Navigation
24
Οκτ
location
Αθήνα
20oC
Νεφοσκεπής
27 Αυγ 2015

ΔΕΗ: Κέρδη 105,6 εκατ. ευρώ από 96,3 εκ. ευρώ στο εξάμηνο

ΔΕΗ Επιχειρήσεις

Βελτιωμένα οικονομικά αποτελέσματα παρουσίασε η ΔΕΗ για το πρώτο εξάμηνο του έτους με κέρδη μετά φόρων στα 105,6 εκατ. ευρώ έναντι 96,3 εκ ευρώ του αντίστοιχου περσινού εξαμήνου. Σύμφωνα με τα στοιχεία ο κύκλος εργασιών αυξήθηκε κατά €79,7 εκατ. ή 2,8% και διαμορφώθηκε σε €2.913,3 εκατ. έναντι €2.833,6 εκατ. το α΄ εξάμηνο 2014.

Στον κύκλο εργασιών περιλαμβάνεται ποσό €24,7 εκατ. που αφορά στη συμμετοχή χρηστών του δικτύου για τη σύνδεσή τους σε αυτό, έναντι €32 εκατ. το α΄ εξάμηνο 2014. Τα έσοδα από πωλήσεις ηλεκτρικής ενέργειας, αυξήθηκαν σε € 2.828,1 εκατ. το α΄ εξάμηνο 2015 έναντι € 2.746,8 εκατ. το α΄ εξάμηνο 2014, αύξηση €81,3 εκατ. ή 3%.

Οι προ αποσβέσεων λειτουργικές δαπάνες μειώθηκαν κατά € 13,4 εκατ. (0,6%), από €2.285,9 εκατ. το α΄ εξάμηνο 2014, σε €2.272,5 εκατ. Σημειώνεται ότι, με την εξαίρεση των προαναφερθεισών εφάπαξ επιπτώσεων από τα αποτελέσματα και των δύο εξαμήνων, η μείωση των λειτουργικών δαπανών στο α΄ εξάμηνο 2015 είναι ακόμη μεγαλύτερη και διαμορφώνεται σε €68,2 εκατ.

Η συνολική μείωση των αμοιβών προσωπικού, συμπεριλαμβανομένης της μισθοδοσίας που κεφαλαιοποιείται και της μισθοδοσίας του έκτακτου προσωπικού διαμορφώθηκε σε €20 εκατ. (4%), από €503 εκατ. το α΄ εξάμηνο 2014 σε €483 εκατ. το α΄ εξάμηνο 2015. Ειδικότερα, η συνολική μισθοδοσία του τακτικού προσωπικού μειώθηκε κατά €19,9 εκατ. σε €459,6 εκατ. το α΄ εξάμηνο 2015 έναντι €479,5 εκατ. το α΄ εξάμηνο 2014, ως αποτέλεσμα της μείωσης του αριθμού του μισθοδοτούμενου τακτικού προσωπικού κατά 511 εργαζόμενους, σε 18.458 την 30.6.2015 από 18.969 την 30.6.2014.

Τα κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (EBITDA) το α΄ εξάμηνο 2015 αυξήθηκαν κατά € 93,1 εκατ. (17%) σε σχέση με το α΄ εξάμηνο 2014, με το περιθώριο EBITDA να διαμορφώνεται σε 22%, έναντι 19,3%.

Σημειώνεται ότι η αύξηση των κερδών προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων το α΄ εξάμηνο του 2015 έναντι του α΄ εξαμήνου του 2014 είναι μεγαλύτερη, αν ληφθεί υπόψη το γεγονός ότι στα αποτελέσματα του α΄ εξαμήνου 2014 περιλαμβάνεται εφάπαξ θετική επίπτωση ύψους €23,2 εκατ. από την αναδρομική εφαρμογή της έκπτωσης στην τιμή του φυσικού αερίου για το δεύτερο εξάμηνο του 2013.

