Navigation
30
Ιούλ
location
Αθήνα
41oC
Αίθριος - καθαρός
5 Φεβ 2019

Τα «μυστικά» της ρύθμισης χρεών προς Εφορία, Ταμεία και τράπεζες

χρέη δημόσιο κατασχέσεις Νέα

Σε στενό κλοιό θα βρεθούν φέτος 6.000.000 «κόκκινοι» οφειλέτες της Εφορίας, των ασφαλιστικών ταμείων και των τραπεζών, οι οποίοι κινδυνεύουν με κατασχέσεις κινητών και ακινήτων περιουσιακών στοιχείων, τα οποία όμως μπορούν να προστατεύσουν εφόσον… συνεργαστούν και αξιοποιήσουν τις δυνατότητες που δίνει η νομοθεσία.

Η ρύθμιση χρεών προς το Δημόσιο είναι μια σύνθετη διαδικασία η οποία έχει αρκετά στάδια, με κύριο ζητούμενο τη συνέπεια των οφειλετών. Ειδικότερα, αυτά που πρέπει να γνωρίζουν οι οφειλέτες είναι τα εξής:

1. Η ένταξη σε μια ρύθμιση οδηγεί σε αυτόματη απόκτηση φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας, ενώ παύουν τα αναγκαστικά μέτρα που έχουν ληφθεί. Δηλαδή, οι κατασχέσεις κινητών και ακινήτων, οι ποινικές διώξεις και η προσωποκράτηση.

2. Κάθε οφειλέτης που πληροί τις προβλεπόμενες προϋποθέσεις μπορεί να υποβάλλει ηλεκτρονικά την αίτηση υπαγωγής στη ρύθμιση που τον ενδιαφέρει.

3. Η ρύθμιση οφειλών αφορά τα φυσικά πρόσωπα που αποκτούν εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα και δεν έχουν πτωχεύσει. Αυτό μπορεί να γίνει όταν έχουν κάνει έναρξη εργασιών, έχουν φορολογική έδρα στην Ελλάδα και μία από τις τρεις τελευταίες χρήσεις πριν από την υποβολή της αίτησης έχει θετικό αποτέλεσμα προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων, για οφειλέτες που τηρούν απλογραφικό λογιστικό σύστημα ή θετικό αποτέλεσμα προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων ή θετική καθαρή θέση, για οφειλέτες που τηρούν διπλογραφικό λογιστικό σύστημα. Επίσης, δεν πρέπει να είναι διαχειριστής εναλλακτικών επενδύσεων και δεν πρέπει να έχει διακόψει την επιχειρηματική του δραστηριότητα, εκτός εάν υποβληθεί δήλωση έναρξης εργασιών φυσικού προσώπου πριν από την υποβολή της αίτησης για υπαγωγή στη διαδικασία εξωδικαστικής ρύθμισης οφειλών. Επιπλέον, δεν πρέπει να έχει καταδικαστεί με αμετάκλητη απόφαση για φοροδιαφυγή, νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και οι συνολικές οφειλές του δεν ξεπερνούν τις 125.000 ευρώ.

4. Οι ρυθμίσεις χρεών αφορούν και τους ελεύθερους επαγγελματίες.

5. Στη ρύθμιση οφειλών υπάγονται αυτές που είναι βεβαιωμένες σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων, καθώς και οι οφειλές υπέρ τρίτων πιστωτών που βεβαιώνονται και εισπράττονται από τη φορολογική διοίκηση.

6. Από τη ρύθμιση χρεών προς την Εφορία και τα ασφαλιστικά ταμεία εξαιρούνται όσες έχουν ρυθμιστεί με οριστική δικαστική απόφαση ή δικαστικό συμβιβασμό, ακόμη και αν ακολούθησε έκπτωση του οφειλέτη για οποιονδήποτε λόγο. Επίσης, οφειλές που αφορούν ανάκτηση κρατικών ενισχύσεων που χορηγήθηκαν με τη σύσταση ειδικών αφορολόγητων αποθεματικών.

7. Η αίτηση για τη ρύθμιση χρεών πρέπει να συνοδεύεται από μια σειρά δικαιολογητικών με τα πλήρη στοιχεία του οφειλέτη και των τυχόν συνοφειλετών, τα στοιχεία για τις τρεις τελευταίες χρήσεις πριν από την υποβολή της αίτησης, την καθαρή κερδοφορία και τον κατάλογο των πιστωτών. Η αίτηση υπέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης και πρέπει να συνοδεύεται υποχρεωτικά από πιστοποιητικό του Ειρηνοδικείου Αθηνών, που να βεβαιώνει ότι δεν έχει εκδοθεί οριστική δικαστική απόφαση ρύθμισης οφειλών. Επίσης, επικυρωμένο αντίγραφο της αίτησης και της απόφασης, αντίγραφο της τελευταίας δήλωσης ΕΝΦΙΑ, αντίγραφο των τριών προηγούμενων χρήσεων για ρύθμιση οφειλών προς την Εφορία και των πέντε προηγούμενων για οφειλές προς τα ασφαλιστικά ταμεία. Επιπλέον, όσοι κατέχουν εμπράγματα δικαιώματα γηπέδου εκτός σχεδίου πόλης και οικισμού πρέπει να συμπληρώσουν το έντυπο υπολογισμού αξίας του, να προσκομίσουν αντίγραφο ποινικού μητρώου, ενώ στην περίπτωση που τα χρέη υπερβαίνουν τα 20.000 ευρώ, απαιτούνται βεβαιώσεις χρηματοοικονομικής κατάστασης των πέντε τελευταίων χρήσεων, λογαριασμοί για το ισοζύγιο της επιχείρησης, πιστοποιητικό βαρών όλων των ακινήτων και υπεύθυνη δήλωση με αναλυτική παράθεση των ανεξόφλητων υποχρεώσεων για τις οποίες υπάρχουν εμπράγματες εξασφαλίσεις επί αυτών.

