
Αυγ
location
Αθήνα
43oC
Αίθριος - καθαρός
10 Απρ 2017

Τώρα πρέπει να πληρώσεις και τον… δήμαρχο!

ΕΝΦΙΑ-Αυτιάς Χρήμα & Πολίτης

Μετά τον ΕΝΦΙΑ, την ασφαλιστική ενημερότητα, τους ατέλειωτους φόρους, έρχεται και η δημοτική ενημερότητα…

Έρχεται η βεβαίωση μη οφειλής ΤΑΠ για τις μεταβιβάσεις ακινήτων, του μοναδικού εγγράφου –όπως λένε οι ιδιοκτήτες ακινήτων– που είχε καταργηθεί το 2014, στο πλαίσιο της προσπάθειας περιορισμού της γραφειοκρατίας.

Ωστόσο, έρχεται με το άρθρο 60 του πολυνομοσχεδίου του υπουργείου Εσωτερικών για την Τοπική Αυτοδιοίκηση!

Όπως επισημαίνει η ΠΟΜΙΔΑ σε σχετικό υπόμνημα προς τον αρμόδιο υπουργό Π. Σκουρλέτη αλλά και τον πρόεδρο της ΚΕΔΕ Γιώργο Πατούλη, ο αριθμός των δικαιολογητικών που απαιτούνται για τη σύνταξη κάθε συμβολαιογραφικού εγγράφου μεταβίβασης ακινήτου για οποιαδήποτε αιτία είναι ασύλληπτος και συνεχώς διογκούμενος.

Κατά τη δικηγόρο Ολυμπία Νικολοπούλου, απαιτούνται έως και συνολικά 22 διάφορα δικαιολογητικά για τις μεταβιβάσεις ακινήτων!

Με το ίδιο υπόμνημα η ΠΟΜΙΔΑ ζητά να μην επιβληθούν αναδρομικά δημοτικά τέλη στις επιφάνειες που τακτοποιούνται πολεοδομικά, καθώς και να κατοχυρωθεί νομοθετικά ότι η απαλλαγή από δημοτικά τέλη για τα μη ηλεκτροδοτούμενα, κενά ακίνητα ισχύει από τη διακοπή της ηλεκτροδότησης, εφόσον τα ακίνητα δηλώνονται ως κενά στο έντυπο Ε2.

Δείτε τον κατάλογο των 22 δικαιολογητικών για τις συμβολαιογραφικές πράξεις.

Α. Πιστοποιητικά/δηλώσεις για μη οφειλή προς το Δημόσιο:

1. Αποδεικτικό φορολογικής ενημερότητας πωλητή Ν. 1882/1990.

Σε κάθε μεταβιβαστικό συμβόλαιο ακινήτου, επαχθούς ή χαριστικής αιτίας, τη σύσταση εμπράγματου δικαιώματος επί ακινήτου, τη διανομή κοινών ακινήτων, την ανταλλαγή ακινήτων και τη σύσταση οριζόντιας ιδιοκτησίας ή τροποποίησης σύστασης οριζόντιας ιδιοκτησίας, ή, μόνο σε συμβόλαιο μεταβίβασης ακινήτου ή σύστασης εμπραγμάτου δικαιώματος επ’ αυτού από επαχθή αιτία, αντί του ανωτέρω αποδεικτικού ενημερότητας, βεβαίωση οφειλής του μεταβιβάζοντος προς το Δημόσιο, με τον όρο της παρακράτησης του ποσού της οφειλής από το τίμημα της αγοραπωλησίας και της απόδοσής του στο Δημόσιο από τον συμβολαιογράφο ή την Αρχή ή το πιστωτικό ίδρυμα, που θα χορηγήσει το δάνειο.

2. Πιστοποιητικό ΕΝΦΙΑ Ν. 4174/2013.

Σε κάθε υποσχετική ή εκποιητική δικαιοπραξία, με την οποία συστήνονται, μεταβάλλονται, αλλοιώνονται ή μεταβιβάζονται, από οποιαδήποτε αιτία, δικαιώματα επί ακινήτου ή παρέχεται δικαίωμα προσημείωσης ή υποθήκης σε αυτό και σε αποδοχή κληρονομιάς, για τα τελευταία πέντε έτη, ότι ο φορολογούμενος για το ακίνητο αυτό έχει εξοφλήσει τον αναλογούντα φόρο βάσει δήλωσης όλων των αναγραφόμενων ετών/έχει απαλλαγεί βάσει δήλωσης και για τα ίδια ως άνω οριζόμενα έτη έχει εξοφλήσει τον ΦΑΠ και τον ΕΝΦΙΑ/έχει ρυθμίσει ή διαζευκτικά ή σωρευτικά με το παραπάνω πιστοποιητικό.

