Αναλυτικά, σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, τα ενοποιημένα οικονομικά αποτελέσματα της Centric για το α’ τρίμηνο 2015 με βάση τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α). έχουν ως εξής:

Κύκλος Εργασιών

Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών στο πρώτο τρίμηνο του 2015 ανήλθε σε € 236,99 εκατ. έναντι € 250,71 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο του 2014, καταγράφοντας οριακή μείωση 5,47%.

Κερδοφορία

Το μικτό κέρδος του ομίλου κατά το πρώτο τρίμηνο της χρήσης του 2015 διαμορφώθηκε μειωμένο κατά 18,79% και ανήλθε σε € 3,05 εκατ. έναντι € 3,76 εκατ. κατά το πρώτο τρίμηνο του 2014. Η μείωση του μικτού κέρδους έρχεται ως αποτέλεσμα της μείωσης του κύκλου εργασιών αλλά και της μείωσης του περιθωρίου μεικτού κέρδος το οποίο διαμορφώθηκε σε 1,29% από 1,50% την αντίστοιχη περίοδο το 2014. Ο περιορισμός του περιθωρίου μικτού κέρδους οφείλεται κυρίως στην αύξηση του ποσοστού που επιστρέφεται στους παίκτες ως κέρδη (payout) με στόχο την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και ελκυστικότητας των παρεχομένων υπηρεσιών αλλά και λόγω και ευνοϊκών αποτελεσμάτων για τους παίκτες κατά τη συγκεκριμένη περίοδο.

Η σημαντική αύξηση των δαπανών διαφήμισης και προώθησης κατά 15,90% σε σχέση με το πρώτο τρίμηνο της χρήσης του 2014 οδήγησε στη συγκράτηση της λειτουργικής κερδοφορίας. Ειδικότερα τα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων & συνολικών αποσβέσεων (EBITDA) του Ομίλου διαμορφώθηκαν μειωμένα κατά 57,89% και ανήλθαν σε € 807 χιλ. έναντι €1,92 εκατ. κατά το πρώτο τρίμηνο του 2014. Στόχος της διοίκησης της Εταιρείας είναι η μεσοπρόθεσμη και μακροπρόθεσμη ανάπτυξη με στοχευμένη στρατηγική ενίσχυσης της πελατειακής βάσης και της αναγνωρισημότητας των εταιρικών σημάτων που προωθούν οι θυγατρικές εταιρίες του ομίλου.

Τα θετικά αποτελέσματα της χρηματοοικονομικής λειτουργίας, κέρδη € 557 χιλ. έναντι κερδών μόλις € 42 χιλ. το πρώτο τρίμηνο του 2014, ενίσχυσαν την κερδοφορία του ομίλου φέρνοντας τα κέρδη προ φόρων σε € 1,26 εκατ. για τους πρώτους τρεις μήνες της χρήσης, έναντι € 1,85 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι. (-31,99%) Η αύξηση του ποσού των δικαιωμάτων μειοψηφίας οδήγησε τα κέρδη μετά από φόρους και δικαιωμάτων μειοψηφίας (ΕΑΤΑΜ), να ανέλθουν σε € 669 χιλ. έναντι κερδών € 1,17 εκατ. κατά το πρώτο τρίμηνο του 2014, καταγράφοντας μείωση κατά 42,98%.

Κεφαλαιακή διάρθρωση

Για ένα ακόμα τρίμηνο τα ίδια κεφάλαια του ομίλου αυξήθηκαν και κατά την 31/3/2015 ανήλθαν σε € 46,19 εκατ. αυξημένα σε σχέση με τις 31.12.2014 κατά 1,29%. Η Εταιρεία και ο όμιλος σήμερα διαθέτει ισχυρή κεφαλαιακή διάρθρωση με σημαντικό ύψος ιδίων κεφαλαίων και περιορισμένες υποχρεώσεις εκ των οποίων οι δανειακές εξαντλούνται στο υπόλοιπο της χρηματοδοτικής μίσθωσης για την αγορά του κτιρίου που στεγάζεται η έδρα της Εταιρείας. Ο δείκτης ξένα/ίδια κεφάλαια (σύνολο υποχρεώσεων/ίδια κεφάλαια) διαμορφώθηκε στις 31/3/2015 στο 0,11.Σημείωνεται επίσης η παρουσία ισχυρών ταμειακών διαθεσίμων ύψους € 4,46 εκατ. στις 31/3/2015. Αντίστοιχα, θετική κατά € 876 χιλ. διαμορφώθηκε για την περίοδο η ταμειακή ροή από λειτουργικές δραστηριότητες συνδράμοντας αποφασιστικά στην αύξηση των ταμειακών διαθεσίμων του ομίλου.

Ρύθμιση της αγοράς διαδικτυακής ψυχαγωγίας

Η εταιρεία Sporting Odds Ltd, θυγατρική εταιρεία του ομίλου της Gaming VC group, αδειοδοτημένη στην Αγγλία από την Βρετανική επιτροπή παιγνίων (Gambling Commission) και εκ των στρατηγικών συνεργατών του ομίλου Centric, έχει υπαχθεί εθελοντικά στο φορολογικό καθεστώς της μεταβατικής περιόδου της παραγράφου 12 του άρθρου 50 του ν. 4002/2011 και λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα. Στην Κύπρο λειτουργεί βάσει του νόμου 106/2012.

Ο Ροδόλφος Οντόνι, Διευθύνων Σύμβουλος της Centric δήλωσε:

«Δεν μπορούμε παρά να είμαστε ικανοποιημένοι που για ένα ακόμα τρίμηνο ο όμιλος μας παρουσιάζει οικονομικά αποτελέσματα που χαρακτηρίζονται από κερδοφορία και ευρωστία. Σε μια εποχή όπου η ρευστότητα αποτελεί παράγοντα κλειδί ο όμιλος μας διαθέτει ισχυρά διαθέσιμα και περιορισμένες υποχρεώσεις. Κοιτάμε πάντα μπροστά προσπαθώντας να βελτιωνόμαστε συνεχώς».