Navigation
13
Ιούν
location
Αθήνα
28oC
Βροχή
1 Νοέ 2015

Alpha Bank:Κέρδη προ προβλέψεων αυξημένα κατά 9% στο εννεάμηνο

alpha-bank Τράπεζες

Ενίσχυση των καθαρών εσόδων από τόκους εμφάνισε η Alpha Bank στο εννεάμηνο του 2015, με τα αποτελέσματα μετά από φόρους να διαμορφώνονται σε -838,4 εκατ. ευρώ  λόγω αυξημένων προβλέψεων για επισφαλείς απαιτήσεις.

Η διοίκηση της Alpha Bank είναι ικανοποιημένη για το αποτέλεσμα των stress tests, το οποίο έδειξε οριακές κεφαλαιακές ανάγξες 263 εκατ. ευρώ  στο βασικό σενάριο, παρά το γεγονός που ο όμιλος έχει ήδη αποπληρώσει τις προνομιούχες μετοχές του Δημοσίου, ήδη από πέρυσι.

Σε γραπτή του δήλωση ο Διευθύνων Σύμβουλος της Alpha Bank Δημήτριος Π. Μαντζούνης δήλωσε ότι «στο πλαίσιο ενός ευμετάβλητου περιβάλλοντος, διατηρήσαμε τη λειτουργική μας επίδοση. Το Αποτέλεσμα προ Προβλέψεων ανήλθε σε  872 εκατ. ευρώ, αυξημένο κατά 9% σε ετήσια βάση, λόγω του χαμηλότερου κόστους καταθέσεων και της μειώσεως των λειτουργικών εξόδων κατά 8% σε ετήσια βάση».

Σύμφωνα με τον ίδιο, με τον υψηλότερο Δείκτη Καλύψεως Καθυστερήσεων στο τραπεζικό σύστημα και με συνολικό απόθεμα προβλέψεων που ανέρχεται σε  15,2 δισ., είμεθα έτοιμοι να εφαρμόσουμε στρατηγικές ενεργού διαχειρίσεως για την αντιμετώπιση των μη εξυπηρετουμένων δανείων, τόσο στο επιχειρηματικό χαρτοφυλάκιο όσο και στη λιανική τραπεζική, με στόχο την αύξηση της ανακτήσιμης αξίας τους».

Ο κ. Μαντζούνης υπογράμμισε πως «παραμένουμε προσηλωμένοι στην επιτυχή ολοκλήρωση της ανακεφαλαιοποιήσεως έως το τέλος του τρέχοντος έτους και στην επίτευξη των στόχων του Σχεδίου Αναδιαρθρώσεως. Oι θετικές διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις και η βελτίωση των οικονομικών δεικτών θα επιτρέψουν στην Alpha Bank να επωφεληθεί από την ανάκαμψη της εμπιστοσύνης και της σταθερότητος στον τραπεζικό τομέα».

Αποτελέσματα Εννεαμήνου

– Το Καθαρό Έσοδο Τόκων ανήλθε σε  1.445,5 εκατ. ευρώ, ενισχυμένο κατά 1,2% ετησίως, ως αποτέλεσμα κυρίως της μειώσεως του κόστους των προθεσμιακών καταθέσεων, η οποία αντιστάθμισε το υψηλό κόστος χρηματοδοτήσεως από την αυξημένη εξάρτηση από τον Έκτακτο Μηχανισμό Ρευστότητας της Τραπέζης της Ελλάδος (ELA).

– Το Καθαρό Επιτοκιακό Περιθώριο διαμορφώθηκε σε 2,8% το γ΄ τρίμηνο 2015. – Τα Λειτουργικά Έξοδα, εξαιρουμένων των εξόδων συγχωνεύσεως και των εκτάκτων εξόδωv, διαμορφώθηκαν σε  844,7 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 14,4% σε ετήσια βάση, προσαρμοσμένα για την εξαγορά των εργασιών Λιανικής Τραπεζικής της Citi στην Ελλάδα, κυρίως ως αποτέλεσμα της μειώσεως Κύριες Εξελίξεις

– Οριακές κεφαλαιακές ανάγκες, ήτοι μόλις  263 εκατ. ευρώ, μετά τον Έλεγχο της Ποιότητας των Στοιχείων του Ενεργητικού (Asset Quality Review – “AQR”) και υπό το βασικό σενάριο της Συνολικής Αξιολογήσεως (Comprehensive Assessment – “CA”).

Η επίδοση αυτή επιτυγχάνεται, παρά την αποπληρωμή των προνομιούχων μετοχών προς το Δημόσιο το 2014 και το υψηλότερο ελάχιστο όριο του Δείκτη Κεφαλαίων Κοινών Μετοχών της Κατηγορίας 1 (CET1) στο 9,5%. Υπό το δυσμενές σενάριο, οι κεφαλαιακές ανάγκες ανέρχονται σε  2.743 εκατ. ευρώ, με ελάχιστο όριο του Δείκτη Κεφαλαίων Κοινών Μετοχών της Κατηγορίας 1 (CET1) στο 8,0%.

– Το αποτέλεσμα του Ελέγχου της Ποιότητας των Στοιχείων του Ενεργητικού ύψους  1.746 εκατ. ευρώ καλύπτεται επαρκώς από την κεφαλαιακή θέση της Τραπέζης.

Το ύψος του αποτελέσματος οφείλεται πρωτίστως σε Προβλέψεις από τη Συλλογική Αξιολόγηση Δανείων και δευτερευόντως στον Έλεγχο των Φακέλων Πιστοδοτήσεων.

