Navigation
10
Δεκ
location
Αθήνα
15oC
Βροχή
6 Μαρ 2017

Έτσι θα γίνεται ο εξωδικαστικός συμβιβασμός στα δάνεια

Ταμείο Χρέη Αυτιάς Νέα

Παραθέτουμε σήμερα στο «Π» όλα τα κύρια σημεία του εξωδικαστικού συμβιβασμού για τα δάνεια. Τι πρέπει να κάνετε και πώς να κινηθείτε. Η νομικός Ολυμπία Νικολοπούλου απαντά σε όλα τα ερωτήματα.

Ερώτηση: Ποιοι εντάσσονται;

Απάντηση: Όλες οι μικρές, μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις, συμπεριλαμβανομένων και των ατομικών (φυσικά πρόσωπα ασκούντα επιχειρηματική δραστηριότητα), εφόσον το συνολικό προς ρύθμιση χρέος τους υπερβαίνει τα 20.000 ευρώ και συναινεί το 60% των πιστωτών.

Ερώτηση: Μένουν εκτός οι ελεύθεροι επαγγελματίες;

Απάντηση: Ναι, από τη στιγμή που έχουν τη δυνατότητα υπαγωγής στις ευεργετικές διατάξεις του νόμου Κατσέλη. Παράλληλα, παρέχεται η δυνατότητα υποβολής κοινής αίτησης σε περισσότερους του ενός οφειλέτες, εφόσον είναι συνοφειλέτες ή νομικά πρόσωπα που έχουν σχέση μητρικής – θυγατρικής ή συντάσσουν ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις.

Ερώτηση: Ποιο είναι το «κλειδί» της ρύθμισης;

Απάντηση: Κατ’ αρχήν, η εξόφληση των οφειλών πρέπει να τηρείται απαρεγκλίτως. Τρίμηνη καθυστέρηση δίνει το δικαίωμα στους πιστωτές να ζητήσουν την ακύρωση της συμφωνίας, αλλά και την αναβίωση των χρεών του. Το ίδιο ισχύει και για το Δημόσιο, προς το οποίο ο οφειλέτης θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα συνεπής ως προς τις υποχρεώσεις του (υποβολή φορολογικών δηλώσεων, αποπληρωμή νέων οφειλών από την ασκούμενη δραστηριότητα).

Ερώτηση: Ποιες είναι οι προθεσμίες;

Απάντηση: Έως την 31η Δεκεμβρίου 2018.

Ερώτηση: Οι επιχειρήσεις θα πρέπει να πληρούν κάποιες προϋποθέσεις;

Απάντηση: Δείτε! Είναι αρκετές. Κατά την 31η Δεκεμβρίου 2016 υπήρχε οφειλή προς χρηματοδοτικό φορέα από δάνειο σε καθυστέρηση τουλάχιστον 90 ημερών ή οφειλή που ρυθμίστηκε μετά την 1η Ιουλίου 2016 ή είχε ληξιπρόθεσμες οφειλές προς Εφορία, Ταμεία ή είχε βεβαιωθεί η μη πληρωμή επιταγών εκδόσεώς του λόγω μη επαρκούς υπολοίπου κατά το άρθρο 40 του Ν. 5960/1933 (ΦΕΚ 401 Α΄) ή είχαν εκδοθεί διαταγές πληρωμής ή δικαστικές αποφάσεις λόγω ληξιπροθέσμων απαιτήσεων εις βάρος του. Σε κάθε περίπτωση, δεν μπορούν να υπαχθούν οφειλές που δημιουργήθηκαν μετά την 31η Δεκεμβρίου 2016. Οι συνολικές προς ρύθμιση οφειλές των υποψήφιων προς ένταξη στον Μηχανισμό θα πρέπει να ξεπερνούν το ποσό των 20.000 ευρώ.

Ερώτηση: Τι ισχύει για συνολικό ποσό βασικής οφειλής προς το Δημόσιο μέχρι 20.000 ευρώ;

Απάντηση: Ισχύουν τα εξής: Για βασικές οφειλές έως 3.000 ευρώ, η αποπληρωμή θα γίνεται σε έως 36 μηνιαίες δόσεις, με ελάχιστη δόση τα 50 ευρώ, χωρίς δυνατότητα διαγραφής. Για βασικές οφειλές άνω των 3.001 ευρώ, η αποπληρωμή θα γίνεται σε έως 120 μηνιαίες δόσεις, με ελάχιστη δόση 50 ευρώ, χωρίς δυνατότητα διαγραφής.

