Navigation
30
Ιούλ
location
Αθήνα
41oC
Αίθριος - καθαρός
25 Σεπ 2015

Προτάσεις ΣΕΒ για την καταπολέμηση της διαφθοράς

seb Οικονομία

Με σκοπό την ευαισθητοποίηση της κοινής γνώμης γύρω από την ανάγκη μιας εθνικής στρατηγικής για την καταπολέμηση της διαφθοράς, ο ΣΕΒ και το TEDx Academy ένωσαν τις δυνάμεις τους συνδιοργανώνοντας εκδήλωση – συζήτηση στρογγυλής τραπέζης, χθες Πέμπτη, με τη συμμετοχή 30 προσωπικοτήτων από την επιχειρηματική και ακαδημαϊκή κοινότητα καθώς και θεσμικών εκπροσώπων του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα.Οι 32 μεταρρυθμιστικές δράσεις σε 5 πεδία.

Οι εκπρόσωποι του ΣΕΒ επισήμαναν ότι σύμφωνα και με τη διεθνή πρακτική ο πιο αποτελεσματικός τρόπος καταπολέμησης της διαφθοράς είναι η πρόληψη και όχι η καταστολή και σημείωσαν ότι ο Σύνδεσμος επανειλημμένα, τα τελευταία χρόνια, έχει καταθέσει σειρά προτάσεων πολιτικής που στοχεύουν τόσο στην απλοποίηση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος, όσο και στην αξιοποίηση των ψηφιακών εργαλείων που παρέχει η τεχνολογία, για την απλοποίηση και τον αυτοματισμό των διαδικασιών.

I. Φορολογική Μεταρρύθμιση

1. Υποχρεωτικές ηλεκτρονικές/διατραπεζικές συναλλααγές για την αποτελεσματικότερη είσπραξη των έμμεσων φόρων (όπως π.χ. είσπραξη μέρους του ΦΠΑ κάθε συναλλαγής).
2. Ταχύτητα στη διεξαγωγή του φορολογικού ελέγχου (ολοκλήρωση του ελέγχου στις ΑΕ– εντός 60 ημερών από την επίδοση της εντολής ελέγχου, και ταχύτερα για άλλες εταιρικές μορφές).
3. Εκ των προτέρων διεξαγωγή φορολογικού ελέγχου (με την υποβολή των ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων).
4. Διασύνδεση και στενότερη συνεργασία μεταξύ φορολογικών αρχών και άλλων ελεγκτικών μηχανισμών (π.χ Αρχή Καταπολέμησης παράνομου χρήματος-Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς κ.α.).
5. Πρόβλεψη δημιουργίας μικτών κλιμακίων για σοβαρές υποθέσεις.
6. Επέκταση της ηλεκτρονικoποίησης των διαδικασιών (TAXIS) για την ελαχιστοποίηση της επαφής υπαλλήλων – πολιτών.
7. Διεύρυνση της χρήσης πλαστικού χρήματος.

II. Αδειοδότηση Έργων & Δραστηριοτήτων

1. Μετάβαση από το ισχύον σύστημα «διεκπεραίωσης αιτημάτων και εγκρίσεων» σε ένα καινοτόμο σύστημα «δήλωσης συμμόρφωσης» βάσει προδιαγραφών.
2. Ανάληψη του κόστους απόδειξης της συμμόρφωσης από την επιχείρηση, με συνακόλουθη μετατόπιση μεγάλου μέρους του διαχειριστικού κόστους της διαδικασίας αδειοδότησης από τη δημόσια διοίκηση στον ιδιωτικό τομέα.
3. Μετάθεση του ελεγκτικού βάρους από το στάδιο της έναρξης της δραστηριότητας της επιχείρησης στο στάδιο λειτουργίας της.
4. Εξασφάλιση της δυνατότητας αξιοποίησης, από τις επιχειρήσεις, της εξωτερικής ανάθεσης (outsourcing) παροχής υπηρεσιών αδειοδότησης σε διαπιστευμένους φορείς.
5. Θεσμοθέτηση ενός στοχευμένου συστήματος ελέγχων κατά τη λειτουργία της επιχείρησης, βάσει ανάλυσης κινδύνου.
6. Καθιέρωση της διαπίστευσης όλων των φορέων της αδειοδότησης στον δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα, βάσει πρότυπων προδιαγραφών οργάνωσης και λειτουργίας.
7. Εγκαθίδρυση κεντρικού συστήματος ιχνηλάτησης της αδειοδότησης, για την αύξηση της λογοδοσίας και τη μέτρηση της αποτελεσματικότητας των διαδικασιών.

