Navigation
30
Ιούλ
location
Αθήνα
41oC
Αίθριος - καθαρός
10 Απρ 2017

Με 42 κινήσεις και… μια ντουζίνα δικαιολογητικά κάτι γλυτώνετε!

Ταμείο Χρέη Αυτιάς Χρήμα & Πολίτης

Ναι! Με μια ντουζίνα δικαιολογητικά μπορείτε να δικαιολογήσετε φόρους.

Να τα δούμε με τη νομική βοήθεια της δικηγόρου Ολυμπίας Νικολοπούλου και του φοροτεχνικού Αντώνη Μουζάκη.

1. Κενό ακίνητο: Απαιτούνται φωτοαντίγραφα των λογαριασμών της ΔΕΗ ή ύδρευσης ή κοινόχρηστων.

2. Απαλλαγή λόγω αναπηρίας 80%: Γνωμάτευση της αρμόδιας υγειονομικής επιτροπής.

3. Προστατευόμενα μέλη: Χρειάζεται ληξιαρχική πράξη γέννησης ή διαζευκτήριο.

4. Σπουδές σε ΙΕΚ: Πρέπει να έχετε βεβαίωση σχολής ή ΙΕΚ ότι τα ενήλικα τέκνα σπουδάζουν, αν έχουν ηλικία μέχρι 25 ετών.

5. Συγγενικά πρόσωπα: Βεβαιώσεις που δείχνουν την ηλικία και τον βαθμό συγγένειας των προσώπων που επιβαρύνουν τον φορολογούμενο.

6. Διαζύγιο: Αντίγραφο αγωγής για διαζύγιο ή για διατροφή ή πρακτικό κατανομής της κοινής περιουσίας για συναινετικό διαζύγιο ή οποιοδήποτε στοιχείο που να αποδεικνύει τη χωριστή διαβίωση.

7. Ασφαλιστικές εισφορές: Σχετική βεβαίωση ή απόδειξη του ασφαλιστικού φορέα.

8. Εξαρτώμενο μέλος – μείωση φόρου: Για τη μείωση του φόρου κατά 200 ευρώ για φορολογούμενο ή εξαρτώμενο μέλος της οικογενείας του ανάπηρου έως 67%, γνωμάτευση της αρμόδιας υγειονομικής επιτροπής.

9. Μείωση φόρου 200 ευρώ: Σχετική βεβαίωση της αρμόδιας Υπηρεσίας του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους. Για ανάπηρους αξιωματικούς – οπλίτες θύματα πολέμου, ενημερωτικά σημειώματα πληρωμής της σύνταξής τους.

10. Τραύμα – νόσημα αξιωματικών: Βεβαίωση της αρμόδιας κρατικής υπηρεσίας που τους χορηγεί τις αποδοχές τους.

11. Θύματα τρομοκρατίας: Βεβαίωση από τον οικείο συνταξιοδοτικό φορέα ότι ο φορολογούμενος έχει αναγνωριστεί ως θύμα τρομοκρατικής ενέργειας και συνταξιοδοτείται για τον λόγο αυτόν.

12. Ιατρικά έξοδα: Απόδειξη λιανικών συναλλαγών εκδοθείσα από τον ιατρό ή τον φυσικοθεραπευτή ή τον λογοθεραπευτή κ.λπ.

13. Δαπάνη φυσικοθεραπείας: Παροχή υπηρεσιών από φυσικοθεραπευτή συν τη γνωμοδότηση και την παραπομπή από τον θεράποντα ιατρό ή το νοσοκομείο.

14. Δαπάνη νοσηλειών: Νόμιμο παραστατικό, που να έχει εκδοθεί από την ιδιωτική κλινική ή το κρατικό νοσηλευτικό ίδρυμα.

15. Απόδειξη δαπάνης νοσηλειών: Βεβαίωση του διευθυντή της ιδιωτικής κλινικής ή του κρατικού νοσηλευτικού ιδρύματος για τον χρόνο νοσηλείας και το ποσό των εξόδων αυτής, αναλυτικά κατά είδος εξόδου.

