Σημαντικές ενισχύσεις έως και 100.000 ευρώ θα λάβουν χιλιάδες επιχειρήσεις εστίασης, έτσι ώστε να μπορέσουν να καλύψουν τις άμεσες υποχρεώσεις κατά τη διαδικασία επανεκκίνησης, μέσω του προγράμματος του ΕΣΠΑ που έχει ανακοινώσει η κυβέρνηση.

Ο συνολικός προϋπολογισμός φτάνει στα 330 εκατ. ευρώ και το ύψος του τελικού ποσού εξαρτάται από την εκπλήρωση σειράς προϋποθέσεων, ανάλογα με το μέγεθος και τα χαρακτηριστικά της πληττόμενης επιχείρησης, Μέχρι χθες, ο αριθμός των αιτήσεων πλησίαζε τις 14.000, ενώ η προθεσμία για την υποβολή των σχετικών αιτήσεων λήγει στις 30 Ιουλίου (ώρα 15:00).

Όπως δηλώνει στο «Π» ο πρόεδρος της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών, Βιοτεχνών και Εμπόρων Ελλάδος και μέλος του διοικητικού συμβουλίου της Τραπέζης της Ελλάδος, Γιώργος Καββαθάς, «το πρόγραμμα στήριξης της εστίασης είναι το πρώτο στοχευμένο για κλάδο της οικονομίας και δίνει απαντήσεις ως προς το βασικό πρόβλημα των επιχειρήσεων, που είναι η έλλειψη ρευστότητας». Σύμφωνα με τον κ. Καββαθά, το πρόγραμμα δίνει τη δυνατότητα ουσιαστικής επανεκκίνησης σε περίπου 35.000 πληττόμενες επιχειρήσεις (63% του κλάδου), στις οποίες απασχολούνται 200.000 άτομα. Το υπόλοιπο 37% δεν θα καλυφθεί, καθώς δεν πληροί τον βασικό όρο για μείωση τζίρου πάνω από 30% το 2020 σε σχέση με το 2019.

Όροι

Οι επιχειρήσεις που είναι δικαιούχοι συμμετοχής στο πρόγραμμα πρέπει να πληρούν τους εξής όρους:

1. Το μέγιστο ποσό ενίσχυσης ορίζεται στα 100.000 ευρώ ανά ΑΦΜ και είναι μη επιστρεπτέο.

2. Επιχορηγείται το 7% του τζίρου που προέρχεται από τη δραστηριότητα στην εστίαση (από τον κύριο Κωδικό Αριθμό Δραστηριότητας ή από τον ΚΑΔ με τα μεγαλύτερα έσοδα) για το 2019.

3. Το Κεφάλαιο Κίνησης για την αγορά πρώτων υλών πρέπει να έχει αναλωθεί μέχρι τις 31/12/2021.

4. Οι αιτήσεις υποβάλλονται στο ΠΣΚΕ του υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, στη διεύθυνση www.ependyseis.gr.

6. Η αξιολόγηση των αιτήσεων χρηματοδότησης γίνεται με τη μέθοδο της άμεσης διαδικασίας (FiFo).

7. Κάθε αίτηση χρηματοδότησης που υποβάλλεται, αξιολογείται από τον ΕΦΕΠΑΕ με τήρηση σειράς προτεραιότητας σύμφωνα με την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής στο ΠΣΚΕ και τον ενάριθμο κωδικό που έλαβε κατά τη χρονική στιγμή υποβολής της.

8. Η αξιολόγηση θα είναι άμεση και η εκταμίευση της επιχορήγησης θα γίνεται αμέσως μετά την ένταξη και την έγκριση της αίτησης.

Κριτήρια επιλεξιμότητας

Τα κριτήρια επιλεξιμότητας για την ένταξη των επιχειρήσεων εστίασης στο πρόγραμμα του ΕΣΠΑ είναι τα εξής:

1. Δικαίωμα έχουν όλες οι μικρές, μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις που έχουν κύριο ΚΑΔ ή ΚΑΔ με τα μεγαλύτερα έσοδα στον κλάδο της εστίασης.

