Παράλληλα, μετά από σχετικό αίτημα της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, αίρεται η προσωρινή αναστολή διαπραγμάτευσης των μετοχών της εταιρείας Βιοτέρ από σήμερα 2 Ιουνίου 2015, καθώς εκλείπουν οι λόγοι για τους οποίους είχε ζητηθεί η προσωρινή αναστολή λαμβάνοντας υπόψη ότι η εταιρεία προέβη στη δημοσιοποίηση της ετήσιας οικονομικής έκθεσης της χρήσης 2014.Από την ίδια ημερομηνία οι μετοχές της Βιοτέρ θα διαπραγματεύονται στην κατηγορία Επιτήρησης.