16. Αγορά φαρμάκων: Απόδειξη λιανικής πώλησης, η οποία εκδίδεται από τα φαρμακεία. Ειδικά για το αναλώσιμο υγειονομικό υλικό, απαιτείται και η προσκόμιση ιατρικής γνωμάτευσης.

17. Έξοδα νοσηλευτή: Βεβαίωση του θεράποντος ιατρού. Θα αναφέρονται το είδος της νόσου από την οποία πάσχει ο ασθενής, η διάρκειά της, καθώς και η ανάγκη απασχόλησης νοσηλευτή/τριας λόγω της σοβαρότητας της νόσου.

18. Αναγνώριση εξόδων νοσηλευτή: Απόδειξη είσπραξης στην οποία πρέπει να αναφέρονται το ονοματεπώνυμό του, το όνομα του πατέρα του, ο αριθμός φορολογικού μητρώου, η διεύθυνση κατοικίας του και η χρονική διάρκεια παροχής υπηρεσιών του, υπογεγραμμένη από το πρόσωπο που παρέχει τις υπηρεσίες.

19. Καταβολή εξόδων: Απαιτείται η εκδοθείσα απόδειξη παροχής υπηρεσιών.

20. Καταβολή δαπανών περίθαλψης: Βεβαίωση από τον διευθυντή ή τον νόμιμο εκπρόσωπο της επιχείρησης για τον ακριβή χρόνο της περίθαλψης, καθώς και για το ποσό αυτής κατά κατηγορία δαπάνης.

21. Αναγνώριση οργάνων σώματος: Απόδειξη λιανικής, στην οποία θα πρέπει να αναγράφεται το όνομα του αγοραστή, καθώς και το είδος του πωλούμενου οργάνου.

22. Δαπάνες περίθαλψης από εργαζόμενο που κατατίθενται στον εργοδότη: Απαιτείται βεβαίωση του εργοδότη, με τα στοιχεία του προσώπου για το οποίο καταβλήθηκε η δαπάνη. Το συνολικό ποσό της δαπάνης, η ημερομηνία της απόδειξης παροχής υπηρεσιών ή της απόδειξης λιανικής πώλησης, το ποσό της δαπάνης που καλύφθηκε από τον εργοδότη και το υπόλοιπο ποσό της δαπάνης με το οποίο επιβαρύνεται ο φορολογούμενος.

23. Δωρεά: Χρειάζεται γραμμάτιο είσπραξης του ποσού της δωρεάς, το οποίο εκδίδεται από το πιστωτικό ίδρυμα όπου υφίσταται ειδικός λογαριασμός του νομικού προσώπου.

24. Απόδειξη πληρωμής δωρεάς: Χρειάζεται βεβαίωση ή αντίγραφο της οικείας πράξης του νόμιμου εκπροσώπου του δωρεοδόχου.

25. Δωρεά με όρους: Βεβαίωση του νόμιμου εκπροσώπου του δωρεοδόχου από την οποία να προκύπτει το ύψος του καθαρού προϊόντος που περιέρχεται στον δωρεοδόχο.

26. Ποσά για αντιπλημμυρικά έργα: Νόμιμο δικαιολογητικό.

27. Αποζημίωση ιδιοκτήτη σε ενοικιαστή για λύση μισθωτικής σχέσης: Απαιτείται δικαιολογητικό που εκδίδεται σύμφωνα με τις διατάξεις του πρώην ΚΦΑΣ.

28. Χρηματοδότηση κόμματος: Απόδειξη είσπραξης, στην οποία θα πρέπει να αναγράφονται το ονοματεπώνυμο και ο αριθμός φορολογικού μητρώου ή ο αριθμός δελτίου ταυτότητάς του. Η δαπάνη εκπίπτει μέχρι ποσού 20.000 ευρώ από το φορολογητέο εισόδημα. Η δαπάνη για την ιδιωτική χρηματοδότηση υποψήφιου βουλευτή ή ευρωβουλευτή εκπίπτει μέχρι ποσού 5.000 ευρώ από το φορολογητέο εισόδημα.