Ερώτηση: Ποιες οφειλές δεν εντάσσονται;

Απάντηση: Δεν θα υπάρχει η δυνατότητα «κουρέματος» οφειλών προς το Δημόσιο για ΦΠΑ και παρακρατούμενους φόρους. «Δεν επιτρέπεται η διαγραφή βασικής οφειλής προς το Δημόσιο που αφορά περιοριστικά τα κατωτέρω είδη οφειλών:

α) Φόρο προστιθέμενης αξίας (ΦΠΑ),

β) Παρακρατούμενους φόρους, συμπεριλαμβανομένων των εισφορών των εργαζομένων προς τους φορείς κοινωνικής ασφάλισης.

γ) Ποσά από καταπτώσεις εγγυήσεων που έχουν χορηγηθεί σε δάνεια με την εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου».

Ερώτηση: Τι γίνεται στην αποπληρωμή οφειλών προς το Δημόσιο σε περισσότερες από 120 δόσεις;

Απάντηση: Κατ’ εξαίρεση, για οφειλές προς το Δημόσιο οι οποίες υπερβαίνουν τα 2.000.000 ευρώ, η αποπληρωμή των οφειλών μπορεί να γίνεται σε περισσότερες δόσεις, εφόσον συναινεί το Δημόσιο και υπό την προϋπόθεση ότι η μεγαλύτερη διάρκεια αποπληρωμής (ι) δικαιολογείται από τη συνολική δυνατότητα αποπληρωμής του οφειλέτη, (ιι) έχει ως αποτέλεσμα την αποπληρωμή συνολικά μεγαλύτερου μέρους της οφειλής προς το Δημόσιο και (ιιι) δεν ξεπερνά τη διάρκεια αποπληρωμής οφειλών προς άλλους πιστωτές με μεγαλύτερη απαίτηση από αυτή του Δημοσίου.

β) Την τμηματική αποπληρωμή οφειλών προς το Δημόσιο ανά χρονικά διαστήματα που υπερβαίνουν τον μήνα.

γ) Την καταβολή μηνιαίας δόσης μικρότερης των 50 ευρώ.

δ) Την παροχή περιόδου χάριτος για την αποπληρωμή οφειλών προς το Δημόσιο.

Ερώτηση: Ποια είναι τα κριτήρια ένταξης;

Απάντηση: Οι επιχειρήσεις που τηρούν απλογραφικό λογιστικό σύστημα θα πρέπει να έχουν θετικό καθαρό αποτέλεσμα προ φόρων σε μία τουλάχιστον από τις τελευταίες τρεις χρήσεις, πριν από την υποβολή της αίτησης. Οι επιχειρήσεις που τηρούν διπλογραφικό λογιστικό σύστημα θα πρέπει να πληρούν μία από τις παρακάτω προϋποθέσεις, σε μία τουλάχιστον από τις τελευταίες τρεις χρήσεις, πριν από την υποβολή της αίτησης: (α) θετικά αποτελέσματα προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων ή (β) θετική καθαρή θέση (equity).

Ερώτηση: Ποιοι δεν έχουν δυνατότητα ένταξης;

Απάντηση: Οι τράπεζες, τα χρηματοδοτικά ιδρύματα (π.χ. επιχειρήσεις που χρηματοδοτούν αγορά αυτοκινήτου), οι πάροχοι επενδυτικών υπηρεσιών (π.χ. χρηματιστηριακές εταιρείες) και οι ασφαλιστικές εταιρείες, οι οργανισμοί συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες (π.χ. hegde funds), νομικά πρόσωπα που έχουν υποβάλει αίτηση εξυγίανσης ή πτώχευσης ή βρίσκονται σε διαδικασία λύσης και εκκαθάρισης ή έχουν ήδη διακόψει την επιχειρηματική δραστηριότητα. Οι επιχειρήσεις των οποίων οι εκπρόσωποι (π.χ. πρόεδροι, διευθύνοντες σύμβουλοι, διαχειριστές και κάθε άλλο πρόσωπο εντεταλμένο για τη διαχείριση εταιρειών) έχουν καταδικαστεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για φοροδιαφυγή ή υπεξαίρεση ή απάτη κατά του Δημοσίου/φορέων κοινωνικής ασφάλισης ή νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή εκβίαση ή πλαστογραφία ή δωροδοκία ή δωροληψία ή λαθρεμπορία ή χρεοκοπία ή καταδολίευση δανειστών.