Επιπλέον, στο ΕΒΙΤDA του α΄ εξαμήνου 2014 περιλαμβάνεται και μία θετική επίπτωση από την ανάκτηση, μετά από απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ποσού ύψους €17,4 εκατ. ως κρατικής ενίσχυσης προς την ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ Α.Ε. για το χρονικό διάστημα από τον Ιανουάριο 2007 έως τον Μάρτιο 2008.

Επιπρόσθετα, για τον ίδιο λόγο, τα προ φόρων κέρδη του α΄ εξαμήνου 2014 ήταν αυξημένα επιπλέον κατά €3,9 εκατ. που αντιστοιχούσαν στους αναλογούντες πιστωτικούς τόκους. Η τελευταία αυτή θετική επίπτωση αντιστράφηκε στο γ΄ τρίμηνο του 2014 σε συνέχεια της ακύρωσης από το Γενικό Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης της σχετικής Απόφασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η ΔΕΗ ΔΕΗ -2,38% άσκησε αναίρεση κατά της απόφασης του Γενικού Δικαστηρίου και αναμένεται ο ορισμός δικασίμου.

Αντίθετα, τα αποτελέσματα του α΄ εξαμήνου 2014 είχαν επηρεαστεί αρνητικά από πρόβλεψη ύψους €48,3 εκατ. για κάλυψη του ελλείμματος που δημιουργήθηκε στην αγορά του Ημερήσιου Ενεργειακού Προγραμματισμού (ΗΕΠ), κατά τη διάρκεια των ετών 2011 και 2012 από τρίτους προμηθευτές, οι οποίοι αποχώρησαν από την αγορά. Το ποσό αυτό αντιστοιχεί στο 50% των € 96,6 εκατ. που έχουν επιμερισθεί, βάσει απόφασης της ΡΑΕ, από το ΛΑΓΗΕ στη ΔΕΗ ΔΕΗ -2,38% για την κάλυψη του προαναφερθέντος ελλείμματος.

Τέλος, επισημαίνεται ότι οι προβλέψεις για επισφαλείς πελάτες του α’ εξαμήνου 2014 είχαν μειωθεί με το ποσό των €68,3 εκατ., που αφορούσε σωρευμένες προκαταβολές πελατών οι οποίες αντιστοιχούσαν στη σχηματισθείσα μέχρι και 30.6.2014 συνολική πρόβλεψη επισφάλειας πελατών Χαμηλής Τάσης. Στο α΄ εξάμηνο του 2015, οι προβλέψεις για επισφαλείς πελάτες έχουν μειωθεί κατά €5,8 εκατ., ποσό που αφορά στις προκαταβολές πελατών Χαμηλής Τάσης και Μέσης Τάσης που έγιναν επισφαλείς στην διάρκεια του α΄ εξαμήνου 2015.

Χωρίς τις προαναφερθείσες εφάπαξ επιπτώσεις, το EBITDA του α΄ εξαμήνου 2015 διαμορφώνεται σε € 635 εκατ. και το περιθώριο σε 21,8% έναντι € 487,1 εκατ. και 17,2% το α΄ εξάμηνο του 2014, σημειώνοντας αύξηση κατά € 147,9 εκατ.

Τα κέρδη μετά από φόρους διαμορφώθηκαν σε 105,6 εκατ. ευρώ έναντι 96,3 εκατ. ευρώ.

Παναγιωτάκης: Στόχος η βελτίωση της εισπραξιμότητας

Σχολιάζοντας τα οικονομικά αποτελέσματα της περιόδου, ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος κ. Εμμανουήλ Παναγιωτάκης δήλωσε:

«Το α΄ εξάμηνο του 2015 τα έσοδα του Ομίλου ενισχύθηκαν κατά 2,8% και διαμορφώθηκαν σε € 2.913 εκατ. λόγω της αυξημένης ζήτησης κατά τη διάρκεια του α΄ τριμήνου του έτους. Στο β΄ τρίμηνο η ζήτηση κυμάνθηκε στα ίδια περίπου επίπεδα με την αντίστοιχη περυσινή περίοδο.

