Αναλυτικά η πορεία των εσόδων

Πλεόνασμα ύψους 2,116 δισ. ευρώ καταγράφηκε στον προϋπολογισμό το α’ εξάμηνο εφέτος, έναντι στόχου για πρωτογενές έλλειμμα 415 εκατ. ευρώ και πρωτογενούς ελλείμματος 3,425 δισ. ευρώ για την ίδια περίοδο το 2022.

Ειδικότερα, με βάση τα στοιχεία του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους για την εκτέλεση του προϋπολογισμού:

Το ύψος των καθαρών εσόδων του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθε σε 30,87 δισ. ευρώ, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 1,202 δισ. ευρώ ή 4,1% έναντι του στόχου που έχει περιληφθεί για το αντίστοιχο διάστημα στην εισηγητική έκθεση του προϋπολογισμού 2023. Η υπερεκτέλεση αυτή, οφείλεται κυρίως: (α) στα αυξημένα φορολογικά έσοδα του εξαμήνου και (β) στην είσπραξη ποσού 603 εκατ. ευρώ από ANFAs, που δεν είχε προβλεφθεί στην εισηγητική έκθεση του προϋπολογισμού.

Αντιθέτως, δεν εισπράχθηκε το τίμημα, ύψους 1,496 δισ. ευρώ για την παραχώρηση του δικαιώματος χρήσης και εκμετάλλευσης του αυτοκινητοδρόμου της Εγνατίας Οδού και τριών κάθετων οδικών αξόνων της, για χρονική περίοδο 35 ετών. Αυτό είχε προβλεφθεί ότι θα εισπραχθεί τον Ιούνιο, καθόσον η σχετική διαδικασία για την έγκριση της σύμβασης είναι σε εξέλιξη.

Τα έσοδα από φόρους ανήλθαν σε 27,301 δισ. ευρώ, αυξημένα κατά 2,241 δισ. ευρώ ή 8,9% έναντι του στόχου που έχει περιληφθεί στην εισηγητική έκθεση του προϋπολογισμού. Τμήμα της αύξησης αυτής, ποσού περίπου 470 εκατ. ευρώ, αφορά στην παράταση της προθεσμίας πληρωμής των τελών κυκλοφορίας έως το τέλος του Φεβρουαρίου εφέτος, ενώ είχε εκτιμηθεί ότι το ποσό αυτό θα εισπραττόταν τον Δεκέμβριο 2022. Το υπόλοιπο ποσό της υπερεκτέλεσης προέρχεται από την καλύτερη απόδοση των φόρων εισοδήματος φυσικών και νομικών προσώπων του προηγούμενου έτους, που εισπράχθηκαν σε δόσεις έως και το τέλος του Φεβρουαρίου, όσο και από την καλύτερη απόδοση στην είσπραξη των φόρων του τρέχοντος έτους.

Οι επιστροφές εσόδων ανήλθαν σε 3,389 δισ. ευρώ, αυξημένες κατά 586 εκατ. ευρώ από τον στόχο (2,802 δισ. ευρώ), μέρος των οποίων οφείλεται στην επιστροφή ΦΠΑ (τον Μάρτιο), στον Διαχειριστή Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και Εγγυήσεων (ΔΑΠΕΕΠ Α.Ε.) ποσού περίπου 220 εκατ. ευρώ, που προκύπτει από έσοδα που έχουν εισπραχθεί από τον ΔΑΠΕΕΠ και αποδοθεί στο κράτος από τον Προσωρινό Μηχανισμό Επιστροφής Μέρους Εσόδων Αγοράς Επόμενης Ημέρας.

Τα έσοδα του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) ανήλθαν σε 2,183 δισ. ευρώ, μειωμένα κατά 502 εκατ. ευρώ από τον στόχο (2,685 δισ. ευρώ).

Σημειώνεται ότι, η ακριβής κατανομή μεταξύ των κατηγοριών εσόδων του κρατικού προϋπολογισμού θα πραγματοποιηθεί με την έκδοση του οριστικού δελτίου.