– Ισχυρή Κεφαλαιακή Θέση με Δείκτη Κεφαλαίων Κοινών Μετοχών της Κατηγορίας 1 (CET1) 12,5% την 30.9.2015, η οποία επηρεάζεται θετικά από τη βελτίωση των τιμών στους τίτλους του διαθεσίμου προς πώληση χαρτοφυλακίου κατά το γ΄ τρίμηνο. Ενσώματα Ίδια Κεφάλαια  6,6 δισ. και Λογιστική Αξία ανά Μετοχή  0,51.

– Περαιτέρω ενίσχυση της κεφαλαιακής βάσεως της Τραπέζης μετά την ανακοίνωση προαιρετικής προτάσεως για την ανταλλαγή υφισταμένων ομολογιακών τίτλων συνολικής περιμέτρου  1,1 δισ.

– Το Αποτέλεσμα προ Προβλέψεων συνεχίζει να βελτιώνεται στο εννεάμηνο 2015, αυξημένο κατά 9% σε ετήσια βάση σε  871,6 εκατ. ευρώ, κυρίως λόγω της μειώσεως των λειτουργικών εξόδων και της σταθερής αποδοτικότητας των λειτουργικών εσόδων.

To Αποτέλεσμα προ Προβλέψεων του γ΄ τριμήνου σε ετησιοποιημένη βάση υπερβαίνει εις το τριπλάσιο τις παραδοχές που έχουν ενσωματωθεί στο δυσμενές σενάριο της Συνολικής Αξιολογήσεως.

Ο Δείκτης Εξόδων/Εσόδων για το εννεάμηνο 2015 διαμορφώθηκε σε 49,2% έναντι 53,4% την αντίστοιχη περίοδο του προηγουμένου έτους.

– Η χρηματοδότηση από τις Κεντρικές Τράπεζες ανέρχεται σήμερα σε  26,7 δισ., βελτιωμένη κατά  1,1 δισ. μετά το β΄ τρίμηνο 2015, ως συνέπεια της επιβολής περιοριστικών μέτρων στην κίνηση κεφαλαίων στο τέλος Ιουνίου 2015.

– Ο Δείκτης Καλύψεως Καθυστερήσεων αυξήθηκε σε 67% στο τέλος Σεπτεμβρίου 2015, ύστερα από προβλέψεις για την κάλυψη πιστωτικού κινδύνου ύψους  2,4 δισ. το εννεάμηνο, οι οποίες αποδίδονται στις ιδιαίτερες οικονομικές συνθήκες που επικρατούν από την 30 Ιουνίου 2015.

Η επιδείνωση στο οικονομικό περιβάλλον ως συνέπεια των ανωτέρω ιδιαιτέρων οικονομικών συνθηκών αποτυπώθηκε και στο αποτέλεσμα του Ελέγχου της Ποιότητας των Στοιχείων του Ενεργητικού, ο οποίος διενεργήθηκε για εποπτικούς σκοπούς.

– Το Αποτέλεσμα προ Προβλέψεων ανήλθε σε  871,6 εκατ. ευρώ, αυξημένο κατά 8,7% σε ετήσια βάση.

– Οι Προβλέψεις για την κάλυψη πιστωτικού κινδύνου διαμορφώθηκαν σε  2.355,9 εκατ. ευρώ το εννεάμηνο 2015.

Οι Προβλέψεις για την κάλυψη πιστωτικού κινδύνου το γ΄ τρίμηνο διαμορφώθηκαν σε  258,7 εκατ. ευρώ ή σε 166 μονάδες βάσεως.

– Ζημίες μετά από Φόρους  -838,4 εκατ. ευρώ το εννεάμηνο 2015. Βασικά Χαρακτηριστικά Ισολογισμού – Μείωση των υπολοίπων των δανείων κατά 6,3% ετησίως σε  47,0 δισ.

– Μείωση των υπολοίπων των καταθέσεων κατά 30,0% σε ετήσια βάση σε  30,5 δισ. αντίστοιχη με τις εκτεταμένες εκροές στο τραπεζικό σύστημα, ως αποτέλεσμα της αυξημένης αβεβαιότητας σε εθνικό επίπεδο.

Τους πρώτους μήνες του 2015 παρατηρήθηκε σημαντική μείωση καταθέσεων στην Ελλάδα, ενώ το γ΄ τρίμηνο παρουσιάσθηκαν ενδείξεις σταθεροποιήσεως με εκροές  248 εκατ. ευρώ

– Ο Δείκτης Δανείων προς Καταθέσεις διαμορφώθηκε σε 154% στο τέλος Σεπτεμβρίου 2015 έναντι 115% κατά την αντίστοιχη περίοδο του προηγουμένου έτους λόγω των εκροών καταθέσεων.

– Η χρηματοδότηση από τις Κεντρικές Τράπεζες ανήλθε σε  27,1 δισ. στο τέλος Σεπτεμβρίου 2015, σταδιακά βελτιούμενη μετά την επιβολή των περιοριστικών μέτρων στην κίνηση κεφαλαίων στο τέλος Ιουνίου 2015.

Η χρηματοδότηση μέσω του Εκτάκτου Μηχανισμού Ρευστότητας της Τραπέζης της Ελλάδος (ELA) ανήλθε σε  22,2 δισ.

– Οι σωρευτικές προβλέψεις διαμορφώθηκαν σε  15,2 δισ. και αντιστοιχούν στο 24% του δανειακού χαρτοφυλακίου. Ο Δείκτης Καλύψεως Καθυστερήσεων διαμορφώθηκε σε 67,0% το γ΄ τρίμηνο 2015. Ο Δείκτης Καθυστερήσεων ανήλθε σε 36,5% στο τέλος Σεπτεμβρίου 2015.

ΕΤΙΚΕΤΕΣ:

ΓΡΑΨΤΕ ΤΟ ΣΧΟΛΙΟ ΣΑΣ