III. Επιτάχυνση της Απονομής Δικαιοσύνης και της Επίλυσης Διαφορών

1. Αποτελεσματικοί μηχανισμοί της Διοίκησης για την επίλυση διοικητικών διαφορών, και ειδικότερα:
• Σύσταση και ενεργοποίηση Επιτροπών Επίλυσης Διοικητικών Αμφισβητήσεων, ανεξάρτητων από τις εμπλεκόμενες υπηρεσίες
• Στελέχωση των επιτροπών εξέτασης προσβαλλόμενων πράξεων με επαρκές και εξειδικευμένο προσωπικό, και με δυνατότητα συμμετοχής εξειδικευμένων συνεργατών
2. Διεύρυνση τρόπων εναλλακτικής επίλυσης διαφορών, όπως:
• Διαιτησία
• Δικαστική μεσολάβηση
• Διαμεσολάβηση
3. Απλούστευση ή κατάργηση περιττών γραφειοκρατικών δικονομικών / διαδικαστικών διατάξεων.
4. Πλήρης ηλεκτρονικοποίηση ροής διαδικασιών και αύξηση της παρεχόμενης πληροφόρησης (business intelligence).
5. Βελτίωση Ρυθμιστικού Περιβάλλοντος:
• Εισαγωγή αρχών και πρακτικών καλής νομοθέτησης για τον περιορισμό νέων διαφορών που προκύπτουν από την παρερμηνεία των κανονιστικών πράξεων της Διοίκησης, μέσω της βελτίωσης της ποιότητας και σαφήνειας της νομοθεσίας
• Υλοποίηση ολοκληρωμένου προγράμματος κωδικοποίησης και απλοποίησης υφιστάμενης και νέας νομοθεσίας, με προτεραιότητα σε βασικούς κώδικες με επίπτωση στην επιχειρηματικότητα

6. Στις υποθέσεις πτωχεύσεων, εισαγωγή του θεσμού του “επαγγελματία εκκαθαριστή” (στη λογική των insolvency practitioners), προσαρμοσμένου στο ελληνικό δίκαιο και στην ελληνική πραγματικότητα.

IV. Εθνικό Σύστημα Χωρικού Σχεδιασμού

1. Η σαφής και ολοκληρωμένη θέσπιση χρήσεων γης.
2. Η ολοκλήρωση του Κτηματολογίου.
3. Η προτυποποίηση διαδικασιών, προδιαγραφών, σταθεροτύπων, κ.α., η καθιέρωση μονοσήμαντης ορολογίας, η οποία θα εκτείνεται και πέρα από τον χωρικό σχεδιασμό σε θεσμικά κείμενα που αφορούν τομεακές πολιτικές που τον επηρεάζουν και η κωδικοποίηση εργαλείων σχεδιασμού (π.χ. χρήσεις γης).
4. Η αξιοποίηση των δυνατοτήτων που προσφέρουν οι νέες τεχνολογίες και τα συστήματα πληροφορικής και επικοινωνιών για τη μείωση του χρόνου των διαδικασιών χωρικού σχεδιασμού, την ενίσχυση της διαφάνειας και της ασφάλειας δικαίου.

V. Μεταρρύθμιση του Συστήματος Δημοσίων Προμηθειών

Απλοποίηση, επιτάχυνση των διαδικασιών και ενίσχυση της διαφάνειας, και ειδικότερα:
1. Δημιουργία ολοκληρωμένου μηχανισμού διαχείρισης προμηθευτών μέσω μητρώων Εγκεκριμένων Προμηθευτών και θεσμική ενσωμάτωση στις κύριες διαδικασίες προμηθειών σε όλο τον κύκλο ζωής των προμηθειών.
2. Ανασχεδιασμός της διαδικασίας προγραμματισμού δημοσίων προμηθειών που αποβλέπει στην διασφάλιση της υποχρέωσης των Αναθετουσών Αρχών να συμμορφώνονται στην παροχή της απαιτούμενης πληροφόρησης.
3. Ενίσχυση της τυποποίησης σε όλο το φάσμα του συστήματος δημόσιων προμηθειών.
4. Περαιτέρω απλοποίηση διαδικασιών με ταυτόχρονη θεσμοθέτηση και εφαρμογή ρεαλιστικών προθεσμιών για τη διοίκηση και εφαρμογή πλέγματος κινήτρων/αντικινήτρων για την τήρησή τους.
5. Εφαρμογή συστήματος κατηγοριοποίησης και κωδικοποίησης αγαθών, υπηρεσιών (και έργων) σε όλους τους τομείς.
6. Έγκαιρη πληροφόρηση και διαβούλευση με τους οικονομικούς φορείς, τόσο σε επίπεδο προγράμματος προμηθειών όσο και σε επίπεδο διακήρυξης διαγωνισμών.
7. Εισαγωγή προβλέψεων στο θεσμικό πλαίσιο δημοσίων συμβάσεων για την προστασία του ανταγωνισμού.
8. Υποστήριξη, εφαρμογή και χρήση νέων μοντέλων και πρακτικών από το Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), όπως:
– Ηλεκτρονικές δημοπρασίες (eAuctions)
– Συμφωνίες-πλαίσιο
– Ανταγωνιστικό διάλογο
– Δυναμικά Συστήματα Αγορών
– Διαχείριση Ηλεκτρονικών Καταλόγων Προϊόντων (e-catalogues)
– Αξιοποίηση του συστήματος «Διαύγεια».

ΕΤΙΚΕΤΕΣ:

ΓΡΑΨΤΕ ΤΟ ΣΧΟΛΙΟ ΣΑΣ


  • pict
  • pict

pict

pict