Τον Ιούνιο, το σύνολο των καθαρών εσόδων του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθε στα 4,619 δισ. ευρώ, μειωμένο κατά 1,746 δισ. ευρώ έναντι του μηνιαίου στόχου εξαιτίας, κυρίως, της μη είσπραξης του τιμήματος παραχώρησης του αυτοκινητοδρόμου της Εγνατίας Οδού όπως προαναφέρθηκε, καθώς και των μειωμένων εσόδων ΠΔΕ.

Τα έσοδα από φόρους ανήλθαν σε 4,436 δισ. ευρώ, αυξημένα κατά 324 εκατ. ευρώ ή 7,9% έναντι του στόχου.

Οι επιστροφές εσόδων ανήλθαν σε 682 εκατ. ευρώ, αυξημένες κατά 127 εκατ. ευρώ από τον στόχο (555 εκατ. ευρώ).

Τα έσοδα του ΠΔΕ ανήλθαν σε 231 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 744 εκατ. ευρώ από τον στόχο (975 εκατ. ευρώ).

Οι δαπάνες του κρατικού προϋπολογισμού για την περίοδο του Ιανουαρίου- Ιουνίου 2023 ανήλθαν στα 33,337 δισ. ευρώ και παρουσιάζονται μειωμένες κατά 596 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου (33,933 δισ. ευρώ), που έχει περιληφθεί στην εισηγητική έκθεση. Ενώ, παρουσιάζονται αυξημένες, σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2022, κατά 530 εκατ. ευρώ, κυρίως λόγω των αυξημένων πληρωμών τόκων κατά 1,438 δισ. ευρώ.

Στο σκέλος του τακτικού προϋπολογισμού, οι πληρωμές παρουσιάζονται μειωμένες έναντι του στόχου κατά 654 εκατ. ευρώ. Η εξέλιξη αυτή οφείλεται κυρίως στον ετεροχρονισμό των πληρωμών για δαπάνες εξοπλιστικών προγραμμάτων ύψους 668 εκατ. ευρώ.

Αξιοσημείωτα σημεία, είναι η επιχορήγηση προς την Κοινωνία της Πληροφορίας Μ.Α.Ε. ύψους 503 εκατ. ευρώ προς εξυπηρέτηση των αναγκών του Market Pass, η απόδοση προς το Ταμείο Ενεργειακής Μετάβασης 367 εκατ. ευρώ των υπερκερδών παραγωγών ενέργειας για την περίοδο από την 1η Οκτωβρίου 2021 έως και την 30η Ιουνίου 2022, καθώς και οι φετινές πληρωμές επιδότησης Diesel θέρμανσης ύψους 100 εκατ. ευρώ. Όλες οι προαναφερθείσες πληρωμές πραγματοποιήθηκαν με ανακατανομή πιστώσεων από το αποθεματικό για προώθηση δράσεων για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης (πιστώσεις υπό κατανομή).

Οι πληρωμές στο σκέλος των επενδυτικών δαπανών ανήλθαν στα 4,708 δισ. ευρώ, παρουσιάζοντας υπέρβαση στόχου ύψους 58 εκατ. ευρώ. Οι δαπάνες του ΠΔΕ περιλαμβάνουν ποσό ύψους 72 εκατ. ευρώ προς εξυπηρέτηση μέτρων COVID-19, με σημαντικότερα εξ αυτών την ενίσχυση των φορέων υγείας με επικουρικό προσωπικό για την ανταπόκριση στις ανάγκες λόγω της πανδημίας COVID-19 στις περιφέρειες, τη στήριξη των νεοφυών επιχειρήσεων στο πλαίσιο του Elevate Greece, και την επιχορήγηση υφιστάμενων μικρομεσαίων επιχειρήσεων του κλάδου του λιανεμπορίου που διατηρούν φυσικό κατάστημα, για την ανάπτυξη, αναβάθμιση και διαχείριση ηλεκτρονικού καταστήματος.