Είκοσι ημέρες έχουν περάσει από το άνοιγμα του TAΧΙSNET για την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων και έχουν ξεκινήσει ήδη οι συζητήσεις για παράταση στις ημερομηνίες υποβολής. Όπως εκτιμούν το οικονομικό επιμελητήριο και oι λογιστές, η υποβολή θα διαρκέσει μέχρι και τον Σεπτέμβριο, προκειμένου να επιλυθούν προβλήματα στα έντυπα Ε1 και Ε2, τα οποία δημιουργούνται κυρίως από την καθυστέρηση αποστολής των βεβαιώσεων αποδοχών στη φορολογική διοίκηση.

Μέχρι στιγμής, οι φορολογούμενοι μπορούν να υποβάλουν τη φορολογική τους δήλωσή είτε έως τις 28 Ιουλίου είτε έως στις 27 Αυγούστου 2021. Στην περίπτωση αυτή, θα πρέπει μέχρι το τέλος του ίδιου μήνα να πληρώσουν τις δύο πρώτες δόσεις του φόρου εισοδήματος (Ιουλίου και Αυγούστου). Το υπόλοιπο ποσό του φόρου θα εξοφληθεί σε έξι μηνιαίες δόσεις, με την τελευταία δόση να καταβάλλεται στις 28 Φεβρουαρίου 2022. Όσοι φορολογούμενοι εξοφλήσουν τον φόρο εφάπαξ μέχρι τις 28 Ιουλίου θα λάβουν έκπτωση φόρου 3%.

Το νέο έντυπο Ε1 και οι νέοι κωδικοί

Αναφορικά με το έντυπο Ε1, περιλαμβάνει νέους κωδικούς που αφορούν τις ηλεκτρονικές αποδείξεις, τις ανακαινίσεις ακινήτων, τη φορολόγηση των αθλητών, τους συνταξιούχους του εξωτερικού, την παραγωγή ηλεκτρικών οχημάτων.

Αναλυτικότερα, οι αλλαγές στο νέο έντυπο Ε1 είναι οι εξής:

Νέος κωδικός 023: Συμπληρώνεται από όσους εξαιρούνται από την πραγματοποίηση δαπανών με ηλεκτρονικά μέσα.

Νέοι κωδικοί 359-397: Αφορούν τα εισοδήματα των αθλητών και των προπονητών που αποκτήθηκαν από την 1/1/2020. Προβλέπει ότι η κλίμακα φορολογίας εισοδήματος εφαρμόζεται για το εισόδημα που αποκτούν οι αμειβόμενοι αθλητές και οι προπονητές από τις αθλητικές ανώνυμες εταιρείες, τα τμήματα αμειβόμενων αθλητών ή τα αναγνωρισμένα αθλητικά σωματεία, και οι εκπαιδευτές των Διαιτητών Ομαδικών Αθλημάτων από τις Ομοσπονδίες, εφόσον τα ποσά τα οποία λαμβάνουν εφάπαξ ή τμηματικά για την υπογραφή του συμβολαίου μετεγγραφής ή την ανανέωση ή τη λύση του συμβολαίου συνεργασίας τους δεν υπερβαίνουν τα σαράντα χιλιάδες ευρώ εντός του οικείου φορολογικού έτους. Αν το εισόδημα του προηγούμενου εδαφίου υπερβαίνει τα σαράντα χιλιάδες ευρώ, φορολογείται με φορολογικό συντελεστή 22% και με εξάντληση της φορολογικής υποχρέωσης. Η ρύθμιση αφορά τόσο Έλληνες όσο και ξένους που δραστηριοποιούνται στον χώρο του αθλητισμού, γι’ αυτό και θα προστεθούν καινούργιοι κωδικοί στον πίνακα 4Α, στον οποίο και δηλώνονται τα εισοδήματα από μισθούς και συντάξεις.

Νέος κωδικός 041: Εναλλακτική φορολόγηση εισοδήματος φυσικών προσώπων, δικαιούχων εισοδήματος από συντάξεις που προκύπτουν στην αλλοδαπή, τα οποία μεταφέρουν τη φορολογική τους κατοικία στην Ελλάδα.

Νέοι κωδικοί 437-438: Ενεργοποιείται ο μειωμένος φορολογικός συντελεστής για όσους ασχολούνται με την παραγωγή ηλεκτρικών οχημάτων, αγαθών ή ειδών σχετικά με τα ηλεκτρικά οχήματα. Για τα φυσικά πρόσωπα που ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα παραγωγής ηλεκτρικών οχημάτων και αγαθών ή ειδών σχετικών με τα ηλεκτρικά οχήματα, ο φορολογικός συντελεστής κάθε κλιμακίου μειώνεται κατά πέντε ποσοστιαίες μονάδες μόνο στο εισόδημα που αποκτάται από τη δραστηριότητα αυτήν, αρχής γενομένης από το φορολογικό έτος μέσα στο οποίο πραγματοποιήθηκαν για πρώτη φορά κέρδη από την παραγωγή αυτήν και έως τη συμπλήρωση πέντε κερδοφόρων φορολογικών ετών.