3. Πιστοποιητικό ΔΟΥ περί μη οφειλής φόρου κληρονομιάς – δωρεάς Ν. 2961/2001.

Σε κάθε συμβόλαιο με το οποίο μεταβιβάζεται η κυριότητα ή συστήνεται εμπράγματο δικαίωμα σε ακίνητο ή κινητό που αποκτήθηκε αιτία θανάτου ή δωρεάς ή γονικής παροχής ή προίκας, καθώς και όταν εξοφλείται ή εκχωρείται εν όλω ή εν μέρει, απαίτηση που αποκτήθηκε από κάποια από τις πιο πάνω αιτίες.

4. Δήλωση φόρου μεταβίβασης ακινήτου ή ΦΠΑ στη ΔΟΥ ακινήτου και διπλότυπα είσπραξης φόρου για το συμβόλαιο.

5. Δήλωση φόρου υπεραξίας Ν. 4152/2013 στη ΔΟΥ εισοδήματος πωλητή, αν απέκτησε το πωλούμενο ακίνητο από οποιαδήποτε αιτία μετά την 1/1/2013 (υπό αναστολή μέχρι την 31/12/2016).

Β. Πιστοποιητικά/δηλώσεις για μη οφειλή προς ΟΤΑ κ.λπ.:

6. Βεβαίωση δήμου περί υποβολής δήλωσης ιδιοκτησίας ή μη οφειλής εισφοράς σε χρήμα Ν. 1337/1983. Σε κάθε δικαιοπραξία εν ζωή και σε αποδοχή κληρονομιάς που αφορά ακίνητο που εντάχθηκε στο σχέδιο σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 1337/1983.

7. Βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας. Σε κάθε μεταβιβαστικό συμβόλαιο ακινήτου, επαχθούς ή χαριστικής αιτίας του μεταβιβάζοντος, εκδοθείσα από το Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων (ΙΚΑ), άλλως υπεύθυνη δήλωση ότι εμπίπτει σε εξαίρεση και δεν απαιτείται.

Γ. Βεβαιώσεις μηχανικών, μηχανολόγων, τοπογράφων κ.λπ.:

8. Βεβαίωση πολιτικού μηχανικού περί πολεοδομικής νομιμότητας Ν. 4178/2013, του μεταβιβαζόμενου ακινήτου, και σε περίπτωση τακτοποίησης αυθαιρεσιών, βεβαίωση περαίωσης διαδικασίας υπαγωγής στις διατάξεις του Ν. 4178/2013 με εξόφληση του ενιαίου ειδικού προστίμου ή ποσοστού 30% αυτού και κάτοψη του ακινήτου.

9. Πιστοποιητικό ενεργειακού επιθεωρητή Ν. 3661/2008, για την ενεργειακή απόδοση κτιρίου, Ν. 3661/2008, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και άρθρο 4 του Ν. 4122/2013.

10. Τοπογραφικό διάγραμμα γεωτεμαχίου από τοπογράφο

α) εξαρτημένο από κρατικές συντεταγμένες που συνοδεύει τη βεβαίωση του Ν. 4178/2014 και

β) εξαρτημένο από κρατικές συντεταγμένες τοπογραφικό διάγραμμα γεωτεμαχίου τοπογράφου, λόγω διατάξεων του Ν. 651/1975.

11. Υπεύθυνη δήλωση ιδιοκτήτη Ν. 4178/2013 περί πολεοδομικής νομιμότητας του μεταβιβαζόμενου ακινήτου.

12. Αντίγραφο οικοδομικής άδειας, αν το ακίνητο χτίστηκε μετά τις 14/3/1983, άλλως υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη Ν. 1337/1983.

13. Έγγραφο περαίωσης διαδικασίας ρύθμισης ακινήτου σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3843/2010.

Δ. Έγγραφα από το Εθνικό Κτηματολόγιο:

14. Απόσπασμα κτηματολογικού διαγράμματος Ν. 2664/1998, αν βρίσκεται εντός Κτηματολογίου ή εντός Κτηματολογίου πρωτευούσης (περιοχή Καλλιθέας και εν μέρει Π. Φαλήρου).

15. Πιστοποιητικό κτηματογραφούμενου ακινήτου του αρμόδιου Γραφείου Κτηματογράφησης, ότι το γεωτεμάχιο έχει περιληφθεί στα προσωρινά κτηματολογικά στοιχεία της ανάρτησης του Εθνικού Κτηματολογίου.

