Το Διοικητικό Συμβούλιο της INTERLIFE Α.Α.Ε.Γ.Α. σε συνέχεια της εκλογής του από την Τακτική Γενική Συνέλευση της Εταιρείας στις 16/06/2021, συγκροτήθηκε σε σώμα στις 17/6/2021, ορίζοντας τις ιδιότητες των μελών του ως εκτελεστικά και μη εκτελεστικά και εκλέγοντας με ομόφωνη απόφαση των μελών του, ως Πρόεδρο & Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρείας τον Ιωάννη Παν. Βοτσαρίδη, ως Αντιπρόεδρο, τον Ευάγγελο Δρυμπέτα και ως Αναπληρωτή Διευθύνοντα Σύμβουλο τον Κωνσταντίνο Βοτσαρίδη.

Οι ιδιότητες των μελών του νέου Διοικητικού Συμβουλίου έχουν ως εξής:

  1. Ιωάννης Βοτσαρίδης, εκτελεστικό μέλος, ως Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος
  2. Ευάγγελος Δρυμπέτας, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος, ως Αντιπρόεδρος
  3. Κωνσταντίνος Βοτσαρίδης, εκτελεστικό μέλος, ως Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος
  4. Γεωργία Βοτσαρίδου, εκτελεστικό μέλος, ως Μέλος
  5. Αθανάσιος Πρόιος, εκτελεστικό μέλος, ως Μέλος
  6. Ευαγγελία Μηντζιώρη, εκτελεστικό μέλος, ως Μέλος
  7. Δημήτριος Παπαδόπουλος, μη εκτελεστικό μέλος, ως Μέλος
  8. Πασχαλίνα Γούτα, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος, ως Μέλος
  9. Στυλιανή Αλεξανδρή, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος, ως Μέλος

Η θητεία του νέου Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το ισχύον καταστατικό της Εταιρίας, έχει διάρκεια 5 έτη.

Αναλυτικές πληροφορίες για όλες τις αποφάσεις που ελήφθησαν στην από 16.06.2021 Τακτική Γενική Συνέλευση μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα της Εταιρίας www.interlife.gr