Ξεκινά από την ερχόμενη Παρασκευή, 16 Ιουλίου, η υποβολή των αιτήσεων της δεύτερης πρόσκλησης για τη δράση του Μέτρου 3.1.9 «Προσωρινή παύση των αλιευτικών δραστηριοτήτων ως συνέπεια της επιδημικής έκρηξης της Covid-19», της Ενωσιακής Προτεραιότητας 1, του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας και Θάλασσας 2014-2020».

Η εν λόγω δράση αφορά την παροχή οικονομικών ενισχύσεων προς αλιείς, οι οποίοι επλήγησαν από την πανδημία του κορονοϊού. Σύμφωνα με την πρόσκληση, την οποία υπογράφει ο γγ Ενωσιακών Πόρων και Υποδομών, Δημήτρης Παπαγιαννίδης, η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων έχει οριστεί για την Τετάρτη 15 Σεπτεμβρίου.

Η ελάχιστη μηνιαία αποζημίωση για τις μηχανότρατες ανέρχεται σε 10.000 ευρώ και η μέγιστη σε 24.000 ευρώ, ενώ για τα γρι-γρι η ελάχιστη στις 8.000 ευρώ και η μέγιστη μηνιαία αποζημίωση σε 24.000 ευρώ.

Αυξημένα είναι τα ποσά που αφορούν στα σκάφη που αλιεύουν μεγάλα πελαγικά είδη, σε σχέση με την πρώτη πρόσκληση, καθώς πλέον η ελάχιστη μηνιαία αποζημίωση ανέρχεται σε 4.000 ευρώ, αντί των 2.000 ευρώ που ήταν στην πρώτη πρόσκληση, και η μέγιστη σε 15.000 ευρώ, έναντι των 10.000 ευρώ της πρώτης πρόσκλησης.

Τέλος, στα ίδια επίπεδα παραμένουν οι αποζημιώσεις για τα σκάφη παράκτιας αλιείας, με την ελάχιστη μηνιαία αποζημίωση να ξεκινά από τα 900 ευρώ και η μέγιστη να αγγίζει τα 4.500 ευρώ.

Δικαιούχοι – Όροι και προϋποθέσεις

Δικαιούχοι των οικονομικών ενισχύσεων, όπως αναφέρεται στην πρόσκληση, είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ιδιοκτήτες αλιευτικών σκαφών, τα σκάφη των οποίων είναι νηολογημένα ή λεμβολογημένα /εγγεγραμμένα σε ΒΕΜΣ ως ενεργά σκάφη, φέρουν Δορυφορική Συσκευή Αυτόματου Εντοπισμού Σκάφους (VMS) ή ημερολόγιο γέφυρας όσοι δεν έχουν την υποχρέωση εγκατάστασης VMS, και έχουν ασκήσει αλιευτική δραστηριότητα στη θάλασσα για τουλάχιστον 120 ημέρες, κατά τη διάρκεια των δύο ημερολογιακών ετών που προηγούνται της ημερομηνίας υποβολής της αίτησης στήριξης.

Η πιστοποίηση της άσκησης αλιευτικής δραστηριότητας στη θάλασσα, για τουλάχιστον 120 ημέρες, κατά τη διάρκεια των δύο ημερολογιακών ετών που προηγούνται της ημερομηνίας υποβολής της αίτησης στήριξης διενεργείται:

– Για τα σκάφη που φέρουν ηλεκτρονικό ημερολόγιο αλιείας (ERS logbook), μέσω των δεδομένων που έχουν υποβληθεί και καταχωρηθεί μέσω του ηλεκτρονικού ημερολογίου αλιείας (ERS_logbook) και τηρούνται στη βάση του Ολοκληρωμένου Συστήματος Παρακολούθησης και Καταγραφής Αλιευτικών Δραστηριοτήτων (ΟΣΠΑ), της Γενικής Διεύθυνσης Αλιείας του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

– Για τα σκάφη που δεν διαθέτουν ηλεκτρονικό ημερολόγιο αλιείας (ERS logbook), αποκλειστικά και μόνο λόγω του γεγονότος ότι δεν έχουν σχετική υποχρέωση, μέσω των στοιχείων που έχουν καταγραφεί στο θεωρημένο -μέχρι και 31/03/2021 για αλιευτικές δραστηριότητες που είχαν γίνει μέχρι 31/12/2020- από την αρμόδια Λιμενική Αρχή, Ημερολόγιο Γέφυρας του σκάφους.

Τέλος, τα σκάφη που προβαίνουν σε προσωρινή παύση των αλιευτικών δραστηριοτήτων τους θα πρέπει:

– Να είναι εγγεγραμμένα στα Ελληνικά Νηολόγια/Λεμβολόγια /ΒΕΜΣ και καταχωρημένα στο Εθνικό Αλιευτικό Μητρώο (ΕΑΜ). Τα στοιχεία της αλιευτικής άδειας και των λοιπών πιστοποιητικών εγγράφων (ιδιοκτησία-ναυπηγικά χαρακτηριστικά-κ.λπ.) να συμφωνούν με τα καταγεγραμμένα στοιχεία του ΕΑΜ. Σε αντίθετη περίπτωση, ο δικαιούχος πρέπει να μεριμνήσει για την επικαιροποίηση ή διόρθωση αυτών, ώστε να υπάρχει πλήρης συμφωνία μεταξύ αλιευτικής άδειας, λοιπών ναυτιλιακών εγγράφων και ΕΑΜ.

– Να διαθέτουν επαγγελματική αλιευτική άδεια και ειδική άδεια αλίευσης (εφόσον απαιτείται) σε ισχύ τόσο κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης για ένταξη, όσο και καθ’ όλη την περίοδο που αιτούνται ενίσχυση για την προσωρινή παύση της αλιευτικής δραστηριότητας του σκάφους.

– Να πληρούν όλες τις προϋποθέσεις της Ενωσιακής και Εθνικής νομοθεσίας που διέπει τα επαγγελματικά αλιευτικά σκάφη.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