Νέοι κωδικοί 423-424: Αφορά μετοχές – stock options. Το εισόδημα που προκύπτει για εργαζόμενο ή εταίρο ή μέτοχο από νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα με τη μορφή δικαιωμάτων προαίρεσης απόκτησης μετοχών, όπως αυτά προσδιορίζονται κατά τον χρόνο άσκησης του δικαιώματος προαίρεσης και ανεξαρτήτως εάν συνεχίζει να ισχύει η εργασιακή σχέση, αποτελεί εισόδημα από υπεραξία, εφόσον μεταβιβαστούν οι μετοχές μετά από τη συμπλήρωση είκοσι τεσσάρων μηνών από την απόκτηση των δικαιωμάτων προαίρεσης, και υπόκειται σε φόρο εισοδήματος φυσικών προσώπων

Νέοι κωδικοί 625-626: Δηλώνονται τα ποσά έκπτωσης για όσους εισέφεραν κεφάλαια σε κεφαλαιουχική εταιρεία που είναι εγγεγραμμένη στο Εθνικό Μητρώο Νεοφυών Επιχειρήσεων. Την έκπτωση φόρου προβλέπει ο νόμος, που ορίζει ότι στην περίπτωση που φορολογούμενος-φυσικό πρόσωπο εισφέρει κεφάλαιο (angel investor), σε κεφαλαιουχική εταιρεία που είναι εγγεγραμμένη στο Εθνικό Μητρώο Νεοφυών Επιχειρήσεων, ποσό έως 300.000 ευρώ εκπίπτει το 50% του ποσού της εισφοράς από το φορολογητέο εισόδημα.

Νέοι κωδικοί 627-628: Δηλώνονται οι δαπάνες αναβάθμισης κτιρίων και ανακαινίσεων. Σύμφωνα με τον νόμο, οι δαπάνες που πραγματοποιήθηκαν για τη λήψη υπηρεσιών που σχετίζονται με την ενεργειακή, λειτουργική και αισθητική αναβάθμιση κτιρίων, τα οποία δεν έχουν ενταχθεί σε πρόγραμμα αναβάθμισης κτιρίων, μειώνουν ισόποσα κατανεμημένες σε περίοδο τεσσάρων ετών, σε ποσοστό 40% του ύψους τους, τον φόρο εισοδήματος των φυσικών προσώπων, μέχρι του αναλογούντος για κάθε φορολογικό έτος φόρου, με ανώτατο συνολικά όριο δαπάνης τα 16.000 ευρώ. Η έκπτωση που μπορεί να κερδίσει ο φορολογούμενος ανέρχεται κατ’ έτος στο ποσό των 1.600 ευρώ.

Νέοι κωδικοί 629-630: Αφορά τις δωρεές που έγιναν προς το Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα «Σταύρος Νιάρχος» (ΚΠΙΣΝ) για την ενίσχυση της Εθνικής Βιβλιοθήκης και της Λυρικής Σκηνής. Εκπίπτουν από το φορολογητέο εισόδημα βάσει νομοθετικής διάταξης που έχει ψηφιστεί από το 2009. Κατά την περίοδο Διαχείρισης του Κέντρου Πολιτισμού και μετά την παράδοση του Κέντρου Πολιτισμού στο Ελληνικό Δημόσιο, τα χρηματικά ποσά που καταβάλλονται στην ΕΒΕ ή στην ΕΛΣ ή στον Οργανισμό από φορολογούμενους, λόγω δωρεάς ή χορηγίας σε οποιονδήποτε από τους φορείς αυτούς, θα αφαιρούνται από το συνολικό εισόδημά τους.

Νέος κωδικός 631: Αφορά τις κάθε είδους δωρεές, επιχορηγήσεις, επιδοτήσεις, χορηγίες, χρηματικές παροχές ή παροχές σε είδος προς την Επιτροπή «Ελλάδα 2021» και υπέρ αυτής, που πραγματοποιούνται από φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα, αναγνωρίζονται φορολογικά ως εκπιπτόμενες δαπάνες αφαιρούμενες του συνολικού εισοδήματός τους.

Τι ισχύει για τα τεκμήρια

Ο νέος κωδικός που βρίσκεται στο έντυπο Ε1 θα αφορά όσους θεωρούνται πληττόμενοι και θα εξαιρεθούν από τη διαδικασία προσδιορισμού του φόρου με βάση τα τεκμήρια διαβίωσης, αλλά και του μέτρου των αποδείξεων.

