Η συνεχής ενίσχυση του ισολογισμού της Attica Bank, επιτρέπει τη συμμετοχή της σε προγράμματα χρηματοδότησης της οικονομίας και κυρίως των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Η τράπεζα προχώρησε σε συμφωνία με την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα για τη συμμετοχή της στο «Ταμείο Εγγυοδοσίας Καινοτομίας» που θα παρέχει χρηματοδοτική στήριξη στις ελληνικές μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στη χρηματοδότηση με πολύ ευνοϊκούς όρους, των καινοτόμων μικρομεσαίων επιχειρήσεων, με έντονα εξωστρεφή χαρακτήρα, οι οποίες θα προάγουν την έρευνα και ταυτόχρονα επιθυμούν να δημιουργήσουν νέα πρωτοποριακά προϊόντα ή υπηρεσίες. Το Πρόγραμμα δίνει τη δυνατότητα χρηματοδότησης επενδυτικών σχεδίων για έρευνα και καινοτομία, με πόσο δανείου από 25.000 ευρώ μέχρι και 400.000 ευρώ, με μηδενική προμήθεια εγγύησης και δυνατότητα παροχής επιχορήγησης σε ποσοστό έως και 20% του δανείου κεφαλαίου βάσει επίτευξης κριτηρίων καινοτομίας και ESG κριτηρίων (Περιβαλλοντικά, Κοινωνικά και Εταιρικής Διακυβέρνησης). Το ποσό είναι εγγυημένο κατά 80%, με μειωμένο κόστος χρηματοδότησης και η διάρκεια του δανείου μπορεί να επεκταθεί μέχρι και τα 10 χρόνια με 12 ή 36 μήνες περίοδο χάριτος.