Navigation
17
Σεπ
location
Αθήνα
32oC
Αίθριος - καθαρός
30 Μαρ 2015

ΝΗΡΕΑΣ: Αύξηση πωλήσεων-περιορισμός ζημιών το 2014

Nireas_foto2 Επιχειρήσεις

Σηµαντική βελτίωση της λειτουργικής του κερδοφορίας  παρουσίασε το 2014 ο όμιλος Νηρέα παρά την αντίξοες οικονοµικές συνθήκες που επικρατούν όχι µόνο στην Ελλάδα, αλλά και στις χώρες της Νότιας Ευρώπης, που αποτελούν τις παραδοσιακές αγορές για τα προϊόντα του.

Συγκεκριµένα, ο Όµιλος αύξησε τις πωλήσεις ψαριών σε αξία και τις εξαγωγές του, µείωσε τις υποχρεώσεις του και τα λειτουργικά του έξοδα ανεβάζοντας έτσι την λειτουργική του κερδοφορία και περιορίζοντας τις ζηµιές του.

Οι πωλήσεις ψαριών του Οµίλου, που αποτελούν το 82% των συνολικών πωλήσεων, ανήλθαν σε € 160,6 εκ, σηµειώνοντας αύξηση € 2,3 εκ. σε αξία. Οι πωλήσεις εκτός Ελλάδας αυξήθηκαν σε € 156,2 εκ. (αύξηση € 2 εκ.) και αντιστοιχούν στο 80% των συνολικών πωλήσεων.

Οι συνολικές πωλήσεις του Οµίλου ανήλθαν σε € 195,2 εκ., σηµειώνοντας µικρή µείωση 1,7% έναντι του 2013, η οποία προέρχεται αποκλειστικά από χαµηλότερες πωλήσεις τροφών λόγω της υιοθέτησης πολιτικής για τον περιορισµό του πιστωτικού κινδύνου στο εγχώριο οικονοµικό περιβάλλον.

Ο όµιλος ΝΗΡΕΑ συνέχισε τις ενέργειές του για τον έλεγχο των δαπανών, την καλύτερη διαχείριση του κεφαλαίου κίνησης και τη µείωση των υποχρεώσεων.

Οι λειτουργικές δαπάνες, µετά την αφαίρεση των προβλέψεων, µειώθηκαν κατά € 5,6 εκ. (2,9%) έναντι της χρήσης 2013, από € 194,7 εκ. σε € 189,1 εκ.

Παράλληλα κατεβλήθη σηµαντική προσπάθεια για τον περιορισµό των απαιτήσεων και των πιστωτικών υπολοίπων. Η µέση είσπραξη από εµπορικές απαιτήσεις συρρικνώθηκε από 92 ηµέρες το 2013 σε 69 ηµέρες το 2014, ενώ τα υπόλοιπα των απαιτήσεων µειώθηκαν κατά €17,4 εκ. και των πιστωτών πλην τραπεζών κατά € 13,2 εκ.

Οι ελεύθερες ταµειακές ροές (free cash flow) ανήλθαν σε € 2,4 εκ. και είναι βελτιωµένες κατά € 2 εκ. Oι λειτουργικές ταµειακές ροές διαµορφώθηκαν σε € 7 εκ. και ήταν σταθερές έναντι της αντίστοιχης περιόδου του 2013.

Αποτέλεσµα των ανωτέρω είναι η σηµαντική βελτίωση των λειτουργικών κερδών προ φόρων, τόκων, αποσβέσεων και της επίδρασης των βιολογικών αποθεµάτων (EBITDA προ βιολογικών) κατά € 21,7 εκ., τα οποία διαµορφώθηκαν σε € 7,9 εκ. έναντι ζηµιών € (13,8) εκ. το 2013.

Το τελικό EBITDA ανήλθε σε € 13,5 εκ., λόγω της θετικής συνεισφοράς της µεταβολής της εύλογης αξίας των βιολογικών αποθεµάτων που προήλθε από τις βελτιωµένες τιµές στο τέλος του 2014.