Αυτό σημαίνει ότι όσοι με κρατική εντολή ανέστειλαν την εργασία τους, περιόρισαν τις επαγγελματικές του δραστηριότητες και έλαβαν κρατική ενίσχυση-επιδότηση ή ως ιδιοκτήτες ακινήτων εισέπραξαν μειωμένα ενοίκια θα δουν τον συγκεκριμένο κωδικό προσυμπληρωμένο και θα απαλλαχθούν από τα τεκμήρια και τα πρόστιμα που προβλέπει η νομοθεσία για όσους δεν έκαναν το 2020 ηλεκτρονικές πληρωμές μέχρι το όριο του 30% του εισοδήματός τους.

Οι «τυχεροί» οι οποίοι δεν θα επιβαρυνθούν φέτος με τεκμήρια είναι οι κάτωθι φορολογούμενοι.

• Εργαζόμενοι των οποίων η σύμβαση τέθηκε σε αναστολή, ανεξαρτήτως χρονικού διαστήματος.

• Εργαζόμενοι οι οποίοι εντάχθηκαν στο πρόγραμμα Συν-Εργασία, ανεξαρτήτως χρονικού διαστήματος.

• Εργαζόμενοι των οποίων η σύμβαση ναυτολόγησης τέθηκε σε αναστολή (σε οποιοδήποτε χρονικό διάστημα εντός του 2020).

• Φυσικά πρόσωπα τα οποία ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα και τα οποία χαρακτηρίστηκαν ως πληττόμενα λόγω πανδημίας ή ανέστειλαν τη λειτουργία τους, ανεξαρτήτως χρονικού διαστήματος.

• Ιδιοκτήτες ακινήτων οι οποίοι έλαβαν μειωμένα ενοίκια εντός του 2020 και οι οποίοι έχουν υποβάλει έστω και μία εγκεκριμένη δήλωση Covid.

Εφόσον το τεκμαρτό τους εισόδημα ξεπερνά το πραγματικό, δεν θα φορολογηθούν βάσει τεκμηρίων. Ωστόσο, θα πρέπει να ισχύουν σωρευτικά οι κάτωθι προϋποθέσεις:

• Τουλάχιστον σε ένα από τα δύο προηγούμενα έτη δεν φορολογήθηκαν βάσει τεκμηρίων.

• Δεν παρουσιάζουν αύξηση αντικειμενικών δαπανών και υπηρεσιών για το έτος 2020 σε σχέση με το 2019.

• Σε περίπτωση απόκτησης περιουσιακών στοιχείων, η δαπάνη δικαιολογείται από τα χρηματικά ποσά που αναγράφονται στη δήλωση.

Σε περίπτωση που για τα δύο προηγούμενα έτη φορολογήθηκαν βάσει τεκμηρίων, εάν για το φορολογικό έτος 2020 προκύπτει προστιθέμενη διαφορά δαπανών, τότε θα ληφθεί υπόψη το μικρότερο ποσό αντικειμενικών δαπανών και υπηρεσιών μεταξύ των ετών 2018-2019-2020, εφόσον εντός του 2020 δεν παρουσιάζεται αύξηση των αντικειμενικών δαπανών και υπηρεσιών σε σχέση με το 2019.

Οι εξαιρέσεις στις e-αποδείξεις

Σε ό,τι αφορά τις ηλεκτρονικές αποδείξεις, εξαίρεση από το «πέναλτι» μη συλλογής του απαιτούμενου ποσού έχουν οι παρακάτω κατηγορίες:

• Εργαζόμενοι των οποίων η σύμβαση τέθηκε σε αναστολή, ανεξαρτήτως χρονικού διαστήματος.

• Εργαζόμενοι οι οποίοι εντάχθηκαν στο πρόγραμμα Συν-Εργασία, ανεξαρτήτως χρονικού διαστήματος.

• Εργαζόμενοι των οποίων η σύμβαση ναυτολόγησης τέθηκε σε αναστολή (σε οποιοδήποτε χρονικό διάστημα εντός του 2020).

• Φυσικά πρόσωπα τα οποία ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα και τα οποία χαρακτηρίστηκαν ως πληττόμενα λόγω πανδημίας ή ανέστειλαν την λειτουργία τους, ανεξαρτήτως χρονικού διαστήματος.

• Ιδιοκτήτες ακινήτων οι οποίοι έλαβαν μειωμένα ενοίκια εντός του 2020 και οι οποίοι έχουν υποβάλει έστω και μία εγκεκριμένη δήλωση Covid.

• Φορολογούμενοι που έχουν συμπληρώσει το 60ό έτος ηλικίας τους κατά τις 31/12/2019.

Για τους φορολογουμένους που δεν υπάγονται στις ανωτέρω κατηγορίες, στην περίπτωση που το συνολικό ποσό των αποδείξεων είναι υψηλότερο του 20% αλλά υπολείπεται του απαιτούμενου 30% του πραγματικού εισοδήματος, ο συντελεστής για το «πέναλτι» μειώνεται στο 11%, αντί του 22%.

της Αμαλίας Κάτζου

Δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα Παρασκήνιο