Ο Όμιλος ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ υλοποιεί τα τελευταία χρόνια μεγάλες επενδύσεις, στο πλαίσιο της ενεργειακής μετάβασης και του ψηφιακού μετασχηματισμού του, ενώ διατηρεί σημαντικό αριθμό θέσεων εργασίας και συμβάλλει στη βελτίωση των οικονομικών μεγεθών στις χώρες που δραστηριοποιείται δημιουργώντας, επιπροσθέτως, μετρήσιμα αποτελέσματα στην ανάπτυξη, την απασχόληση και το εθνικό προϊόν. Ως ένας σύγχρονος και δυναμικός ενεργειακός Όμιλος που κατέχει ηγετική θέση στην Ελλάδα και την ευρύτερη περιοχή της ΝΑ Ευρώπης, δίνει διαχρονικά έμφαση στην καινοτομία, ενώ κάθε χρόνο θέτει στόχους που αντικατοπτρίζουν τις θεμελιώδεις αξίες του και αποδεικνύουν τη δέσμευσή του να λειτουργεί με κοινωνικά και περιβαλλοντικά υπεύθυνο τρόπο.

Ο Όμιλος ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ έχει αναγνωρίσει τη σημασία των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης του ΟΗΕ και έχει δεσμευτεί, μέσω της ενσωμάτωσης τους στην στρατηγική του, στη συλλογική προσπάθεια που διενεργείται διεθνώς, ενώ έχει εναρμονίσει όλες του τις δραστηριότητές με τις αρχές της κοινωνικά υπεύθυνης επιχειρηματικής δράσης. Η προσέγγιση αυτή αποτυπώνεται και στη γενική πολιτική Εταιρικής Υπευθυνότητας, που ακολουθείται την τελευταία δεκαετία, πάντα με γνώμονα το μεγαλύτερο ανθρώπινο όφελος με τις λιγότερες περιβαλλοντικές επιπτώσεις.

Η συνεισφορά άμεσα και έμμεσα στην οικονομική ανάπτυξη της χώρας, αλλά και στην ευρύτερη κοινωνία, επιβεβαιώνει την πολυετή προσφορά του Ομίλου και των θυγατρικών του. Είναι ενδεικτικό ότι, μόνο το έτος 2020, ο κορυφαίος ενεργειακός Όμιλος της χώρας επένδυσε πάνω από 10,2 εκατ. € σε δράσεις εταιρικής υπευθυνότητας, με στόχο να βελτιώσει την ποιότητα ζωής των κατοίκων των τοπικών κοινωνικών, αλλά και να συνεισφέρει στην ευρύτερη κοινωνία στην οποία δραστηριοποιείται. H κοινωνική προσφορά του Ομίλου για την αντιμετώπιση της πανδημίας έφτασε το ποσό των 8 εκατ. €.

Ταυτόχρονα, ο Όμιλος ΕΛΠΕ, μέσω της δραστηριότητάς του, αποδίδει διαχρονικά ένα ισχυρό δημόσιο έσοδο στην εθνική Οικονομία. Η ετήσια συνεισφορά σε φόρους και τέλη ανήλθε το 2020 σε 2,83 δισ. € άμεσων και έμμεσων φόρων προς στο Ελληνικό Δημόσιο, ποσό το οποίο αντιστοιχεί στο 6,55% των ετήσιων φορολογικών εσόδων του κράτους.

Ο Όμιλος λειτουργεί στην Ελλάδα 3 διυλιστήρια, 2 εμφιαλωτήρια υγραερίου, 1 μονάδα παραγωγής και συσκευασίας λιπαντικών, 15 εγκαταστάσεις αποθήκευσης και διανομής καυσίμων και 23 σταθμούς ανεφοδιασμού αεροσκαφών. Παράλληλα, διαθέτει εκτεταμένο δίκτυο άνω των 1.700 πρατηρίων στην Ελλάδα, με τα εμπορικά σήματα της ΕΚΟ και της BP. Οι άμεσες θέσεις απασχόλησης που διατηρεί είναι 3.460, ενώ 238 εκατ. € δόθηκαν το 2020 σε μισθούς και πρόσθετες παροχές για τους εργαζομένους.

Η προστιθέμενη αξία στο σύνολο της εφοδιαστικής αλυσίδας που δημιουργεί ο Όμιλος ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ξεπερνά τα 6 δισ. €, μέσω της συνεργασίας του με περίπου 12.000 ενεργούς προμηθευτές*. Αξίζει να σημειωθεί επίσης η συνεισφορά του σε τοπικό επίπεδο, καθώς συνεργάζεται με περίπου 300 προμηθευτές της περιφέρειας για την κάλυψη των βιομηχανικών και εμπορικών αναγκών του.

Με στόχο τη διατήρηση του ανταγωνιστικού πλεονεκτήματός του, αλλά και την ενίσχυση ολόκληρης της αλυσίδας αξίας, ο Όμιλος ΕΛΠΕ μετασχηματίζεται ταχεία σε έναν καινοτόμο Όμιλο παροχής ενεργειακών προϊόντων χαμηλού αποτυπώματος άνθρακα, ενώ την ίδια ώρα βρίσκεται σε ετοιμότητα ώστε να ανταποκριθεί στις ανάγκες της κοινωνίας, αφουγκραζόμενος τις προσδοκίες όλων των ενδιαφερομένων μερών, με σκοπό την ευημερία και συνοχή του κοινωνικού συνόλου.

*ως ενεργοί προμηθευτές ορίζονται οι προμηθευτές οι οποίοι είχαν συνεργασία με τον Όμιλο την τελευταία τριετία

 

 

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε  το https://sustainabilityreport2020.helpe.gr