Navigation
2
Δεκ
location
Αθήνα
14oC
Αρκετά σύννεφα
12 Νοέ 2015

Άνοιξε το βιβλίο προσφορών της Eurobank

eurobank Τράπεζες

Άνοιξε σήμερα το πρωί το βιβλίο προσφορών της Eurobank, (bookbuilding) για την Προσφορά προς Θεσμικούς Επενδυτές, η οποία εκτιμάται ότι θα διαρκέσει περίπου έως τις 18 Νοεμβρίου.

Η τράπεζα ανακοίνωσε τους cornerstone επενδυτές. Πρόκειται για τους Brookfield Capital Partners Limited, Fairfax Financial Holdings Limited, επενδυτικά κεφάλαια που διαχειρίζεται η Highfields Capital Management LP, WLR Recovery Fund V, L.P. και/ή άλλα επενδυτικά σχήματα που διαχειρίζεται η WL Ross & Co LLC.

Ειδικότερα, η Eurobank ανακοινώνει ότι σύναψε ξεχωριστές συμφωνίες με τη Brookfield Capital Partners Limited (“Brookfield”), τη Fairfax Financial Holdings Limited (“Fairfax”), επενδυτικά κεφάλαια που διαχειρίζεται η Highfields Capital Management LP, τη WLR Recovery Fund V, L.P. και/ή άλλα επενδυτικά σχήματα που διαχειρίζεται η WL Ross & Co LLC (“WLR Ross”) (από κοινού οι “Επενδυτές” και έκαστος ξεχωριστά ο “Επενδυτής”), δυνάμει των οποίων εις έκαστος των Επενδυτών δεσμεύτηκε ξεχωριστά, υπό ορισμένες προϋποθέσεις, να καλύψει νέες κοινές μετοχές της Eurobank (από κοινού οι “Προσφερόμενες Μετοχές” και έκαστη ξεχωριστά η “Προσφερόμενη Μετοχή”) στο πλαίσιο της προτεινόμενης Αύξησης. H Αύξηση θα διενεργηθεί με ιδιωτική τοποθέτηση σε ειδικούς επενδυτές, επιλέξιμους θεσμικούς επενδυτές και λοιπούς επενδυτές που εκπληρώνουν ορισμένα κριτήρια μέσω διαδικασίας βιβλίου προσφορών (bookbuilding) (η “Προσφορά προς Θεσμικούς Επενδυτές”), κατά τα ειδικότερα διαλαμβανόμενα στην από 4 Νοεμβρίου 2015 ανακοίνωση του Διοικητικού Συμβουλίου της Eurobank. Οι όροι των εν λόγω συμφωνιών εγκρίθηκαν από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (το “ΤΧΣ”).

Οι συνολικές δεσμεύσεις των Επενδυτών δυνάμει των συμφωνιών κάλυψης ανέρχονται σε περίπου €353 εκ. και αντιστοιχούν σε περίπου 17% των €2.122 εκ., το οποίο είναι το μέγιστο ποσό που επιδιώκει η Eurobank να αντλήσει μέσω της Αύξησης και ισούται με το κεφαλαιακό έλλειμμά της υπό το δυσμενές σενάριο της άσκησης προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων (stress test) της Συνολικής Αξιολόγησης που διενεργήθηκε από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα στο πλαίσιο του Ενιαίου Εποπτικού Μηχανισμού (Single Supervisory Mechanism, o “EEM”). Ορισμένοι από τους Επενδυτές έχουν το δικαίωμα, ασκούμενο κατά τη διακριτική ευχέρεια ενός εκάστου αυτών, να αυξήσουν το ποσό της αντίστοιχης δέσμευσής τους με εγγυημένη κατανομή, δικαιούμενοι έτσι να καλύψουν Προσφερόμενες Μετοχές μέχρι του επιπλέον ποσού των περίπου €231εκ. συνολικά. Έτσι, το ανερχόμενο κατ’ ανώτατο όριο σε συνολικά €584 εκ. άθροισμα της πιθανής κάλυψης (εξαιρουμένης της ενδεχόμενης επένδυσης της EBRD) αντιστοιχεί σε περίπου 28% του μέγιστου ποσού της Αύξησης των €2.122 εκ.

Η τιμή στην οποία οι Επενδυτές θα καλύψουν Προσφερόμενες Μετοχές θα ισούται με την τιμή ανά Προσφερόμενη Μετοχή που θα προκύψει από την Προσφορά προς Θεσμικούς Επενδυτές (η “Τιμή Διάθεσης”). Η Τιμή Διάθεσης θα υπόκειται στην αποδοχή του Γενικού Συμβουλίου του ΤΧΣ σύμφωνα με το Ν. 3864/2010.

