Αύξηση εσόδων από προμήθειες με διατήρηση υψηλής ρευστότητας και παράλληλα αύξηση χορηγήσεων καταγράφει η Attica Bank στο Α΄ εξάμηνο του 2022.

Η Τράπεζα σε ετήσια βάση παρουσίασε αύξηση εσόδων από προμήθειες κατά 21% και συνεχιζόμενη σημαντική βελτίωση τα τελευταία πέντε τρίμηνα σύμφωνα με τα αποτελέσματα του Α΄ εξαμήνου 2022. Η μεγαλύτερη βελτίωση προήλθε από την αύξηση των εσόδων από χορηγήσεις κατά 32% και από την αύξηση κατά 30% των εσόδων από e-υπηρεσίες για δεύτερο συνεχόμενο τρίμηνο.

Κατά το Α΄ εξάμηνο του 2022 οι συνολικές εκταμιεύσεις ανήλθαν σε 185 εκατ. ευρώ και οι συνολικές χορηγήσεις στα 1,36 δισ. ευρώ, προερχόμενες κυρίως από τις εταιρικές χρηματοδοτήσεις. Η στρατηγική της Τράπεζας εστιάζει στη χρηματοδότηση επενδύσεων κυρίως στους τομείς της ενέργειας, των υποδομών και του τουρισμού.

Η ρευστότητα της Attica Bank παραμένει σε ικανοποιητικά επίπεδα, με τις καταθέσεις των πελατών να διαμορφώνονται στα 2,73 δισ. ευρώ. Οι καταθέσεις ταμιευτηρίου και όψεως ανήλθαν σε 1,064 δισ. ευρώ, ενώ οι προθεσμιακές καταθέσεις σε 1,654 δισ. ευρώ. Οι ελάχιστοι εποπτικοί δείκτες ρευστότητας παραμένουν και κατά το Α΄ εξάμηνο άνω των ελαχίστων ορίων. Ειδικότερα, ο δείκτης κάλυψης ρευστότητας (LCR) για το μήνα Ιούνιο ανήλθε σε 157% και ο δείκτης δανείων (προ προβλέψεων) προς τις καταθέσεις του Ομίλου ανήλθε σε 61,9%.

Η Attica Bank παρουσίασε λειτουργικό αποτέλεσμα προ προβλέψεων, ζημία ύψους 20,13 εκατ. ευρώ για το Α΄ εξάμηνο του 2022 έναντι ζημίας 7 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι, κυρίως λόγω του περιορισμού του επιτοκιακού εσόδου και της σημαντικής μείωσης που προέκυψε από τα αποτελέσματα χρηματοοικονομικών πράξεων και πράξεων επενδυτικού χαρτοφυλακίου. Τα αποτελέσματα προ φόρων διαμορφώθηκαν σε ζημία ύψους 26,38 εκατ. ευρώ στο Α΄ εξάμηνο της τρέχουσας χρήσης.

Τα έσοδα από τόκους ήταν μειωμένα κατά 32,9% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2021. Παρά τη χαμηλότερη συνεισφορά των καθαρών εσόδων από τόκους, ανθεκτική παρέμεινε η επίδοση των κύριων λειτουργικών αποτελεσμάτων της Τράπεζας.

Οι δείκτες κεφαλαιακής επάρκειας του Ομίλου, CET1 και CAD διαμορφώθηκαν σε 6,4% και 9,94% αντίστοιχα, με τις διαδικασίες αποκατάστασής τους να είναι σε εξέλιξη, έχοντας την υποστήριξη των τριών βασικών μετόχων της Τράπεζας, ΤΜΕΔΕ, Rinoa LTD – Ellington Solutions και Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας.

Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου 490 εκατ. ευρώ εντός του 2022

Σύμφωνα με τη Διοίκηση της Attica Bank, τη φετινή χρονιά θα τεθούν τα θεμέλια για την επιστροφή της Τράπεζας σε οργανική κερδοφορία σταδιακά έως το 2025 μέσω αύξησης μετοχικού κεφαλαίου, ύψους 490 εκατ. ευρώ, και της υλοποίησης του νέου επιχειρηματικού σχεδίου 2022-2025 Το νέο επιχειρηματικό σχέδιο που θα υποβληθεί στην Τράπεζα της Ελλάδος μαζί με το πλάνο κάλυψης κεφαλαιακών αναγκών, στοχεύει στην αύξηση των χορηγήσεων και παράλληλων εργασιών, κυρίως μέσα από το επιχειρηματικό χαρτοφυλάκιο και με στοχευμένη δραστηριότητα στη λιανική τραπεζική, ενώ προσβλέπει στη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών σε όλο το εύρος των πελατών, μέσω της αναδιάταξης του μοντέλου λειτουργίας της Τράπεζας. Παράλληλα, η Attica Bank θα εστιάσει στη μείωση του λειτουργικού κόστους μέσω του εξορθολογισμού δραστηριοτήτων, διαδικασιών και της βέλτιστης αξιοποίησης των στοιχείων ενεργητικού της Τράπεζας.

Στην παρούσα φάση έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία κατάρτισης και έγκρισης από το Διοικητικό Συμβούλιο του επιχειρηματικού σχεδίου 2022-2025, το οποίο περιλαμβάνει τις αναγκαίες ενέργειες ενίσχυσης των εποπτικών κεφαλαίων και σημαντικές δράσεις μετασχηματισμού, και θα υποβληθεί άμεσα στις αρμόδιες εποπτικές αρχές. Στόχος της Τράπεζας είναι η αποτελεσματική σταδιακή αντιμετώπιση των Μη Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων (ΜΕΑ), παράλληλα με την εξυγίανση και την ανάπτυξη της Τράπεζας με ένα νέο λειτουργικό μοντέλο. Οι βασικές παράμετροι του σχεδίου αυτού κατόπιν και της έγκρισης των εποπτικών αρχών θα παρουσιαστούν στο επενδυτικό κοινό και τους αναλυτές το προσεχές διάστημα.

Το νέο επιχειρηματικό σχέδιο της Attica Bank υποστηρίζεται από την έγγραφη δέσμευση των μετόχων της Τράπεζας για το ποσό της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου 490 εκατ. ευρώ εντός του 2022, διατυπώνοντας ότι η κατ’ αρχήν συμφωνία θα διασφαλίζει την μακροχρόνια βιωσιμότητα της Τράπεζας. Παράλληλα, αποτυπώνει την εμπιστοσύνη των μετόχων στις αναπτυξιακές προοπτικές της Attica Bank και την επάνοδό της σε βιώσιμη σταθερή κερδοφορία εντός των επόμενων 3 ετών.

Η Διευθύνουσα Σύμβουλος της Attica Bank, κυρία Ελένη Βρεττού δήλωσε σχετικά: «Σε μια καθοριστικής σημασίας συγκυρία για την Τράπεζα, όπου οι προκλήσεις είναι μεγάλες και οι συνθήκες απαιτητικές, είμαστε έτοιμοι να εφαρμόσουμε ένα νέο επιχειρηματικό σχέδιο για την περίοδο 2022-2025 που εκτός από την ενίσχυση των εποπτικών κεφαλαίων, θα υποστηρίζει την ανάπτυξη και την ανταγωνιστικότητα της Τράπεζας με ένα σύγχρονο και αποτελεσματικό μοντέλο λειτουργίας. Στην προσπάθεια για τον εκ βάθρων μετασχηματισμό της Attica Bank έχουμε την εμπιστοσύνη και την ισχυρή στήριξη των μετόχων μας, οι οποίοι δεσμεύονται για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου, ύψους 490 εκατ. ευρώ εντός του 2022, σηματοδοτώντας τις απαραίτητες ενέργειες όχι μόνο εξυγίανσης, αλλά και ανάπτυξης που θα διασφαλίσουν την μακροχρόνια βιωσιμότητα και την επιστροφή της Τράπεζας σε κερδοφορία. Παρά τις ιδιαίτερες συνθήκες που επικρατούν στο εξωτερικό περιβάλλον, διαθέτουμε την αποφασιστικότητα, τον στρατηγικό σχεδιασμό και το όραμα για να στρέψουμε την Τράπεζα σε μια νέα τροχιά υγιούς ανάπτυξης, ώστε να διαδραματίσει έναν σημαντικό ρόλο στην ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και τη στήριξη της πραγματικής οικονομίας, ενισχύοντας τη θέση της στο εγχώριο τραπεζικό σύστημα».