Η λειτουργική κερδοφορία (EBITDA) το α’ εξάμηνο του 2015, χωρίς τις εφάπαξ επιπτώσεις, είναι αυξημένη κατά €148 εκατ. Η βελτίωση της κερδοφορίας οφείλεται κυρίως στην αυξημένη υδροηλεκτρική παραγωγή και στις μειωμένες τιμές καυσίμων και αγορών ενέργειας. Στη βελτίωση της κερδοφορίας συνεχίζει να συνεισφέρει η μείωση της δαπάνης μισθοδοσίας, η οποία σε επίπεδο εξαμήνου είναι μειωμένη κατά €20,1 εκατ. Αντίθετα, αρνητική επίδραση είχε η αύξηση των προβλέψεων για επισφαλείς πελάτες.

Για το σύνολο του έτους και με παραδοχές για την τιμή πετρελαίου Brent $50/bbl, για την ισοτιμία €/$ 1,11 και για την τιμή δικαιωμάτων CO2 € 8,5/τόνο για το διάστημα Ιουλίου – Δεκεμβρίου 2015, εκτιμούμε ότι τα έσοδα από πωλήσεις ηλεκτρικής ενέργειας θα διαμορφωθούν σε € 5,6 δισ., τα συνολικά έσοδα σε € 5,8 δισ. και το περιθώριο EBITDA σε 19,5% – 20,5%.

Στις κρίσιμες ημέρες των περιορισμών στις κινήσεις κεφαλαίων (capital controls), ο Όμιλος ανταπεξήλθε κατά βάση στις οικονομικές του υποχρεώσεις και γενικά, συνέβαλε ουσιαστικά στην ομαλή λειτουργία της χώρας αναδεικνυόμενος σε παράγοντα σταθερότητας.

Η Εταιρεία έχει ήδη θέσει σε εφαρμογή ένα πλαίσιο δράσεων για τη βελτίωση της εισπραξιμότητας. Ωστόσο, η επιβολή περιορισμών στην κίνηση κεφαλαίων προκάλεσε τον Ιούλιο δυσχέρειες στην απόδοση των δράσεων αυτών και επέτεινε τη δυσκολία των πελατών μας στην πληρωμή των λογαριασμών ηλεκτρικής ενέργειας, με αποτέλεσμα την περαιτέρω αύξηση των ληξιπρόθεσμων οφειλών.

Σε συνάρτηση με την ομαλοποίηση της κατάστασης, εντείνουμε τις δράσεις βελτίωσης της εισπραξιμότητας με την προσδοκία ότι θα έχουμε θετικά αποτελέσματα στο εγγύς μέλλον. Το ζήτημα αυτό είναι στρατηγικής σημασίας για την επιχείρηση με ευρύτερες διαστάσεις για τη χώρα μας. Σαν τέτοιο το έχουμε αναδείξει σε πανελλαδική κλίμακα, πράγμα που ενισχύει τις προσπάθειές μας για την μείωση των ληξιπρόθεσμων λογαριασμών.

Πάρα ταύτα, θεμελιώδης προϋπόθεση για τη βιώσιμη ανάπτυξη του Ομίλου αποτελεί και η ορθολογική λειτουργία της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας προς όφελος του τελικού καταναλωτή. Η εταιρεία διαθέτει σήμερα 61,2% μερίδιο στην παραγωγή και τις εισαγωγές ηλεκτρικής ενέργειας και 97,1% μερίδιο στην προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας, παρά το γεγονός ότι η αγορά αυτή είναι ανοικτή στην είσοδο νέων προμηθευτών. Παρατηρούμε ότι οι ανταγωνιστές μας δεν υιοθετούν τις κατάλληλες δράσεις και ενέργειες όπως ανάπτυξη δικτύου πωλήσεων, ανάληψη ρίσκου, εφαρμογή της αναγκαίας τιμολογιακής πολιτικής με μεσοπρόθεσμο ορίζοντα, ώστε να αποσπάσουν μερίδια αγοράς από τη ΔΕΗ ΔΕΗ -2,38%, αλλά αναμένουν και επιδιώκουν το άνοιγμα της αγοράς μέσω ρυθμιστικών παρεμβάσεων. Αυτό, κάθε άλλο παρά τον υγιή ανταγωνισμό εγγυάται.