8. Για την υποβολή πρότασης ρύθμισης από το Δημόσιο και τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης λαμβάνονται υπόψη η αξία των περιουσιακών στοιχείων, κινητών και ακινήτων, του οφειλέτη και των συνοφειλετών αυτού έως του ποσού της συνυπευθυνότητάς τους στις συνολικές προς ρύθμιση οφειλές και το διαθέσιμο εισόδημα του οφειλέτη και των συνοφειλετών αυτού κατά το ποσό της συνυπευθυνότητάς τους στις συνολικές προς ρύθμιση οφειλές.

9. Για τους μικροοφειλέτες με ποσά έως 3.000 ευρώ παρέχεται η διευκόλυνση της τμηματικής καταβολής του ποσού χωρίς δυνατότητα διαγραφής, καθορίζονται ο αριθμός και το ύψος των δόσεων με ελάχιστο ποσό τα 50 ευρώ, ενώ ως επιτόκιο λαμβάνεται το euribor τριμήνου προσαυξημένο κατά 5 εκατοστιαίες μονάδες. Για οφειλέτες με συνολικό ποσό βασικής οφειλής προς ρύθμιση από 3.000,01 έως 20.000 ευρώ, μπορεί να γίνει διαγραφή του 85% των οφειλών από προσαυξήσεις και τόκους εκπρόθεσμης καταβολής. Για τα μεγαλύτερα ποσά μπορεί να υπάρξει διαγραφή του 95% των φορολογικών προστίμων και του 85% των προσαυξήσεων και των τόκων εκπρόθεσμης καταβολής.

10. Η καταβολή της πρώτης δόσης για όσους υπάγονται στη ρύθμιση οφειλών πρέπει να γίνει εντός πέντε εργάσιμων ημερών από την αποδοχή της πρότασης του αιτούντος.

Ρύθμιση δανείων

Στο τέλος Φεβρουαρίου λήγει η προστασία της α΄ κατοικίας για όσους έχουν υπαχθεί στις ευεργετικές διατάξεις για τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά, ενώ την ίδια στιγμή αγωνία υπάρχει σε εκατοντάδες χιλιάδες «κόκκινους» δανειολήπτες, οι οποίοι κινδυνεύουν με κατασχέσεις.

Στο θέμα της ρύθμισης των «κόκκινων» δανείων, οι οφειλέτες πρέπει να γνωρίζουν τα εξής:

1. Εκτός της προσφυγής στα δικαστήρια, η ρύθμιση οφειλών από δάνεια γίνεται και από ειδικό διαπιστευμένο διαμεσολαβητή, ο οποίος κοστίζει λιγότερο και αποτελεί τον σύνδεσμο της τράπεζας με τον οφειλέτη. Παλαιότερα οι τράπεζες δεν δέχονταν τον τραπεζικό διαμεσολαβητή, ενώ τώρα συνεργάζονται.

2. Η ανάληψη… δράσης από έναν τραπεζικό διαμεσολαβητή ισοδυναμεί με εξοικονόμηση χρημάτων, χρόνου και… ψυχικής φθοράς. Η διαδικασία είναι πολύ απλή και γίνεται με την παρουσία των δικηγόρων των δύο πλευρών και του διαμεσολαβητή, ο οποίος δεν είναι δικαστής, αλλά αμερόληπτο πιστοποιημένο άτομο που προσπαθεί να διευθετήσει τη διαφορά με το μέγιστο δυνατό όφελος και για τις δύο πλευρές. Ο δανειολήπτης στέλνει στην τράπεζα πρόσκληση για διαμεσολάβηση κι αν δεχτεί, τότε ξεκινάει η διαδικασία. Η συνάντηση γίνεται σε συγκεκριμένο χώρο που θα διαλέξουν και οι δυο πλευρές.

3. Οι τράπεζες κάνουν σημαντικές ρυθμίσεις σε «κόκκινα» δάνεια και μάλιστα όταν διαπιστώνουν ότι ο δανειολήπτης είναι άμεσα συνεργάσιμος μπορούν να δώσουν και το… κάτι παραπάνω. Έτσι, υπάρχουν περιπτώσεις διαγραφών χρέους σε ποσοστό ακόμη και 85%.

4. Αν κάποιος δανειολήπτης χάσει την υπόθεση του δανείου του με απόφαση Ειρηνοδικείου, τότε η τράπεζα, παρά την απόφαση αυτή, μπορεί να προτείνει μια ευνοϊκή ρύθμιση.

5. Στα στεγαστικά δάνεια μπορεί να υπάρξει ρύθμιση σε δύο επίπεδα, με την αποπληρωμή του πρώτου μέρους του χρέους και πάγωμα-διαγραφή του υπολοίπου.

του Λουκά Γεωργιάδη

Δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα Παρασκήνιο

 

 

 

ΕΤΙΚΕΤΕΣ:

ΓΡΑΨΤΕ ΤΟ ΣΧΟΛΙΟ ΣΑΣ


  • pict
  • pict

pict

pict