Θετικά λειτουργικά αποτελέσματα μέσα σε ένα ιδιαίτερα αρνητικό περιβάλλον διύλισης που επηρεάζει τη βασική δραστηριότητα του Ομίλου ανακοίνωσε η “Ελληνικά Πετρέλαια” (ΕΛΠΕ).

Τα δημοσιευμένα κατά ΔΠΧΑ Κέρδη EBITDA διαμορφώνονται στα €176 εκατ. και τα Καθαρά Κέρδη στα €90 εκατ.. Τα Συγκρίσιμα Κέρδη EBITDA ανήλθαν στα €60 εκατ., με τα αντίστοιχα Καθαρά Κέρδη στα €2 εκατ. Τα υψηλά δημοσιευμένα κέρδη οφείλονται κυρίως στην ανάκαμψη των διεθνών τιμών και την επίπτωση τους στην αποτίμηση αποθεμάτων, καλύπτοντας ένα σημαντικό μέρος των απωλειών που κατέγραψε ο Όμιλος το 2020, όταν η πανδημία οδήγησε σε απότομη μείωση των τιμών αργού πετρελαίου και προϊόντων.

Σε σχέση με τη λειτουργική κερδοφορία, εξαιρώντας δηλαδή την επίπτωση από τις διεθνείς τιμές, οι επιδόσεις των διυλιστηρίων διεθνώς συνεχίζουν να επηρεάζονται από τη μειωμένη ζήτηση πετρελαιοειδών στα καύσιμα κίνησης και ιδιαίτερα σε καύσιμα αεροπορίας, λόγω των περιορισμών στις μετακινήσεις. Η κατηγορία αυτή αποτελεί ένα μεγάλο ποσοστό της παραγωγής και των πωλήσεων τους, με αποτέλεσμα να συνεχίζεται η περίοδος ιδιαίτερα χαμηλών περιθωρίων διύλισης. Όσον αφορά την Ελληνική αγορά, η ζήτηση καυσίμων στο τελευταίο τρίμηνο, καταγράφεται ως η χαμηλότερη ιστορικά, καθώς, καθ’ όλη τη διάρκεια του τριμήνου, επικράτησαν αυστηροί περιορισμοί στις εσωτερικές μετακινήσεις και τα ταξίδια.

Επιπλέον, σύμφωνα με το νέο πλαίσιο εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα για την Ευρωπαϊκή βιομηχανία, αυξήθηκαν σημαντικά οι ποσότητες δικαιωμάτων ρύπων που πρέπει να αγοραστούν από τη διεθνή αγορά. Αυτή η εξέλιξη, σε συνδυασμό με τη μεγάλη αύξηση της τιμής τους, επιβαρύνει σημαντικά το κόστος λειτουργίας των Ευρωπαϊκών διυλιστηρίων και την ανταγωνιστικότητά τους σε σχέση με τρίτες χώρες.

Σε αυτό το περιβάλλον, ο Όμιλος διατήρησε τις καλές λειτουργικές του επιδόσεις. Συγκεκριμένα, η απόδοση των διυλιστηρίων, η αριστοποίηση εφοδιασμού, παρά τη μειωμένη διαθεσιμότητα αργών, η αύξηση μεριδίων αγοράς στην εγχώρια αγορά και εισαγωγή νέων διαφοροποιημένων προϊόντων στη λιανική εμπορία, καθώς και η ιστορικά υψηλότερη κερδοφορία στον κλάδο Πετροχημικών, αντιστάθμισαν εν μέρει το δυσμενές επιχειρησιακό περιβάλλον.

Τον Απρίλιο, ο Όμιλος προχώρησε σε επικαιροποίηση της στρατηγικής του, λαμβάνοντας υπόψιν την επιταχυνόμενη ενεργειακή μετάβαση, εξειδικεύοντας τους στόχους του αναφορικά με θέματα Περιβάλλοντος – Κοινωνίας – Διακυβέρνησης (ESG), καθώς και τα μέσα επίτευξής τους. Συγκεκριμένα η νέα στρατηγική “Vision 2025” βασίζεται σε 5 βασικούς πυλώνες:

– Καθορισμός συγκεκριμένων περιβαλλοντικών στόχων, συμπεριλαμβανομένης της βελτίωσης κατά 50% του αποτυπώματος αερίων του θερμοκηπίου έως το 2030, με δέσμευση για net zero έως το 2050

– Αναπροσαρμογή επιχειρηματικής στρατηγικής και την ανάπτυξη του εναλλακτικού πυλώνα δραστηριότητας σε καθαρή ενέργεια

– Μετάβαση σε μια κατάλληλη εταιρική δομή για τις δραστηριότητες του Ομίλου με τρόπο που να προωθεί τη στρατηγική αυτή

– Αναβάθμιση της εταιρικής διακυβέρνησης, σύμφωνα με το νέο νομικό πλαίσιο και τις βέλτιστες διεθνείς πρακτικές

– Υιοθέτηση νέας εταιρικής ταυτότητας που θα αναδεικνύει τη νέα εικόνα του Ομίλου

Στο πλαίσιο δημιουργίας ενός ισορροπημένου χαρτοφυλακίου ο Όμιλος επιδιώκει τη δραστική μείωση των εκπομπών άνθρακα στις δραστηριότητες αλυσίδας αξίας προϊόντων πετρελαίου, μέσω έργων βελτίωσης ενεργειακής απόδοσης και χρήσης καθαρότερων μορφών ενέργειας, μετάβαση σε καθαρότερα καύσιμα και υιοθέτηση τεχνολογιών μπλε/πράσινου υδρογόνου. Επιπλέον στοχεύει στην ανάπτυξη σημαντικού χαρτοφυλακίου ΑΠΕ, 600 MW μέχρι το 2025 και 2 GW μέχρι το 2030, αρχικά σε Φ/Β και χερσαία αιολικά, με μελλοντική επέκταση σε θαλάσσια αιολικά και εφαρμογές αποθήκευσης, τόσο σε οργανική ανάπτυξη όσο και σε εξαγορές, στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Σημειώνεται ότι οι εργασίες κατασκευής του Φ/Β πάρκου 204 MW στην Κοζάνη συνεχίζονται σύμφωνα με τον προγραμματισμό και έχει ήδη ολοκληρωθεί σχεδόν το 40% του έργου.