Ε. Πιστοποιητικά για δασικά – παραμεθόρια ακίνητα:

16. Πράξη χαρακτηρισμού του Δασαρχείου με το συνημμένο σε αυτήν τοπογραφικό διάγραμμα, από την οποία προκύπτει ότι η μεταβιβαζόμενη έκταση χαρακτηρίζεται ως μη δασική, εμπίπτουσα στις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 3 Ν. 998/79, ή δασική, καθώς επίσης και απόφαση τελεσιδικίας του Δασαρχείου, όπου απαιτείται.

17. Βεβαίωση Δασαρχείου περί «ακαΐας» των μεταβιβαζόμενων ιδιωτικών δασών, Ν. 998/1979.

18. Δήλωση αριθ. 72 Ν. 998/1979 προς το Δασαρχείο σε περίπτωση μεταβίβασης ιδιωτικού δάσους ή δασικής έκτασης πάνω από 50 στρέμματα, από την οποία προκύπτει ότι «ο μεταβιβάζων δήλωσε ότι προτίθεται να μεταβιβάσει την ανωτέρω έκταση προς τον αγοραστή ή και σε έτερο πρόσωπο, αντί ελαχίστου τιμήματος xxx ευρώ, κατά δήλωση δε του πωλητή παρήλθε η προθεσμία του ενός (1) μηνός (ή τεσσάρων μηνών) χωρίς το Δημόσιο να ασκήσει το δικαίωμα προτιμήσεως».

19. Άδεια του υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων σε περίπτωση κατάτμησης δασικής ιδιοκτησίας, σύμφωνα με την οποία επιτρέπει την εν λόγω κατάτμηση δασικής έκτασης σύμφωνα με το άρθρο 60 του ΠΔ 86/1969.

20. Πιστοποιητικό της Διεύθυνσης Δασών ή του Κτηματολογικού Γραφείου, σε περίπτωση που η μεταβιβαζόμενη έκταση βρίσκεται σε περιοχή στην οποία έχουν αναρτηθεί δασικοί χάρτες σύμφωνα με τον Ν. 3889/2010.

21. Απόφαση της Περιφέρειας περί άρσης απαγόρευσης αγοράς ακινήτου σε παραμεθόρια περιοχή του άρθρου 26 του Ν. 1892/1990, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 114 του Ν. 3978/2011 από φυσικά και νομικά πρόσωπα με έδρα εκτός των κρατών-μελών Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ευρωπαϊκής Ζώνης Ελεύθερων Συναλλαγών, Ν. 1892/1990.

22. βεβαίωση του Τοπικού Οργανισμού Εγγείων Βελτιώσεων (ΤΟΕΒ), σύμφωνα με το άρθρο 65 του Ν. 2538/1997, από την οποία προκύπτει ότι για το μεταβιβαζόμενο αγροτεμάχιο δεν υπάρχει καμία οφειλή από αρδευτικά τέλη και εισφορές από τον μεταβιβάζοντα προς τον Οργανισμό αυτόν, σε περίπτωση που το ακίνητο βρίσκεται εντός λειτουργούντος Οργανισμού Εγγείων Βελτιώσεων.

ΣΤ. Δικαιολογητικά για γονικές παροχές – δωρεές:

Απαιτούνται όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά εκτός από εκείνα με τους αριθμούς 4, 5, 9, 10β –εκτός αν το αγροτεμάχιο εντός ΖΟΕ κ.λπ.– και 21. Η φορολογική δήλωση (αρ. 5) αντικαθίσταται από τη Δήλωση Φόρου Γονικής Παροχής/Δωρεάς.

Ζ. Δικαιολογητικά για αποδοχές κληρονομίας:

Απαιτούνται όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά, εκτός από εκείνα με αριθμούς 1, 3, 4, 5, 6β, 7, 8, 9, 10, 11, 12 –ως εκ περισσού, γιατί αποδοχή αυθαιρέτων επιτρέπεται–, 13, 16 –προς ασφάλεια των συναλλαγών–, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Η φορολογική δήλωση (αρ. 5) αντικαθίσταται από τη Δήλωση Φόρου Κληρονομιάς.

του Γιώργου Αυτιά

Δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα Παρασκήνιο που κυκλοφόρησε το Σάββατο 8/4

ΕΤΙΚΕΤΕΣ:

ΓΡΑΨΤΕ ΤΟ ΣΧΟΛΙΟ ΣΑΣ


  • pict
  • pict

pict

pict