Εντυπωσιακή αύξηση κερδών και τζίρου πέτυχε το α΄ εξάμηνο του έτους, το Ιατρικό Αθηνών, βελτιώνοντας εντυπωσιακά τα αποτελέσματα σε σχέση με το αντίστοιχο περυσινό εξάμηνο.

Η άνοδος των οικονομικών μεγεθών σε σχέση με την προηγουμένη αντίστοιχη περίοδο είναι αποτέλεσμα δυο κυρίως παραγόντων: των στοχευμένων στρατηγικών κινήσεων ανάπτυξης του Ομίλου, αλλά και της σημαντικής βελτίωσης της πορείας της ελληνικής οικονομίας, καθώς το περσινό 6μηνο είχε επηρεαστεί αρνητικά πολύ περισσότερο από την πανδημία του Covid19.

Ειδικότερα:

– Σε ενοποιημένη βάση, ο κύκλος εργασιών του Ομίλου ανήλθε στο ποσό ευρώ 114,606 εκατ. ευρώ, έναντι 90,258 εκατ. ευρώ, το ίδιο διάστημα  του 2020, σημειώνοντας αύξηση κατά 27%.

– Τα λειτουργικά κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε ευρώ 19,087 εκατ. ευρώ, έναντι 8,558 εκατ. ευρώ, το διάστημα του 2020 σημειώνοντας αύξηση 123 %.

– Τα κέρδη μετά από φόρους του Ομίλου διαμορφώθηκαν στο ποσό ευρώ 7,879 εκατ. ευρώ, έναντι ζημίας ευρώ 277.000 ευρώ  του Α΄ Εξαμήνου του 2020.

– Τα ταμειακά διαθέσιμα του Ομίλου ανήλθαν στα ευρώ 58,39 εκατ. ευρώ, έναντι 25,51 εκατ. ευρώ την αντίστοιχο περυσινή περίοδο.

– Η καθαρή δανειακή θέση του Ομίλου μειώθηκε κατά 5% ή ευρώ 5,535 εκατ. ευρώ και διαμορφώθηκε στα 98,867 εκατ. από 104,402 εκατ. ευρώ πέρυσι. Πρόσφατα, ο Όμιλος μας προέβη στην υπογραφή του νέου Ομολογιακού Δανείου, συνολικής ονομαστικής αξίας ευρώ 100,290 εκατ. ευρώ. Το νέο Ομολογιακό Δάνειο προβλέπει περίοδο αποπληρωμής έως το 2026 με δυνατότητα παράτασης για δύο ακόμα έτη. Το προϊόν του Ομολογιακού Δανείου θα χρησιμοποιηθεί για την αναχρηματοδότηση του υφιστάμενου κοινοπρακτικού ομολογιακού δανείου καθώς και την αποπληρωμή υφιστάμενων βραχυπρόθεσμων δανειακών υποχρεώσεων.

Τέλος, ο Όμιλος προχωράει συστηματικά το μακροπρόθεσμο επενδυτικό του πλάνο συνολικού ύψους 50 εκ ευρώ το οποίο περιλαμβάνει επενδύσεις σε Ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό τελευταίας γενιάς καθώς και κτιριακές επεκτάσεις στα νοσοκομεία του Ομίλου. Στη Θεσσαλονίκη ειδικότερα, στο Ιατρικό Διαβαλκανικό Θεσσαλονίκης, έχει ξεκινήσει η ανέγερση νέου συγκροτήματος γραφείων ιατρών, ερευνητικού και εκπαιδευτικού κέντρου καθώς και σχολής νοσηλευτικής. Η διοίκηση της Εταιρείας θεωρεί ότι το 6μηνο της τρέχουσας χρήσης επιβεβαιώνει τις θετικές προοπτικές του Ομίλου τόσο για το σύνολο της  τρέχουσας χρήσης όσο και για τα επόμενα χρόνια.