Navigation
8
Απρ
location
Αθήνα
12oC
Αρκετά σύννεφα
15 Μαρ 2016

Ξεπέρασαν κάθε προσδοκία τα οργανικά κέρδη της Εθνικής Τράπεζας

Εθνική Τράπεζα Τράπεζες

Με επαρκείς προβλέψεις, ισχυρή την κεφαλαιακή βάση και πλεονεκτική θέση από πλευράς ρευστότητας, η ΕΤΕ αναμένεται να πραγματοποιήσει το στρατηγικό της σχέδιο για το 2016, που εστιάζει στη βελτίωση της ποιότητας του χαρτοφυλακίου και στη δημιουργία θετικών οργανικών αποτελεσμάτων.

Τις σχετικές επισημάνσεις έκανε ο διεθύνων σύμβουλος της Εθνικής Τράπεζας κ. Λ. Φραγκιαδάκης, με αφορμή τη δημοσιοποίηση των αποτελεσμάτων του δ’ τριμήνου του ομίλου ΕΤΕ. Σύμφωνα με τον κ. Φραγκιαδάκη τα ετήσια αποτελέσματα της τράπεζας για το 2015 αντανακλούν τις σημαντικότερες εξελίξεις της χρονιάς στην ελληνική οικονομία. Τα τρία γεγονότα-ορόσημο που χαρακτήρισαν την πορεία του Ομίλου για το 2015 ήταν τα αποτελέσματα της Συνολικής Αξιολόγησης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ), η επακόλουθη επιτυχημένη αύξηση κεφαλαίου, και η συμφωνηθείσα πώληση της Finansbank στην Εθνική Τράπεζα του Κατάρ (Qatar National Bank).

«Τα αποτελέσματα της Συνολικής Αξιολόγησης αντανακλούν τον αντίκτυπο της οικονομικής ύφεσης στην ποιότητα του χαρτοφυλακίου δανείων της ΕΤΕ. Ο Όμιλος αύξησε το επίπεδο προβλέψεών του ώστε να καλύψει το έλλειμμα προβλέψεων και έχει πλέον αυξήσει τον δείκτη κάλυψης ληξιπρόθεσμων δανείων άνω των 90 ημερών από 60,2% το 2014 σε 76,8% το 2015. Η ανακεφαλαιοποίηση της Τράπεζας πραγματοποιήθηκε κατόπιν μιας συντηρητικής προσέγγισης των μελλοντικών οικονομικών προοπτικών, και συνεπώς στο τέλος του έτους, η ΕΤΕ εμφάνισε δείκτη κυρίων βασικών ιδίων κεφαλαίων CET1 ύψους 22,7%, και 17.5% εξαιρουμένων των υπό αίρεση μετατρέψιμων ομολογιών (CoCos), μετά την ανακεφαλαιοποίηση και την συμφωνία για πώληση της Finansbank. Παρά τις πιέσεις που ασκήθηκαν στη ρευστότητα του τραπεζικού συστήματος, η ΕΤΕ διατήρησε τον δείκτη δανείων προς καταθέσεις σε ποσοστό 91% σε επίπεδο Ομίλου και σε 90% στην Ελλάδα, ενώ η χρηματοδότησή της από το Ευρωσύστημα περιορίστηκε σε ποσοστό 17% επί του ενεργητικού της», προσθέτει επίσης.

Ο κ.Φραγκιαδάκης αναφέρει ότι «η εξασφάλιση της πώλησης της Finansbank το Δεκέμβριο, σύμφωνα με τη δέσμευση της ΕΤΕ προς τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ανταγωνισμού, αποδεικνύει την αποφασιστικότητα της Τράπεζας να υλοποιήσει το σχέδιο αναδιάρθρωσής της»

Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: Δ’ Τρίμηνο 2015

 • Δείκτης κύριων βασικών ιδίων κεφαλαίων CET 1 στο 17,5% μετά την άντληση κεφαλαίων, τις υπό ολοκλήρωση κεφαλαιακές ενέργειες και την αποπληρωμή των CoCos
 • Εξαιρουμένων των υπό αίρεση μετατρέψιμων ομολογιών (CoCos) και λαμβάνοντας υπόψη τις υπό ολοκλήρωση αποεπενδύσεις από την ΑΣΤΗΡ ΠΑΛΑΣ, την NBGI και τη Finansbank, ο δείκτης CET 1 ανέρχεται σε 17,5%. Αν συνυπολογιστούν τα CoCos, ο δείκτης αυξάνεται σε 22,7%
 • Οι επικείμενες πωλήσεις των ΑΣΤΗΡ ΠΑΛΑΣ και NBGI ενισχύουν το δείκτη CET 1 κατά περίπου 70 μ.β.
 • Με πλήρη εφαρμογή της Βασιλείας ΙΙΙ, o δείκτης CET 1 ανέρχεται σε 16,8%
 • Η δημιουργία εγχώριων ληξιπρόθεσμων δανείων άνω των 90 ημερών μειώθηκε στα 86 εκατ. ευρώ στο Δ΄ τρίμηνο έναντι 406 εκατ. ευρώ στο Γ΄ τρίμηνο
 • Στην Ελλάδα, ο ρυθμός δημιουργίας νέων δανείων σε καθυστέρηση άνω των 90 ημερών ανήλθε σε 86 εκατ. ευρώ στο Δ΄ τρίμηνο έναντι 406 εκατ. ευρώ στο Γ΄ τρίμηνο. Η τάση αυτή συνεχίστηκε και τον Ιανουάριο/Φεβρουάριο του 2016 στο χαρτοφυλάκιο λιανικής
 • Ο εγχώριος δείκτης δανείων σε καθυστέρηση άνω των 90 ημερών αυξήθηκε κατά 30μ.β. σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο και ανήλθε σε 34,1% κατά το Δ΄ τρίμηνο, κυρίως λόγω της συνεχιζόμενης απομόχλευσης (+20μ.β. επίπτωση). Σε επίπεδο Ομίλου, ο δείκτης δανείων σε καθυστέρηση άνω των 90 ημερών ανήλθε σε 33,1%. Και οι δύο δείκτες διατηρούνται στα χαμηλότερα επίπεδα σε σχέση με τον ανταγωνισμό
 • Οι προβλέψεις για το 2015 στην Ελλάδα ύψους 3,5 δισ. ευρώ αντικατοπτρίζουν πλήρως τα αποτελέσματα του ελέγχου ποιότητας στοιχείων του ενεργητικού (AQR – Euro2,3 δισ.) και οδηγούν το ποσοστό κάλυψης καθυστερήσεων άνω των 90 ημερών σε 76,8% (74,6% σε επίπεδο Ομίλου1), στα υψηλότερα επίπεδα του κλάδου
 • Χαμηλότερη έκθεση στον έκτακτο μηχανισμό ELA. Περαιτέρω μείωση του εγχώριου δείκτη Δανείων προς Καταθέσεις σε 90%, στα χαμηλότερα επίπεδα του κλάδου
 • Η χρηματοδότηση από τον ELA μειώθηκε κατά 4,7 δισ. από το τέλος του Γ΄ τριμήνου του 2015, στα 10,9 δισ., αποτελώντας τη χαμηλότερη έκθεση στον κλάδο. Η άντληση ρευστότητας από τον Πυλώνα ΙΙ έχει ήδη μειωθεί σημαντικά κατά 4,8 δισ., στα 3,8 δισ. ευρώ
 • Δυνατότητα άντλησης επιπλέον ρευστότητας ύψους έως και 7,7 δισ. ευρώ.
 • Η ρευστότητα της ΕΤΕ θα ενισχυθεί περαιτέρω κατά 3,5 δισ. ευρώ από την πώληση της Finansbank που αναμένεται να ολοκληρωθεί στο Β΄ τρίμηνο του 2016
 • Εισροές καταθέσεων στην Ελλάδα ύψους Euro0,80 δισ. στο Δ΄ τρίμηνο, εν μέρει λόγω εποχικότητας
 • Ανάκαμψη των εγχώριων οργανικών κερδών προ προβλέψεων. Το καθαρό αποτέλεσμα επηρεάζεται αρνητικά από μη επαναλαμβανόμενα έξοδα και απομειώσεις
 • Τα εγχώρια οργανικά κέρδη προ προβλέψεων ανέκαμψαν σε 153 εκατ. ευρώ στο Δ’ τρίμηνο (+10,1% σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο), μετά τη μείωση κατά 10,4% σε τριμηνιαία βάση στο Γ’ τρίμηνο, αντανακλώντας πρώιμες ενδείξεις βελτίωσης στα καθαρά έσοδα από τόκους και προμήθειες
 • Τα καθαρά έσοδα από τόκους στην Ελλάδα διαμορφώθηκαν σε 392 εκατ. ευρώ  στο Δ’ τρίμηνο από 389 εκατ. ευρώ στο Γ’ τρίμηνο, λόγω του μειωμένου κόστους και της βελτίωσης στη σύνθεση των καταθέσεων, καθώς και της χαμηλότερης έκθεσης στο μηχανισμό ELA. Η θετική επίδραση από τη μικρότερη εξάρτηση από τον ELA θα διαφανεί πλήρως από το Α΄ τρίμηνο του 2016 και εφεξής
 • Τα εγχώρια λειτουργικά έξοδα για το 2015 ανήλθαν σε1.030 εκατ. ευρώ  (-2,1% σε σχέση με το 2014). Στην Ελλάδα, οι δαπάνες προσωπικού μειώθηκαν κατά 0,7% σε σχέση με το προηγούμενο έτος και συνολικά κατά 43% από το 2009
 • Το τελικό αποτέλεσμα από συνεχιζόμενες δραστηριότητες κατά το Δ΄ τρίμηνο του 2015 επηρεάστηκε αρνητικά από έκτακτες ζημίες απομείωσης και λοιπά έξοδα, τα οποία ενσωματώνουν, μεταξύ άλλων, την απομείωση από την πώληση της NBGI PE (106 εκατ. ευρώ ) και την πρόβλεψη για εθελουσία έξοδο (118 εκατ. ευρώ ).

ΕΤΙΚΕΤΕΣ:

ΓΡΑΨΤΕ ΤΟ ΣΧΟΛΙΟ ΣΑΣ

 • pict
 • pict

pict

pict

PolicePress