29. Τεκμήριο ακινησίας Ι.Χ.: Χρειάζεται βεβαίωση της αρμόδιας ΔΟΥ.

30. Τεκμήριο Ι.Χ. για αναπηρία 67% και άνω: Γνωμάτευση της αρμόδιας υγειονομικής επιτροπής.

31. Τεκμήριο αντίκας: Πιστοποιητικό αυθεντικότητας.

32. Δίδακτρα: Απόδειξη παροχής υπηρεσιών για το ποσό της αμοιβής.

33. Υπηρεσίες: Κατάσταση στην οποία να αναφέρονται τα στοιχεία και οι ετήσιες αμοιβές των προσώπων που παρέχουν υπηρεσίες στον υπόχρεο ως οικιακοί βοηθοί, οδηγοί, δάσκαλοι, κηπουροί κ.λπ.

34. Ναυτολόγιο: Κατάσταση όπου αναφέρονται τα στοιχεία των προσώπων που παρέχουν υπηρεσίες λόγω ναυτολόγησής τους.

35. Πισίνα: Φωτοαντίγραφο της άδειας κατασκευής ή επίσημου σχεδιαγράμματος της Πολεοδομίας.

36. Μετοχές: Πινακίδια αγοράς.

37. Οικοδομή: Φωτοαντίγραφα του έντυπου υπολογισμού του ελάχιστου κόστους κατασκευής και του πίνακα ανάλυσης κόστους κατασκευής, που έχουν κατατεθεί στην αρμόδια Πολεοδομική Υπηρεσία.

38. Ανέγερση ακινήτου: Έγγραφο που θα αναφέρει την επιφάνεια του ακινήτου. Ακόμη, θα αναφέρονται η τοποθεσία και τα όριά του, το κατασκευαστικό στάδιο, οι εργασίες που έγιναν και ο αριθμός των αποδείξεων δαπανών.

39. Κατασκευή πισίνας: Φωτοαντίγραφο της άδειας κατασκευής και κατάσταση των αποδείξεων δαπανών κατασκευής που πραγματοποιήθηκαν μέσα στο 2016.

40. Αγορά ακινήτου: Επικυρωμένα αντίγραφα των σχετικών συμβολαίων. Θα περιγράφονται το ακίνητο, η επιφάνειά του, η τοποθεσία και τα όριά του, η αντικειμενική αξία και η αξία που δηλώνουν οι αντισυμβαλλόμενοι ότι συμφωνήθηκε, ο φόρος που καταβλήθηκε για τη μεταβίβαση αυτή, ο τρόπος καταβολής του τιμήματος, τα συμβολαιογραφικά έξοδα, καθώς και τα λοιπά έξοδα και τα στοιχεία των αντισυμβαλλομένων.

41. Δαπάνη δωρεών: Φωτοαντίγραφο της δήλωσης άτυπης δωρεάς ή γονικής παροχής ή διπλότυπη απόδειξη ή γραμμάτιο είσπραξης του ποσού της δωρεάς ή χορηγίας. Εκδίδεται από τον δωρεοδόχο.

42. Εξόφληση δανείων: Δαπάνη για την εξόφληση δανείων και βεβαίωση του δανειοδότη για το συνολικό ετήσιο ποσό των τοκοχρεολυτικών δόσεων που δόθηκαν το 2016.

του Γιώργου Αυτιά

Δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα Παρασκήνιο που κυκλοφόρησε το Σάββατο 8/4

 

 

ΕΤΙΚΕΤΕΣ:

ΓΡΑΨΤΕ ΤΟ ΣΧΟΛΙΟ ΣΑΣ


  • pict
  • pict

pict

pict