Το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιώς ήταν είναι και θα είναι υπέρ του ελεύθερου και δίκαιου ανταγωνισμού «free and fair competition» σε όλο το εύρος των επιχειρηματικών και επιχειρησιακών δραστηριοτήτων. Εξ αυτού είναι προφανές ότι η εξαίρεση, που πιθανώς στοχεύει στη ενίσχυση των περιφερειών, από τις κρατικές ενισχύσεις του Κεντρικού, Βόρειου και Νότιου τομέα της Περιφέρειας Αττικής, δημιουργεί δεδομένα δύο ταχυτήτων και συνεπώς αλλοιώνει τους δίκαιους όρους ανταγωνισμού. Το γεγονός αυτό θα επιφέρει σημαντικές επιπτώσεις στην ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας.

Αυτό αναφέρει σε άρθρο του στο ΑΠΕ ο πρόεδρος του ΕΒΕΠ Βασίλης Κορκίδης και προσθέτει:

Για τον λόγο αυτό, το Επιμελητήριο Πειραιά, παρά το γεγονός ότι δεν έχει αρμοδιότητα ευθύνης στις υπό εξαίρεση περιοχές, πρότεινε ότι πρέπει να γίνει μια εκ των προτέρων διάγνωση των αναμενόμενων επιπτώσεων και διαμόρφωση προτάσεων δέσμης δράσεων, ως αντιστάθμιση στις νέες συνθήκες. Ενδεικτικά επισημαίνεται ότι, θα μπορούσε να ζητηθεί αύξηση του ορίου ενισχύσεων του Κανόνα De Μinimis αλλά και νέα προγράμματα για την Αττική με προηγούμενη κοινοποίηση για παροχή έγκρισης στην Κοινότητα.

Ακόμη, προτάθηκε από το Επιμελητήριο να δίνεται η δυνατότητα στις επιχειρήσεις να εξαντλούν τα όρια του Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων ανεξαρτήτως κινήτρου και όχι στο 80% όπως αποτυπώνεται στον νέο νόμο, καθώς τα υπόλοιπα κράτη-μέλη αναμένεται πως δεν θα προβούν σε μείωση των σχετικών ποσοστών ενίσχυσης, κάτι που θα έχει ως συνέπεια, να αναθεωρηθούν ειλημμένες αποφάσεις επενδυτών για επαγγελματική δραστηριότητα στην χώρα μας.

Ο διαχωρισμός οφείλεται στο κριτήριο του υψηλότερου «κατά κεφαλήν εισοδήματος» στους τρεις τομείς της Περιφέρειας Αττικής, αλλά ενέχει επίσης τον κίνδυνο να δοθεί εσφαλμένο μήνυμα στους εν δυνάμει ενδιαφερόμενους να επενδύσουν στις επιχειρήσεις που είναι εγκατεστημένες στους υπό εξαίρεση τομείς με ότι αυτό μπορεί να συνεπάγεται. Δεν πρέπει να διαλάθει της προσοχής μας ότι στις υπό εξαίρεση ζώνες, που έχουν ενταχθεί στις πυρόπληκτες και πλημμυροπαθείς περιοχές της Αττικής, θα πρέπει να παρασχεθεί η δυνατότητα χορήγησης του κινήτρου της επιχορήγησης σε όλες τις επιχειρήσεις και όχι μόνο στις μικρές ώστε να είναι εφικτή η ανάκαμψη της οικονομικής δραστηριότητας στις περιοχές αυτές μέσω ειδικού καθεστώτος ενισχύσεων. Πρέπει να γίνει κατανοητό ότι κάθε επένδυση σημαίνει νέες θέσεις εργασίας. Και νέες θέσεις εργασίας σημαίνουν ότι αφ’ ενός ενδυναμώνεται ο παραγωγικός ιστός, αφ’ ετέρου δε, ισχυροποιείται η εγχώρια ικανότητα σε μία περίοδο όπου αποτελεί ζητούμενο.

Ο νέος αναπτυξιακός νόμος θεραπεύει παθογένειες του παρελθόντος και δεν περιορίζει την συμμετοχή των μικρών επιχειρήσεων. Αναμένεται μάλιστα να δώσει νέα χαρακτηριστικά στις επενδύσεις, στην ανάπτυξη, στη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, στην ανάπτυξη και δυναμική των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και να επαναφέρει μια νέα εποχή «brain gain». Δεδομένου ότι η επιχειρηματικότητα είναι έννοια πολυδιάστατη, με δυναμικό αντίκρισμα στην οικονομική ζωή της χώρας το πλαίσιο του νόμου θα επιτρέψει σε όλη την επιχειρηματική κοινότητα χωρίς αποκλεισμούς, επαναλαμβάνω χωρίς αποκλεισμούς, να σχεδιάσει, να αναπτύξει και να υλοποιήσει τις πρωτοβουλίες της με σύγχρονες μορφές επενδύσεων σε δυναμικούς τομείς της ελληνικής οικονομίας. Σε αυτή την κρίσιμη περίοδο η ισχυροποίηση της ανάπτυξης της οικονομίας της χώρας μας με την δημιουργία ενός ταχύτερου και ευέλικτου φιλοεπενδυτικού περιβάλλοντος με βασικό άξονα την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας είναι κάτι περισσότερο από απαραίτητη. Ενίσχυσης που έχουν ανάγκη όλες οι επιχειρήσεις. Άλλωστε στην κυκλική οικονομία δεν υπάρχουν παρακάμψεις ενώ ενίοτε οι «φυγόκεντρες δυνάμεις» μπορεί να αποδειχθούν λανθασμένες στην οικονομική γεωγραφία της ανάπτυξης και των επενδύσεων.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