Σε ό,τι αφορά τον κλάδο πετροχημικών, έχει ήδη εγκριθεί η επένδυση ύψους €35 εκατ. για αύξηση της δυναμικότητας της μονάδας παραγωγής πολυπροπυλενίου στη Θεσσαλονίκη σε 300 χιλ. τόνους, με ορίζοντα υλοποίησης τα επόμενα δυόμισι έτη. Η επένδυση αυτή αυξάνει τη καθετοποίηση με τη διύλιση, αυξάνει τις εξαγωγές και συμβάλει στο περιβαλλοντικό αποτύπωμα του Ομίλου. Αναφορικά με τη διαδικασία πώλησης από το ΤΑΙΠΕΔ των εταιρειών ΔΕΠΑ Υποδομών και Εμπορίας (65% ΤΑΙΠΕΔ – 35% ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ), στις οποίες ο Όμιλος συμμετέχει ως από κοινού πωλητής στη ΔΕΠΑ Υποδομών και ως υποψήφιος αγοραστής μέσω κοινού σχήματος με την EDISON στη ΔΕΠΑ Εμπορίας, η κατάθεση των δεσμευτικών προσφορών έχει προγραμματιστεί για τον Ιούλιο του 2021 για τη ΔΕΠΑ Υποδομών, ενώ για τη ΔΕΠΑ Εμπορίας το ΤΑΙΠΕΔ ανακοίνωσε την αναστολή της διαγωνιστικής διαδικασίας μέχρι τουλάχιστον το τέλος του Γ’ τριμήνου.

Σχολιάζοντας τα αποτελέσματα ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ, Ανδρέας Σιάμισιης, επεσήμανε:

“Το περιβάλλον στο οποίο λειτουργούμε τους τελευταίους 14 μήνες είναι το δυσκολότερο που είχαμε να αντιμετωπίσουμε εδώ και πολλά χρόνια. Όλες οι επιχειρήσεις, ως μέλη μιας οικονομίας και κοινωνίας που δοκιμάζεται από την πανδημία και τις επιπτώσεις της, έχουν επηρεαστεί και προσαρμόζουν αντίστοιχα τη λειτουργία και τη στρατηγική τους. Ο κλάδος των πετρελαιοειδών έχει πληγεί περισσότερο από άλλους, καθώς οι περιορισμοί στις μετακινήσεις και στα ταξίδια εξακολουθούν να περιορίζουν σημαντικά τη ζήτηση των προϊόντων μας. Ως αποτέλεσμα, παρά το γεγονός ότι οι τιμές του πετρελαίου έχουν σταδιακά ανέλθει στα προ κρίσης επίπεδα, το διεθνές περιβάλλον διύλισης σημειώνει για τέταρτο τρίμηνο στη σειρά τα χαμηλότερα περιθώρια, ενώ η ζήτηση καυσίμων στις βασικές μας αγορές, υπολείπεται σημαντικά του κανονικού επίπεδου. Στο επόμενο διάστημα αναμένουμε ουσιαστική βελτίωση, καθώς η πρόοδος των εμβολιασμών θα επιτρέψει τις εσωτερικές μετακινήσεις αλλά και τα αεροπορικά ταξίδια σε μια περίοδο σημαντική για τον τουρισμό και ιδιαίτερα για τη χώρα μας.

Τα αποτελέσματα του τριμήνου αντικατοπτρίζουν αυτό το περιβάλλον, με χαμηλή κερδοφορία στον κλάδο διύλισης, ο οποίος λόγω της βαρύνουσας σημασίας που έχει, υπερκαλύπτει τις βελτιώσεις που έχουν επιτευχθεί στις υπόλοιπες επιχειρηματικές μονάδες του Ομίλου. Στα θετικά του τριμήνου προσμετράται και η υψηλή κερδοφορία κατά ΔΠΧΠ λόγω της αύξησης των τιμών, που καλύπτει μεγάλο μέρος των ζημιών που καταγράφηκαν πέρυσι, ενώ η συνεχιζόμενη μείωση του κόστους χρηματοδότησης επιτρέπει τον σχεδιασμό ενός πιο φιλόδοξου πλάνου ανάπτυξης.

Σε επίπεδο στρατηγικής, είναι πλέον επιτακτική η αναγκαιότητα μετασχηματισμού του Ομίλου και η στροφή προς τη Νέα Ενέργεια με επενδύσεις που συμπληρώνουν τις παραδοσιακές μας δραστηριότητες. Ο Όμιλος λειτουργεί με ένα επιχειρηματικό μοντέλο που σχεδιάστηκε με τα δεδομένα της δεκαετίας του 1990 και έχει μεν καταγράψει μια πετυχημένη πορεία μέχρι σήμερα, αλλά χρειάζεται να αλλάξει λαμβάνοντας υπόψη τις τρέχουσες εξελίξεις, καθώς και τις συνθήκες που αναμένεται να επικρατούν στην αγορά ενέργειας και στην οικονομία στα επόμενα χρόνια”.