Η δέσμευση εκάστου Επενδυτή να καλύψει Προσφερόμενες Μετοχές τελεί υπό την προϋπόθεση ότι η Τιμή Διάθεσης δεν θα υπερβεί τα €0,04 ανά Προσφερόμενη Μετοχή (προ της προσαρμογής του αριθμού και της ονομαστικής αξίας των υφιστάμενων κοινών μετοχών της Eurobank δυνάμει της προτεινόμενης συνένωσης μετοχών (reverse split)). Εάν η Τιμή Διάθεσης είναι μεγαλύτερη των €0,04 ανά Προσφερόμενη Μετοχή, κατόπιν προσαρμογής ώστε να ληφθεί υπόψη η προτεινόμενη συνένωση μετοχών, ο οικείος Επενδυτής θα έχει το δικαίωμα, ασκούμενο κατά την απόλυτη διακριτική του ευχέρεια, να εγγραφεί για ποσό μικρότερο εκείνου για το οποίο έχει δεσμευθεί ή να μην εγγραφεί καθόλου.

Η δέσμευση εκάστου Επενδυτή τελεί υπό την επιφύλαξη της λήψης όλων των αναγκαίων κανονιστικών εγκρίσεων και συναινέσεων, όπου απαιτείται, την αίρεση της ολοκλήρωσης της Προσφοράς προς Θεσμικούς Επενδυτές και ορισμένες άλλες προϋποθέσεις. Ιδίως, η δέσμευση εκάστου Επενδυτή τελεί επίσης υπό την αίρεση της άντλησης από την Eurobank μέσω ιδιωτικών πηγών ποσού κοινού μετοχικού κεφαλαίου το οποίο, αθροιζόμενο με οποιοδήποτε ποσό κεφαλαιακής ενίσχυσης επιτύχει μέσω της Άσκησης Διαχείρισης Παθητικού που ανακοινώθηκε στις 29 Οκτωβρίου 2015, θα ισούται με τουλάχιστον €2.122 εκ., μείον οποιοδήποτε ποσό τυχόν καλυφθεί μέσω άλλων ενεργειών κεφαλαιακής ενίσχυσης που περιλαμβάνονται στο εγκεκριμένο από τον EEM σχετικό σχέδιο (capital plan) της Eurobank.

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της Αύξησης, αναμένεται ότι οι Brookfiled, Fairfax και WL Ross θα διατηρήσουν την αντίστοιχη εκπροσώπησή τους στο Διοικητικό Συμβούλιο της Eurobank στα τρέχοντα επίπεδα.

Επιπλέον των αναφερομένων ανωτέρω Επενδυτών, η Eurobank έλαβε επίσης επιβεβαίωση από την EBRD ότι το διοικητικό συμβούλιό της ενέκρινε υπό προϋποθέσεις επένδυση ύψους μέχρι €80 εκ. στην Eurobank.

Η περίοδος αποδοχής των προτάσεων που υπέβαλε η Eurobank στο πλαίσιο της ανακοινωθείσας Άσκησης Διαχείρισης Παθητικού έληξε στις 11 Νοεμβρίου 2015 και ώρα 5:00μ.μ. (Κεντρικής Ευρώπης). Βάσει ενός ενδεικτικού υπολογισμού, εάν η Eurobank αποδέχονταν το σύνολο των τίτλων που της προσφέρθηκαν στο πλαίσιο της Άσκησης Διαχείρισης Παθητικού, το κεφαλαιακό έλλειμμά της υπό το ανωτέρω δυσμενές σενάριο θα μειωνόταν κατά περίπου €720 εκ. Τα προκαταρκτικά αποτελέσματα της Άσκησης Διαχείρισης Παθητικού, προ της εφαρμογής οποιασδήποτε αναλογικής κατανομής αποδοχής προσφορών (scaling), θα ανακοινωθούν στις 12 Νοεμβρίου 2015.

Τέλος, ξεκίνησε σήμερα η διαδικασία του βιβλίου προσφορών (bookbuilding) για την Προσφορά προς Θεσμικούς Επενδυτές. Η Τιμή Διάθεσης και η κατανομή θα προσδιοριστούν κατά την ολοκλήρωση της διαδικασίας του βιβλίου προσφορών, και η Τιμή Διάθεσης θα ανακοινωθεί μέσω ξεχωριστού δελτίου τύπου.

Οι BofA Merrill Lynch, HSBC και Mediobanca Banca θα ενεργήσουν ως Γενικοί Συντονιστές (Joint Global Coordinators) και Συνδιοργανωτές (Joint BookRunners) της Προσφοράς προς Θεσμικούς Επενδυτές. Οι Axia, Barclays, BNP Paribas, Eurobank Equities και Nomura θα είναι επίσης Συνδιοργανωτές (Joint Bookrunners) της Προσφοράς προς Θεσμικούς Επενδυτές. Οι COMMERZBANK, Euroxx Χρηματιστηριακή, Keefe, Bruyette & Woods Limited και Wood & Company θα συμμετάσχουν ως Συνδιαχειριστές (Co-Lead Managers) της Προσφοράς προς Θεσμικούς Επενδυτές.

ΕΤΙΚΕΤΕΣ:

ΓΡΑΨΤΕ ΤΟ ΣΧΟΛΙΟ ΣΑΣ

  • pict
  • pict

pict

pict