Συμφωνία με την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα (HDB) για τη συμμετοχή της στο «Ταμείο Εγγυοδοσίας Καινοτομίας» που θα παρέχει χρηματοδοτική στήριξη στις ελληνικές μικρομεσαίες επιχειρήσεις υπέγραψε η Attica Bank.

Η Attica Bank συνεχίζει με προσήλωση να υποστηρίζει την ελληνική επιχειρηματικότητα και να συμμετέχει ενεργά στην στήριξη και ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας, επεκτείνοντας την υφιστάμενη συνεργασία της με την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα (HDB).

Μέσω του Ταμείου Εγγυοδοσίας Καινοτομίας, η Attica Bank χρηματοδοτεί με ιδιαίτερα ευνοϊκούς όρους τις καινοτόμες Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις με έντονο εξωστρεφή χαρακτήρα που προάγουν την έρευνα και επιθυμούν να δημιουργήσουν νέα πρωτοποριακά προϊόντα ή υπηρεσίες.

Το Πρόγραμμα δίνει τη δυνατότητα χρηματοδότησης επενδυτικών σχεδίων για έρευνα και καινοτομία, με πόσο δανείου από 25.000 ευρώ μέχρι και 400.000 ευρώ, με μηδενική προμήθεια εγγύησης και δυνατότητα παροχής επιχορήγησης σε ποσοστό έως και 20% του δανείου κεφαλαίου βάσει επίτευξης κριτηρίων καινοτομίας και ESG κριτηρίων (Περιβαλλοντικά, Κοινωνικά και Εταιρικής Διακυβέρνησης). Το ποσό είναι εγγυημένο κατά 80%, με μειωμένο κόστος χρηματοδότησης και η διάρκεια του δανείου μπορεί να επεκταθεί μέχρι και τα 10 χρόνια με 12 ή 36 μήνες περίοδο χάριτος.

Το Ταμείο Εγγυοδοσίας Καινοτομίας λειτουργεί ως ανεξάρτητη χρηματοδοτική μονάδα εντός της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας, η οποία εκτελεί χρέη διαχειριστή του Ταμείου. Μέσω του Ταμείου Εγγυοδοσίας Καινοτομίας παρέχεται εγγύηση σε πιστωτικά ιδρύματα για τη χορήγηση δανείων με ευνοϊκούς όρους, με σκοπό την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των καινοτόμων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων για την υλοποίηση των επενδυτικών τους σχεδίων με στόχο την έρευνα και καινοτομία.