2. Για πρώτη φορά μπορούν να περιληφθούν στους ωφελούμενους του προγράμματος και επιχειρήσεις franchise, υπό την προϋπόθεση πλήρωσης ορισμένων κανονιστικών κριτηρίων του ΕΣΠΑ.

3. Οι ΚΑΔ που εντάσσονται στο χρηματοδοτικό πλαίσιο πρέπει να είναι οι εξής:

  • 56.10: Δραστηριότητες υπηρεσιών εστιατορίων και κινητών μονάδων εστίασης, όπου περιλαμβάνονται όλοι οι ΚΑΔ της υποκατηγορίας 56.10.
  • 56.21: Δραστηριότητες υπηρεσιών τροφοδοσίας για εκδηλώσεις, όπου περιλαμβάνονται όλοι οι ΚΑΔ της υποκατηγορίας 56.21.
  • 56.29.20: Άλλες υπηρεσίες εστίασης, όπου περιλαμβάνονται όλοι οι ΚΑΔ της υποκατηγορίας 56.29.20.
  • 56.30: Δραστηριότητες παροχής ποτών, όπου περιλαμβάνονται όλοι οι ΚΑΔ της υποκατηγορίας 56.30.

4. Όταν μια επιχείρηση δραστηριοποιείται σε επιλέξιμες και μη δραστηριότητες πρέπει να διασφαλίζει, με κατάλληλα μέσα, όπως ο λογιστικός διαχωρισμός, ότι για καθεμία από τις δραστηριότητες αυτές τηρείται το σχετικό ανώτατο όριο της ανακοίνωσης 1863/19.3.2020/C(2020) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, σύμφωνα με την οποία, η μέγιστη κρατική επιδότηση δεν μπορεί να ξεπερνά το 1.800.000 ευρώ ανά «δεδομένη επιχείρηση».

Αξιολόγηση

Η αξιολόγηση των επιχειρήσεων γίνεται με βάση συγκεκριμένες προϋποθέσεις, οι οποίες είναι οι εξής:

1. Να δραστηριοποιούνται στον κλάδο της εστίασης (κύριο ΚΑΔ ή ΚΑΔ με τα μεγαλύτερα έσοδα), ανεξάρτητα από τη νομική τους μορφή, που νομίμως λειτουργούν και δραστηριοποιούνται στη χώρα.

2. Να υποβάλλουν μία αίτηση χρηματοδότησης ανά ΑΦΜ, για το σύνολο των εγκαταστάσεων εστίασης που διαθέτουν.

3. Να έχουν κάνει έναρξη εργασιών μέχρι τις 31/12/2020.

4. Να τηρούν απλογραφικά ή διπλογραφικά βιβλία.

5. Να είναι υπόχρεες υποβολής δηλώσεων ΦΠΑ.

6. Να έχουν πτώση τζίρου το 2020 άνω του 30% σε σχέση με το 2019 για τις υφιστάμενες επιχειρήσεις, έτσι όπως αυτή προκύπτει από τις περιοδικές δηλώσεις ΦΠΑ.

7. Για τις νεοσύστατες επιχειρήσεις (με έναρξη από 01/01/2019 έως 31/12/2019) η πτώση του τζίρου υπολογίζεται με ίσο αριθμό ημερών λειτουργίας, ενώ οι επιχειρήσεις που συστάθηκαν μετά την 01/01/2020 θα μπαίνουν αυτοδικαίως στη δράση, χωρίς υπολογισμό αυτού του κριτηρίου.

8. Όσες επιχειρήσεις ήταν σε στάδιο κατασκευής το 2019 και ξεκίνησαν να έχουν δραστηριότητα-έσοδα το 2020 θα λογίζονται για το πρόγραμμα ως συσταθείσες εντός του 2020 και θα εντάσσονται αυτοδικαίως.