Όπως είναι γνωστό, η νέα Συμφωνία Χρηματοδότησης της Ελλάδας προβλέπει μεταξύ άλλων, για την Αγορά Ηλεκτρικής Ενέργειας, την εφαρμογή συστήματος δημοπρασιών τύπου ΝΟΜΕ με στόχο να μειωθούν κατά 25% τα μερίδια της ΔEΗ στην προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας. Στο ζήτημα αυτό θεωρούμε αυτονόητη προϋπόθεση ότι η μείωση του μεριδίου αγοράς κατά 25% θα αφορά όλες τις κατηγορίες καταναλωτών, πράγμα το οποίο επιβάλλεται να προβλεφθεί στη σχετική νομοθετική ρύθμιση. Αυτό εξάλλου είναι απολύτως εύλογο καθώς η μείωση του μεριδίου της εταιρείας δεν θα γίνει με όρους Αγοράς, αλλά εξαναγκασμένα, μέσω ρυθμίσεων. Είναι αδιανόητο η μείωση του μεριδίου να γίνει ανεξέλεγκτα με μεταφορά στους ανταγωνιστές της ΔEΗ των πλέον ελκυστικών πελατών. Αυτό, πέρα από τα κέρδη – με διαστάσεις αισχροκέρδειας – κάποιων ιδιωτών προμηθευτών θα αποβεί σε βάρος των καταναλωτών, ιδιαίτερα των λαϊκών στρωμάτων και των επαγγελματιών και βέβαια της εθνικής οικονομίας.

Σε κάθε περίπτωση η εφαρμογή των δημοπρασιών αυτών θα πρέπει να διασφαλίζει, πέραν της μεταφοράς του όποιου πλεονάσματος στον τελικό καταναλωτή και την κάλυψη κατ’ ελάχιστον του πλήρους κόστους παραγωγής της, όπως αυτό αποτυπώνεται με απόλυτη διαφάνεια στις οικονομικές καταστάσεις της και έχει ήδη συμβεί σε άλλες ανάλογες περιπτώσεις διεθνώς (π.χ. με το ΝΟΜΕ στη Γαλλία).

Γενικά, στόχος μας είναι μια ευέλικτη και αποδοτικά λειτουργούσα ΔEΗ, η οποία μέσα σε μια ορθολογικά και δίκαια δομημένη αγορά θα μπορεί να προσαρμόζεται αποτελεσματικά ώστε να δημιουργεί αξία για τους πελάτες της, τους εργαζόμενους της και τους μετόχους της. Ιδιαίτερα στις νέες συνθήκες που διαμορφώνονται με τη συμφωνία με τους δανειστές, η ΔΕΗ ΔΕΗ -2,38% επεξεργάζεται και αναπροσαρμόζει την στρατηγική της, ώστε να ενισχυθεί ακόμη περισσότερο ως εταιρεία και όμιλος.

Αναγκαία προϋπόθεση γι’ αυτά όπως έχω τονίσει κατ’ επανάληψη, είναι η λειτουργία της ως επιχείρησης με τις αρχές και τους κανόνες της εταιρικής διακυβέρνησης απαλλαγμένη από τα γραφειοκρατικά γρανάζια της δημόσιας διοίκησης.»

ΕΤΙΚΕΤΕΣ:

ΓΡΑΨΤΕ ΤΟ ΣΧΟΛΙΟ ΣΑΣ  • pict
  • pict

pict

pict