Ερώτηση: Πώς γίνεται η αίτηση για την υπαγωγή στη διαδικασία εξωδικαστικής ρύθμισης;

Απάντηση: Υποβάλλεται από τον οφειλέτη ηλεκτρονικά στην Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους (ΕΓΔΙΧ) με τη χρήση ειδικής ηλεκτρονικής πλατφόρμας, η οποία θα τηρείται στην ιστοσελίδα της ΕΓΔΙΧ.

Μέχρι τη λειτουργία της ειδικής ηλεκτρονικής πλατφόρμας, οι αιτήσεις για υπαγωγή στη διαδικασία εξωδικαστικής ρύθμισης οφειλών υποβάλλονται σε έντυπη και ψηφιακή μορφή στις Διευθύνσεις Ανάπτυξης των Περιφερειακών Ενοτήτων, ενώ τα συνοδευτικά έγγραφα και δικαιολογητικά της αίτησης υποβάλλονται αποκλειστικά σε ψηφιακή μορφή. Ταυτόχρονα, με την υποβολή αίτησης παρέχεται η δυνατότητα στους πιστωτές και στον συντονιστή να αποκτήσουν πρόσβαση στα δεδομένα του οφειλέτη, τα οποία περιλαμβάνονται στην αίτηση και τα συνοδευτικά έγγραφα. Στην ουσία επέρχεται άρση του απορρήτου των τραπεζικών καταθέσεων και δυνατότητα διασταύρωσης όλων των διαθέσιμων αρχείων.

Ερώτηση: Ποια έγγραφα απαιτούνται;

Απάντηση:

  • Κατάλογος των περιουσιακών στοιχείων του οφειλέτη με αναφορά στην εκτιμώμενη εμπορική αξία τους.
  • Πλήρη περιγραφή των βαρών (είδος βάρους, πιστωτής, ασφαλιζόμενο ποσό, σειρά, δημόσιο βιβλίο) που είναι εγγεγραμμένα επί των περιουσιακών στοιχείων.
  • Πλήρη στοιχεία κάθε συνοφειλέτη (επωνυμία, πλήρη διεύθυνση, ΑΦΜ, τηλέφωνο, ηλεκτρονική διεύθυνση).
  • Δήλωση για κάθε μεταβίβαση ή επιβάρυνση περιουσιακού στοιχείου του οφειλέτη που έγινε εντός των τελευταίων πέντε ετών.
  • Κατάλογος των προσώπων που αμείβονται από τον οφειλέτη και τα οποία αποτελούν συνδεδεμένα πρόσωπα με αυτόν, καθώς και ανάλυση των αμοιβών αυτών κατά τους τελευταίους 24 μήνες πριν την υποβολή της αίτησης.
  • Δηλώσεις εισοδήματος και Ε3 των τελευταίων πέντε ετών, Ε9, Εκκαθαριστικό ΕΝΦΙΑ τελευταίου έτους, τελευταία περιοδική ΦΠΑ.
  • Συγκεντρωτικές καταστάσεις.
  • Οικονομικές καταστάσεις πέντε τελευταίων ετών.
  • Πιστοποιητικά περί μη πτώχευσης, λύσης, κατάθεσης αίτησης πτώχευσης.

Ερώτηση: Όλα αυτά με ποια διαδικασία;

Απάντηση: Εντός δύο 2 εργάσιμων ημερών από την κατάθεση της αίτησης, η ΕΓΔΙΧ διορίζει συντονιστή της διαδικασίας από το μητρώο συντονιστών που τηρείται στην ΕΓΔΙΧ και στο οποίο εγγράφονται κατά προτεραιότητα διαπιστευμένοι διαμεσολαβητές του Ν. 3898/2010. Ο συντονιστής ελέγχει την πληρότητα της αίτησης και των συνοδευτικών εγγράφων και σε περίπτωση που ο φάκελος της αίτησης δεν είναι πλήρης καλεί τον οφειλέτη να καταθέσει εντός πέντε εργάσιμων ημερών τα έγγραφα που λείπουν.

Εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος από τη λήψη της αίτησης με πλήρη φάκελο ή της συμπλήρωσης αυτής (2 ημέρες), σε περίπτωση που υπάρχουν ελλείψεις ο συντονιστής κοινοποιεί σε όλους τους πιστωτές που περιέχονται στην κατάσταση που έχει καταθέσει ο οφειλέτης ηλεκτρονικά ή, στην περίπτωση που δεν είναι δυνατή η επικοινωνία με ηλεκτρονικά μέσα, με δικαστικό επιμελητή ή με συστημένη επιστολή ή με ισοδύναμου τύπου ταχυδρομική επιστολή ή αυτοπρόσωπη παράδοση, εφόσον διασφαλίζονται με ισοδύναμο τρόπο η επιβεβαίωση αποστολής, παραλαβής και εμπιστευτικότητας, αντίγραφο της αίτησης.