9. Δεν πρέπει να συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού.

10. Δεν πρέπει να είναι προβληματικές επιχειρήσεις.

11. Εφόσον δραστηριοποιούνται στη μεταποίηση και στην εμπορία γεωργικών προϊόντων, να δεσμευτούν για τη μη μετακύλιση της λαμβανόμενης ενίσχυσης εν μέρει ή εξ ολοκλήρου σε πρωτογενείς παραγωγούς.

12. Να μην εκκρεμεί σε βάρος τους εντολή ανάκτησης προηγούμενης παράνομης και ασύμβατης κρατικής ενίσχυσης με βάση τις αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

13. Να λειτουργούν νομίμως στους χώρους για τους οποίους θα αιτηθούν ενίσχυση.

14. Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά ελέγχου επιλεξιμότητας και ύψους επιχορήγησης να αφορούν στην έναρξη δραστηριότητας της επιχείρησης, στο έντυπο Ε3 του φορολογικού έτους 2019 και στο έντυπο Φ2 των ετών 2019 και 2020.

Υποχρεώσεις

Η διαδικασία ένταξης των επαγγελματιών στο πρόγραμμα στήριξης της εστίασης περιλαμβάνει όμως και μια άλλη δέσμη προϋποθέσεων, έως ότου ο επαγγελματίας εισπράξει την ενίσχυση αμέσως μετά την ένταξη και την έγκριση της αίτησής του.

Ειδικότερα:

1. Η καταβληθείσα προκαταβολή κεφαλαίου κίνησης για την προμήθεια πρώτων υλών θα πρέπει να έχει αναλωθεί από την ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας των δαπανών έως τις 31/12/2021. Τούτο θα αποδεικνύεται βάσει των εξής κωδικών: 361 για αγορές και δαπάνες στο εσωτερικό της χώρας, 363 για λοιπές εισαγωγές εκτός επενδυτικών αγαθών (πάγια) και 364 για ενδοκοινοτικές αποκτήσεις αγαθών, με βάση όσα προκύπτουν από τις σχετικές περιοδικές δηλώσεις ΦΠΑ της περιόδου 01/04/2021-31/12/2021.

2. Το ποσό κεφαλαίου κίνησης που αντιστοιχεί στην παρούσα δράση δεν πρέπει να υπερβαίνει το 70% του αθροίσματος των ποσών των τριών κωδικών που αναφέρονται παραπάνω.

3. Σε περίπτωση που κατά τον έλεγχο από τον ΕΦΕΠΑΕ στα σχετικά φορολογικά στοιχεία του λήπτη της ενίσχυσης, διαπιστωθεί ότι το ποσό που έχει καταβληθεί είναι μεγαλύτερο από το 70 % του αθροίσματος των ποσών των Κωδικών 361, 363 και 364 του εντύπου των περιοδικών δηλώσεων ΦΠΑ για το ίδιο διάστημα, τότε η διαφορά μεταξύ του καταβληθέντος ποσού και του 70% του αθροίσματος των δηλωθέντων ποσών στους σχετικούς κωδικούς, θα αναζητείται ως αχρεωστήτως καταβληθέν.

4. Σε περίπτωση επιχορήγησης κεφαλαίου κίνησης στο πλαίσιο των δράσεων μη επιστρεπτέας ενίσχυσης επιχειρήσεων που επλήγησαν από την πανδημία Covid-19 των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων (ΠΕΠ) του ΕΣΠΑ, το συνολικό ποσό των επιχορηγήσεων από την παρούσα Δράση και τις αναφερόμενες Δράσεις των ΠΕΠ δεν πρέπει να υπερβαίνει το άθροισμα των ποσών που αναγράφονται στον Κωδικό 367 του εντύπου των σχετικών περιοδικών δηλώσεων ΦΠΑ για το έτος 2021.

του Λουκά Αθ. Γεωργιάδη

Δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα Παρασκήνιο