Τα αποτελέσµατα επιβαρύνθηκαν µε µη επαναλαµβανόµενες ζηµίες ύψους € 12 εκ. Εποµένως, τα καθαρά αποτελέσµατα σε επίπεδο Οµίλου ήταν ζηµίες € 15,5 εκ., σηµαντικά όµως βελτιωµένες από ζηµίες € 75,5 εκ. την αντίστοιχη περίοδο του 2013. Τα αποτελέσµατα µετά από φόρους που αντιστοιχούν στους µετόχους της µητρικής ήταν και αυτά αρνητικά € 8,5 εκ. έναντι αρνητικών € 77,7 εκ. το 2013.

Το µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας διαιρείται σε 63.697.153 κοινές ονοµαστικές µετοχές ονοµαστικής αξίας €1,34, εκ των οποίων 22.390 είναι ίδιες. Τα ίδια κεφάλαια των ιδιοκτητών της µητρικής ανέρχονται την 31.12.2014 σε € 60,2 εκ., ενώ µετά από δικαιώµατα µειοψηφίας ανέρχονται σε € 51,2 εκ.

Τον Ιανουάριο του 2015, ο ΝΗΡΕΑΣ προχώρησε σε σύναψη συµφωνίας για την πώληση της συνολικής δραστηριότητας και του συνόλου των µετοχών των τουρκικών εταιρειών ILKNAK SU URUNLERI και MIRAMAR SU URUNLERI καθώς και των θυγατρικών τους.

O κ. Αριστείδης Μπελλές, πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος, δήλωσε:

“To 2014 ήταν ένα ακόµη έτος σκληρής προσπάθειας που είχε ως αποτέλεσµα να αυξήσουµε τις πωλήσεις ψαριών και τις εξαγωγές µας, να περιορίσουµε το κόστος, να διευρύνουµε τη λειτουργική µας κερδοφορία και να σηµειώσουµε θετικές ελεύθερες ταµειακές ροές.

Παράλληλα, επιτύχαµε και τη σύναψη της Συνοπτικής Αµοιβαίας Κατανόησης µε τις πιστώτριες τράπεζες, η οποία εξασφαλίζει τη σταθερότητα στον Όµιλο και του δίνει τη δυνατότητα να µπει σε µια νέα καλύτερη εποχή.

Ήδη, οι πρώτες ενδείξεις για το 2015 είναι θετικές, καθώς η τάση των τιµών των ψαριών δείχνει να είναι ικανοποιητική και το µεγαλύτερο ποσοστό της παραγωγής µας κατευθύνεται σε χώρες του εξωτερικού.

Τέλος, θα ήθελα να ευχαριστήσω από καρδιάς τους εργαζόµενους του Οµίλου, που µε παραδειγµατική εργατικότητα και εµπιστοσύνη συνέβαλαν τα µέγιστα στην αντιµετώπιση τόσων προκλήσεων.

Θα συνεχίσουµε να εργαζόµαστε αποφασιστικά και µεθοδικά για τη βελτίωση της αποδοτικότητάς του Οµίλου µε στόχο τη διατήρηση της ηγετικής του παρουσίας και την κατάταξή του στους µεγαλύτερους εξαγωγείς τροφίµων της χώρας.”

Σημειώνεται ότι στις 24 Μαρτίου 2015, ο ΝΗΡΕΑΣ προχώρησε σε σύναψη Συνοπτικής Συµφωνίας Αµοιβαίας Κατανόησης µε τις Πιστώτριες Τράπεζες για την αναδιάρθρωση των δανείων του, η οποία αναµένεται να δώσει σταθερότητα και νέα δυναµική στον Όµιλο παρέχοντας όλα τα εχέγγυα για µία ανοδική πορεία µέσα από τη χρηµατοοικονοµική και λειτουργική αναδιάρθρωσή του.

Στα πλαίσια αυτής της συµφωνίας προβλέπεται κεφαλαιοποίηση δανείων ύψους € 58,6 εκ.

ΕΤΙΚΕΤΕΣ:

ΓΡΑΨΤΕ ΤΟ ΣΧΟΛΙΟ ΣΑΣ