Ερώτηση: Και μετά;

Απάντηση: Εντός δέκα ημερών οι πιστωτές αποστέλλουν στον συντονιστή σε ηλεκτρονική διεύθυνση που τους έχει κοινοποιήσει δήλωση για την πρόθεσή τους να συμμετέχουν στη διαδικασία. Οι πιστωτές που προτίθενται να συμμετάσχουν αποστέλλουν ηλεκτρονικά νομίμως υπογεγραμμένη τη δήλωση εμπιστευτικότητας. Στη συνέχεια ξεκινά η διαπραγμάτευση με τις προτάσεις του οφειλέτη και τις αντιπροτάσεις των πιστωτών (εφόσον υπάρχουν).

Οι αντιπροτάσεις των πιστωτών κοινοποιούνται στους λοιπούς συμμετέχοντες πιστωτές και τον οφειλέτη, οι οποίοι έχουν το δικαίωμα να προτείνουν συγκεκριμένες τροποποιήσεις εντός προθεσμίας δεκαπέντε ημερών. Εντός δέκα ημερών από τη λήξη της προθεσμίας του προηγούμενου εδαφίου, ο οφειλέτης δηλώνει εάν αποδέχεται μία ή περισσότερες από τις αντιπροτάσεις.

Σε περίπτωση που ο οφειλέτης εγκρίνει μία ή περισσότερες από τις αντιπροτάσεις, αυτές τίθενται ταυτόχρονα σε ψηφοφορία από τους συμμετέχοντες πιστωτές. Σε περίπτωση που οι αντιπροτάσεις που τέθηκαν σε ψηφοφορία υπερβαίνουν τις δύο, χωρίς κάποια από αυτές να συγκεντρώσει το ποσοστό πλειοψηφίας της παραγράφου 8, οι δύο αντιπροτάσεις που συγκέντρωσαν το μεγαλύτερο ποσοστό ψήφων τίθενται εκ νέου σε ψηφοφορία.

Ερώτηση: Την εξωδικαστική διαδικασία μπορούν να εκκινήσουν οι ίδιοι οι οφειλέτες, αλλά και οι τράπεζες ή το Δημόσιο με συστημένη επιστολή που πρέπει να στείλουν προς τον οφειλέτη;

Απάντηση: Σαφώς! Εάν ο οφειλέτης δεν ανταποκριθεί, χάνει το δικαίωμα να ξεκινήσει ο ίδιος εκ νέου τη διαδικασία, ενώ από το «κούρεμα» –εάν συμφωνηθεί– προστατεύονται οι μικροί πιστωτές, αλλά και οι εργαζόμενοι, οι οποίοι εξοφλούνται στο ακέραιο. Η ρύθμιση των χρεών εξαρτάται από την πρόταση που θα κάνει ο οφειλέτης προς τους πιστωτές του ή στις δικές τους αντιπροτάσεις, με βάση τα προαναφερθέντα οικονομικά στοιχεία της επιχείρησης (απαραίτητη προϋπόθεση η δημοσίευσή τους). Η υπόθεση ανατίθεται σε πιστοποιημένο συντονιστή, ο οποίος αναλαμβάνει να φέρει σε επαφή –με ηλεκτρονική επικοινωνία και όχι κατ’ ανάγκην φυσική επαφή– όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη εντός συγκεκριμένων προθεσμιών.

Ερώτηση: Για την έγκριση της πρότασης αναδιάρθρωσης οφειλών τι απαιτείται;

Απάντηση: Η συμφωνία του οφειλέτη καθώς και πλειοψηφία των 3/5 των συμμετεχόντων πιστωτών, στους οποίους περιλαμβάνονται τα 2/5 των συμμετεχόντων με ειδικό προνόμιο. Για τις μεγάλες επιχειρήσεις, η αξιολόγηση της βιωσιμότητας ή η εκπόνηση σχεδίου αναδιάρθρωσης ανατίθεται υποχρεωτικά σε εμπειρογνώμονα.

Του Γιώργου Αυτιά

Δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα Παρασκήνιο που κυκλοφόρησε το Σάββατο 4/3

ΕΤΙΚΕΤΕΣ:

ΓΡΑΨΤΕ ΤΟ ΣΧΟΛΙΟ ΣΑΣ

PolicePress