Navigation
8
Αυγ
location
Αθήνα
29oC
Καταιγίδες
19 Μαΐ 2016

Πως θα λειτουργεί ο… περίφημος “κόφτης”

Οικονομικές Καταστάσεις Εφορία Δηλώσεις Οικονομία

Οι δαπάνες του Κράτους για μισθούς και συντάξεις, περιλαμβάνονται κανονικά στον κατάλογο των περικοπών που επιβάλει αυτομάτως ο Υπουργός Οικονομικών μόλις διαπιστωθεί η απόκλιση από τους στόχους προϋπολογισμού.

Την 10η Μαΐου κάθε χρόνου, ο Υπουργός Οικονομικών συντάσσει ειδική έκθεση που θα δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως με παράλληλη γνωστοποίηση στη Βουλή και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Η Ειδική Έκθεση θα καταγράφει:

α) Τυχόν αρνητική απόκλιση και ταυτόχρονα θα αποτυπώνει σε ποσό το συνολικό ύψος, σύμφωνα με το οποίο η εκτέλεση του προϋπολογισμού της Γενικής Κυβέρνησης πρέπει να περιοριστεί κατά το έτος που συντάσσεται και δημοσιεύεται η έκθεση του Υπουργού Οικονομικών. Θα διαπιστώνει τη δημοσιονομική επίπτωση από τυχόν υστέρηση του πραγματικού ρυθμού μεγέθυνσης του ΑΕΠ για το έτος αναφοράς, όπως αυτή προκύπτει από τη διαφορά μεταξύ της πρόβλεψης του πραγματικού ρυθμού ετήσιας μεγέθυνσης του ΑΕΠ και όσων προβλέπονταν.

β) Θα αποτυπώνει σε ποσό και σε ποσοστό επί του ΑΕΠ τη δημοσιονομική επίδραση των μέτρων προσαρμογής που λαμβάνονται, επί των εσόδων του προϋπολογισμού της Γενικής Κυβέρνησης, σύμφωνα με το εκάστοτε Τεχνικό Μνημόνιο Συνεργασίας (TMU).

γ) Σε ειδικό παράρτημα της Έκθεσης θα προσδιορίζονται όλες οι κατηγορίες δαπανών του προϋπολογισμού της Γενικής Κυβέρνησης επί των οποίων θα εφαρμόζεται η αυτόματη δημοσιονομική προσαρμογή καθώς επίσης και το επιβαλλόμενο ποσοστό περιορισμού δαπανών για την υλοποίηση αυτής. Η προσαρμογή επιβάλλεται αποκλειστικά στην περίπτωση που το Προεδρικό Διάταγμα δεν εκδοθεί μέσα στην προβλεπόμενη αποκλειστική προθεσμία.

Σε περίπτωση που στην Έκθεση διαπιστωθεί αρνητική απόκλιση από την 1η Ιουνίου θα περιορίζεται από την 1η Ιουνίου του ιδίου οικονομικού έτους αντίστοιχη μείωση των δαπανών, κατ’ ανώτατο όριο σε 2% του ΑΕΠ του τρέχοντος οικονομικού έτους.

Οι περικοπές θα παραμένουν σε ισχύ για όσο χρονικό διάστημα απαιτείται προκειμένου να εξασφαλιστούν οι δημοσιονομικοί στόχοι της περιόδου των οικονομικών ετών 2017-2019 του προγράμματος και τουλάχιστον έως την 31 Μαΐου του έτους που έπεται της έναρξης εφαρμογής τους, οπότε και επανεξετάζονται.

Σύμφωνα με τη ρύθμιση:

α) Εάν η απόκλιση είναι μικρότερη ή ίση με 0,25% του ΑΕΠ, δεν λαμβάνονται μέτρα προσαρμογής.

β) Εάν η απόκλιση είναι από 0,26% έως και 0,75% του ΑΕΠ, λαμβάνονται μέτρα προσαρμογής ύψους 0,5% του ΑΕΠ.

γ) Εάν η απόκλιση είναι από 0,76% έως και 1,25% του ΑΕΠ, λαμβάνονται μέτρα προσαρμογής ύψους 1% του ΑΕΠ.

δ) Εάν η απόκλιση είναι από 1,26% έως και 1,75% του ΑΕΠ, λαμβάνονται μέτρα προσαρμογής ύψους 1,5% του ΑΕΠ.

ε) Εάν η απόκλιση είναι από 1,76% έως και 2,25% του ΑΕΠ, λαμβάνονται μέτρα προσαρμογής ύψους 2% του ΑΕΠ.

Σύμφωνα με την τροπολογία ποσοστό ίσο με 10% των πιστώσεων του προϋπολογισμού της Γενικής Κυβέρνησης και των ετήσιων προϋπολογισμών όλων των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης (εκτός των κάτωθι εξαιρέσεων) δεν διατίθεται και δεν αναλαμβάνεται έως την 30η Ιουνίου κάθε οικονομικού έτους.

Εξαιρούνται συγκεκριμένες δαπάνες 

Από τον “κόφτη” εξαιρούνται οι ακόλουθες κατηγορίες δαπανών που σχετίζονται με τη βασική λειτουργία των Φορέων της Γενικής Κυβέρνησης, με την κοινωνική προστασία, την υγεία και τις δημόσιες επενδύσεις.

α) Δαπάνες απορρέουσες από αξιώσεις ιδιωτών από την εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων, από τις ήδη συναφθείσες συμβάσεις μισθώσεων, από καταπτώσεις εγγυήσεων και από αμετάκλητα επιδικασθείσες απαιτήσεις εις βάρος του Δημοσίου.

β) Δαπάνες Ύδρευσης, Ηλεκτρικής Ενέργειας και Χρήσης Φυσικού Αερίου.

γ) Δαπάνες συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς, πλωτών μέσων και αεροσκαφών.

δ) Το σύνολο των δαπανών της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων

ε) Το σύνολο των δαπανών υγείας.

στ) Δαπάνες για επιδόματα πολυτέκνων, θέρμανσης, ανεργίας και προνοιακά επιδόματα, που καταβάλλονται μέσω Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων (ΚΑΠ).

ζ) Δαπάνες για ενισχύσεις νοικοκυριών ορεινών και μειονεκτικών περιοχών, οικογενειών με χαμηλά εισοδήματα και τέκνα που φοιτούν στην υποχρεωτική εκπαίδευση ή με τέκνα που σπουδάζουν μακριά του τόπου κατοικίας τους.

η) Δαπάνες για το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα.

θ) Δαπάνες για το πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι».

ι) Δαπάνες σχετικές με το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων

Ο μηχανισμός δεν τίθεται σε εφαρμογή σε περίπτωση φυσικών καταστροφών ή ανωτέρας βίας κατά τη διάρκεια του προηγούμενου οικονομικού έτους με δημοσιονομική επίπτωση που ξεπερνάει το 0,5% του ΑΕΠ.

Τέλος, η κυβέρνηση θα έχει το δικαίωμα να λάβει μόνιμα διαρθρωτικά μέτρα, τα οποία θα ενσωματωθούν στον Προϋπολογισμό του επόμενου οικονομικού έτους από αυτό που παρουσιάστηκε η απόκλιση, συμπεριλαμβανομένων μέτρων επί του σκέλους των εσόδων, κατόπιν ειδικής διαβούλευσης με τους Θεσμούς.

ΕΤΙΚΕΤΕΣ:

ΓΡΑΨΤΕ ΤΟ ΣΧΟΛΙΟ ΣΑΣ