Navigation
5
Αυγ
location
Αθήνα
41oC
Αίθριος - καθαρός
29 Σεπ 2016

Η απάντηση της Τράπεζας Αττικής στο πόρισμα της Τράπεζας της Ελλάδος

attica-front Τράπεζες

Η Τράπεζα Αττικής σχεδιάζει να προχωρήσει σε όλα τα απαραίτητα μέτρα για την βελτίωση των πολιτικών και των διαδικασιών της ώστε να συμμορφωθεί με τα ευρήματα του πορίσματος της ΤτΕ, όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή της, ενημερώνοντας παράλληλα και την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς για τις προθέσεις της.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η τράπεζα επιβεβαιώνει το πόρισμα του ελέγχου ότι τα 55,7 εκατ. ευρώ χρηματοδοτήθηκαν άμεσα ή έμμεσα από την Τράπεζα, ωστόσο, τονίζει, ότι δεν επιβλήθηκε στην Τράπεζα κάποια υποχρέωση δεδομένου ότι ακόμη και αν δεν προσμετρηθεί το εν λόγω ποσό στα ίδια κεφάλαια, ο δείκτης Core Tier I μειώνεται στο 17%, ποσοστό αρκετά υψηλότερο από το ελάχιστο απαιτούμενο.

Η ανακοίνωση της τράπεζας:

– Ο επιτόπιος έλεγχος που διενεργήθηκε στην Τράπεζα από μεικτό κλιμάκιο της ΕΚΤ και της ΤτΕ διήρκησε από τις 16.03.2016 έως και τις 27.05.2016. Βασικό αντικείμενο του ελέγχου ήταν οι κατά την περίοδο του ελέγχου ισχύουσες εσωτερικές διαδικασίες της Τράπεζας, ενώ τα στοιχεία που ζητήθηκαν καλύπτουν κατά βάση την περίοδο από το 2015 έως και την ημερομηνία ολοκλήρωσης του ελέγχου.

– Στις 7.9.2016 παρεδόθη στην τότε Διοίκηση της Attica Bank το οριστικό πόρισμα του ελέγχου από τη Διεύθυνση Εποπτείας Πιστωτικού Συστήματος της ΤτΕ, και εκτείνεται στις εξής ενότητες:

1. Εσωτερική διακυβέρνηση. Τα συμπεράσματα του ελέγχου αφορούν κατά κύριο λόγο την σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και τις γνώσεις, εμπειρία και δεξιότητες που πρέπει να διαθέτουν τα μέλη του, ώστε να εξασφαλίζεται η αποτελεσματική λειτουργία του.
Ανταποκρινόμενη σε ευρήματα που αφορούν την συγκεκριμένη ενότητα η Τράπεζα προέβη στις 20.9.2016 σε διοικητικές αλλαγές που σύμφωνα με την Τράπεζα της Ελλάδος «αποτελούν ένα ιδιαίτερα σημαντικό βήμα για τον εκσυγχρονισμό του πλαισίου εταιρικής διακυβέρνησης της Τράπεζας Αττικής».
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας πλέον απαρτίζεται από άτομα με εκτεταμένη εμπειρία στον χρηματοοικονομικό κλάδο, γεγονός που συμβάλλει αποφασιστικά στην αναβάθμιση της λειτουργίας του.

2. Επιχειρηματικό μοντέλο. Οι βασικότερες επισημάνσεις του ελέγχου αφορούν τις παραδοχές στις οποίες στηρίζεται το επιχειρηματικό πλάνο της Τράπεζας που συνετάχθη το 2015, οι οποίες κρίνονται ως αισιόδοξες, τον τρόπο παρακολούθησης του Προϋπολογισμού, καθώς και το περιεχόμενο ορισμένων εσωτερικών αναφορών, το οποίο χρήζει ποιοτικής βελτίωσης.
Η Τράπεζα πρόκειται να προβεί στην σύνταξη νέου επιχειρηματικού πλάνου, το οποίο θα αντικατοπτρίζει τα τρέχοντα δεδομένα, αλλά και τα αποτελέσματα ενεργειών που θα υλοποιηθούν σύντομα, όπως, ενδεικτικά, το πρόγραμμα εθελουσίας εξόδου.

3. Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου. Σύμφωνα με το πόρισμα του ελέγχου, ποσό ύψους 55,7 εκ. ευρώ που αφορά στην πρόσφατη αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας κρίνεται ότι έχει χρηματοδοτηθεί άμεσα ή έμμεσα από την Τράπεζα.
Μη προσμέτρηση του εν λόγω ποσού στα ίδια κεφάλαια, θα είχε ως αποτέλεσμα την μείωση του δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας σε ενοποιημένη βάση από 18,66% (Δεκ. 2015) σε 17%, ποσοστό που εξακολουθεί να παραμένει αρκετά υψηλότερα από το ελάχιστο απαιτούμενο. Μέχρι σήμερα, όμως, δεν έχει επιβληθεί στην Τράπεζα σχετική υποχρέωση.

4. Διαδικασίες που αφορούν τον πιστωτικό κίνδυνο. Ο έλεγχος καταγράφει την ανάγκη βελτίωσης της πιστοδοτικής διαδικασίας δίνοντας έμφαση στη διαδικασία της τιμολόγησης, του προσδιορισμού των χρηματοδοτικών κριτηρίων και της παρακολούθησης της αξίας των εξασφαλίσεων. Ειδικότερα, εντοπίστηκαν περιπτώσεις όπου η τιμολόγηση δανείων θα έπρεπε να είναι υψηλότερη, ώστε να καλύπτονται τα κόστη της Τράπεζας και η τιμολόγηση να συνάδει με το credit rating του πιστούχου. Ταυτόχρονα, υφίστανται παρατηρήσεις αναφορικά με την ανάγκη αναβάθμισης της διαδικασίας σχηματισμού προβλέψεων. Στο πλαίσιο της βελτίωσης των διαδικασιών που αφορούν τον πιστωτικό κίνδυνο, η Τράπεζα έχει ήδη λάβει μέτρα περιορισμού της έκθεσής της σε συγκεκριμένους κλάδους οικονομικής δραστηριότητας, έχει εισαγάγει αλλαγές στη διαδικασία πιστοδοτήσεων, έχει δημιουργήσει μονάδα που επικεντρώνεται στην παρακολούθηση πιστοδοτήσεων με ειδικά χαρακτηριστικά κινδύνου, ενώ πρόκειται να αναβαθμίσει τις διαδικασίες σχηματισμού προβλέψεων και τιμολόγησης των δανείων της.

5. Πληροφορική. Οι παρατηρήσεις του ελέγχου αφορούν κυρίως στην ανάγκη πλήρους ευθυγράμμισης των έργων πληροφορικής με την ευρύτερη στρατηγική της Τράπεζας, στην ανάγκη κεντρικού συντονισμού των έργων πληροφορικής, καθώς και την ανάγκη επικαιροποίησης και συμπλήρωσης ορισμένων εσωτερικών διαδικασιών στο πλαίσιο της καλύτερης διαχείρισης του λειτουργικού κινδύνου (διαδικασίες Disaster Recovery). Τέλος, για άλλη μια φορά με την παρούσα ανακοίνωση καταγράφεται η βούληση της Διοίκησης της Τράπεζας, για την λήψη όλων των απαραίτητων μέτρων καθώς και για την αναβάθμιση και βελτίωση εσωτερικών πολιτικών και διαδικασιών, με σκοπό την πλήρη συμμόρφωση με τις παρατηρήσεις του ελέγχου και για το σύνολο των ενοτήτων του πορίσματος, σε συνεργασία με και με βάση τις υποδείξεις της εποπτικής αρχής.

ΕΤΙΚΕΤΕΣ:

ΓΡΑΨΤΕ ΤΟ ΣΧΟΛΙΟ ΣΑΣ